1000131868 - poutní místo Svatá Hora
katalogové číslo
1000131868
název
poutní místo Svatá Hora
kraj
Středočeský kraj
okres
Příbram
obec
Příbram
část obce
Příbram II
katastrální uzemí
Příbram
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
raně barokní
variantní názvy
poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie s bývalou jezuitskou rezidencí

anotace

Poutní kostel s jezuitskou kolejí (součástí areálu je mj. sochařská výzdoba zahrada s ohr. zdí) vystavěný v letech 1658-75 a upravený na přelomu 17. a 18. st. Na jeho podobě se podílel Carlo Lurago, Benjamin Schlager, Domenico Orsi a Giovanni Canevale.

popis památkové hodnoty

Raně barokní architektonický celek mimořádné umělecké úrovně. Jeden z nejstarších a patrně nejvýznamnějších poutních areálů, zasvěcených mariánskému kultu.

popis

Rozsáhlý areál poutního kostela s bývalou jezuitskou rezidencí, později redemptoristickou kolejí spolu s komplexem dalších památek, vázaných ústředním kostelem, se rozkládá na temeni vrchu Svatá Hora, který výrazně vystupuje nad okolní krajinu JV od historického jádra Příbrami. Návrší spadá strmě k S a Z, na vých. a již. straně jsou svahy povlovné. Jádrem stavebního konglomerátu je kostel Nanebevzetí P. Marie, obestavěný ze všech stran kaplemi. Kostel stojí uprostřed obdélného nádvoří na vysoké terase z tesaných kvádrů, obehnané po obvodu kamennou balustrádou se sochařskou výzdobou. Na terasu vedou ze dvora ze všech čtyř stran široká přímočará schodiště. Nádvoří obklopuje čtyřkřídlý ambit, otevřený do dvora půlkruhovými arkádami. Součástí ambitu jsou nárožní oktogonální kaple, nízká zvonice a dvě drobné výklenkové kaple v každém křídle ochozu. Ambit je přístupný dvěma reprezentativními monumentálně komponovanými portály, Pražským v ose vých. křídla a Březnickým uprostřed křídla jižního. Z Příbrami stoupají příkrým SZ svahem k svatohorskému areálu tzv. Svaté schody, krytá stupňovitá chodba, začínají prostou brankou v centru města v Dlouhé ul. K SV nároží ambitu se pojí jednopatrová budova bývalé rezidence, jejíž dvě obdélná navzájem kolmá křídla tvoří půdorysnou podobu písmena L. Západně vedle rezidence stojí obdélná stodola. Prostranství před vých. Pražským portálem, který tvoří hlavní vstup, bylo novodobě upraveno do podoby plochého pravidelného náměstíčka, jehož střed akcentuje Mariánský sloup. Před vých. průčelím rezidence stojí socha sv. Vojtěcha. Východně od komplexu budov při ohradní zdi zahrady v sev. části areálu je umístěna výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého, JV od středu areálu je sochařská skupina Kalvárie. V mírném svahu v ose jižního křídla ambitu v aleji starých lip je situována Mariánská studna s kaplí nad pramenem. Předmětem ochrany je: kostel Nanebevzetí P. Marie a terasa s balustrádou, sochařskou výzdobou a schodišti čp. 590 - stavba a pozemek parc.č. 1955 část; ambity s kaplemi, zvonicí a portály - stavba a pozemek parc.č. 1955 část, 1956; budova rezidence čp. 591 a 592 - stavba a pozemek parc.č. 1949, 1950 část; stodola při rezidenci - stavba a pozemek parc.č. 1950 část; Svaté schody - stavba a pozemek parc.č. 1952; Mariánský sloup - na parc.č. 1945; socha sv. Vojtěcha - na parc.č. 1946; výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého - na parc.č. 1944; sousoší Kalvárie - parc.č. 1507; Mariánská studna s kaplí - stavba a pozemek parc.č. 1960.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 13181, Příbram, město, Příbram, Příbram, Středočeský kraj
  • Kód CZ 13183, Příbram II, městská čtvrť, Příbram, Příbram, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • Kultovní.

stáhnout data v .xls