1000121018 - venkovská usedlost
katalogové číslo
1000121018
název
venkovská usedlost
kraj
Pardubický kraj
okres
Svitavy
obec
Rychnov na Moravě
část obce
Rychnov na Moravě
katastrální uzemí
Rychnov na Moravě
adresa
č.p. 137
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
usedlost
kategorie
areál
památkově chráněno od
22. 7. 1994
existující
ano
fyzický stav
4 - havarijní stav
ohroženo
ano

anotace

Jedna z velkých původních usedlostí v obci, s cenným roubeným domem z r.1787 a novým patrovým klasicistním domem z r. 1877, je dokladem dlouhého stavebního vývoje venkovských usedlostí Svitavska. Hmotová kompozice narušena destrukcí stodoly.

dějiny

roubený dům z r. 1787, stodola s podstákí z r. 1797, chlévy kolem pol. 19. století, nové obytné stavení z r. 1877 ( datace na vybouraném portálu), dispozičně v interiéru přestavěno v 70. l. 20. století.

popis památkové hodnoty

Doklad vývoje regionálního dvorcového typu usedlosti a přestavby venkovské zástavby ze spalné na zděnou v průběhu 19. století.

stav zachování památkové hodnoty

původní obytné stavení chátrá, stodola s podstájí jsou velice poškozeny, střecha se zbortila, krov je narušený, značně poškozeny jsou také roubené stěny, ve dvorní části část stavby chybí, zborcena je také část s chlévy; mladší obytné stavení prodělalo výraznější změnu a zásah do vnitřní dispozice v 70. letech 20. století, tehdy také zanikly původní okenní otvory, které byly vesměs zvětšeny a osazeny novými okny, nepůvodní dveře, kamenný portál mladšího obytného stavení, datovaný rokem 1877, byl vybourán a je složen ve dvoře

popis

Uzavřená čtyřstranná dvorcová usedlost sestává z novějšího zděného obytného stavení se sýpkovým polopatrem, na ně kolmo navazujících chlévů, s nimiž je na protější straně dvora paralelní původní obytné stavení převážně roubené. Zadní část dvora uzavírá mohutná roubená stodola za chlévy a vedle ní stojící podstáj za zadní částí staršího obytného stavení. Obytné stavení má pouze zčásti dochovanou starší dispozici. Patří k ní vstupní síň, od níž napravo leží velká světnice a za ní ve druhém traktu kuchyně světnička, nalevo ve dvorním traktu komora, za ní jsou další části vyřezány, můžeme však předpokládat existenci chodby, propojující síň s chlévem. Chlév ve čtvertém dílu půdorysu dnes není oddělen od ostatního prostoru domu. Ze síně vede schodiště do patra a sklepa. V patře z velké části vyřezány příčky dělící komory. Nad třetinou světnice v čele domu pouze nadroubení - nepřístupné. Srub převážně z nehraněných trámů, stěny a síně zevnitř opatřeny silnější vrstvou hliněné omazávky. Stropy trámové s prkenným záklopem. Kuchaně se světničkou měly původně obdobné klenby, jako jsou dochovány v čp.129 - tj. dva díly valené klenby se středním pasem v kuchyni a placka ve světničce. V patře portál komory s nadpražím s okosem zdobeným červenými geometrickými motivy. Pozoruhodné dochované okno síně vedle vstupních dveří je opatřeno dřevěnou okenicí sklopnou v točnici. Na okenici zvenčí vyryto datum 1869. Roubená část domu je datována na průvlaku v síni letopočtem 1787 - vedle řádně vyřezaného nápisu je náčrt téhož letopočtu červenou barvou. Tomuto datu můžeme pravděpodobně přiřadit celou roubenou část, přestože světnicebyla sroubena jako samostatný blok. Ke stejné stavební etapě patří i krov se štítem svisle bedněným s podlomením a polovalbou. Na stejném půdorysu byla pak započata nedokončená zděná přestavba domu. Roubená zadní část dvora, z níž polovinu tvoří příčně průjezdná stodola a druhou do dvora otevřená podstáj, je datována letopočtem 1797 na průvlaku pdstáje, kde je i monogram stavebníka F.G. Architektonicky výjmečnou částí usedlosti je arkádové náspí chlévů s litinovými sloupy s kompozitní hlavicí. Tato část usedlosti dle dochovaných pruských kleneb do pasů patří době kolem pol. 19. století, nebo je současná snovějším hlavním obytným stavením, které bylo datováno na vstupním portálu letopočtem 1877, který je pravděpodobně datem nedokončené přestavby celé usedlosti. Nové obytné stavení prodělalo podstatnější úpravy interiéru a fasád v nedávných letech, kdy byl vybourán i vstupní portál ( překlad s datací uložen po straně bočního průčelí světnice staršího obytného stavení. (popis J. Syrový kol.r. 1992)

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 14047, Rychnov na Moravě, ves, Rychnov na Moravě, Svitavy, Pardubický kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • velká čtyřstranná dvorcová zemědělská usedlost, s obytnou a rozsáhlou hospodářskou částí; usedlost není v současné době trvale obývána, chybí ji využití

stáhnout data v .xls