1000146779 - kostel Nanebevzetí Panny Marie
katalogové číslo
1000146779
název
kostel Nanebevzetí Panny Marie
kraj
Plzeňský kraj
okres
Klatovy
obec
Nezamyslice
část obce
Nezamyslice
katastrální uzemí
Nezamyslice u Horažďovic
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
raná gotika; vrcholná gotika; pozdní gotika; baroko

anotace

Gotická architektura středoevropského významu. Původně raně středověký kostel se zvonicí z doby kol.r.1350, upravený v závěru 14. stol. (rozšíření presbytáře), z poč. 16. stol. trojlodí s unikátní sklípkovou klenbou.

dějiny

kostel původ. raně gotický z doby kolem r. 1350 (loď, presbytář, S věž), vrcholně gotická přestavba v l. 1380-90 (rozšířen presbytář), poč.16.stol. pozdně gotické úpravy (trojlodí sklenuto sklípkovou klenbou, krovy nad lodí a presbytářem), barokizace v 18.stol., zvýšení věže r.1800; kaple sv. Erazima z 1. pol. 17. stol., regotizována v r. 1860; márnice - klasicizující z doby kolem r. 1900

popis památkové hodnoty

Původně raně středověký kostel se zvonicí z doby kolem r. 1350, upravovaný vrcholně goticky v závěru 14. stol., kdy došlo k rozšíření presbytáře na stávající křížový půdorys. Presbytář má zachována lomená trojdílná okna s vyžlabeným ostěním, vyplněná kružbami s motivy plaménků. Původně plochostropá loď byla někdy na počátku 16. stol. pozdně goticky upravena (zřejmě za pana Půty Švihovského z Rýzmberka) na trojlodí s tehdy módní sklípkovou klenbou poměrně složitého vzorce – čtyřcípé hvězdy se síťovými spojkami. Původní gotická je i zděná kruchta se dvěma poli křížové žebrové klenby v podkruchtí (v její jižní části původně vestavěna gotická věž, snesená kolem r. 1800), vstupní lomené vyžlabené portály lodi a krovová konstrukce lodi a presbytáře. V presbytáři dochováno trojdílné raně gotické sedile s trojlistými kružbami a pozdně gotické sanktuárium s bohatou plastickou výzdobou (fiály, kolčí štítky, erb Půty a jeho manželky).

popis

1) kostel 2) pohřební kaple sv. Erazima 3) brána východní 4) brána jihozápadní 5) ohradní zeď 6) pamětní kříž 7) márnice Areál kostela a pohřební kaple je situován v dominantní poloze na SZ okraji obce. Kostel patří mezi vynikající krajinné dominanty. Stojí zhruba uprostřed nepravidelné plochy starší části hřbitova, téměř těsně přiléhají ke kostelu hroby, a to skoro po celém obvodě. Novější obdélný hřbitov přiléhá k západní ohradní zdi, zde stojí kaple sv. Erazima. Jižně od kostela v prudkém svahu stojí márnice, přistavěná k jižní ohradní zdi původního hřbitova. 1) kostel Nanebevzetí Panny Marie Podélná osa stavby ve směru V – Z s presbytářem obráceným k východu. Loď prostorově řešena jako síňové trojlodí (lodě stejně široké i vysoké); po obvodě opěrné pilíře. Vnitřní prostor rozdělený třemi dvojicemi pilířů, západní díl zaujímá kruchta. Užší presbytář dlouhý zhruba stejně jako loď, složený z hlavního obdélného pole, s krátkými příčnými rameny. Celková hmota presbytáře vytváří půdorys řeckého kříže. Ze západu přiléhá štíhlá a vysoká věž čtvercového půdorysu, mezi východní stěnou věže a západní zdí příčného ramene presbytáře je vedeno schodiště do 1. patra. (ze 2. patra přístupné podkroví lodi, v 5. i 6. patře umístěna zvonová stolice, v posledním 7. patře hodinové ciferníky). Severní strana příčného ramene presbytáře zakrytá prostornou sakristií. Před jižní fasádou lodi čtvercová předsíň. Přístup na kruchtu zajišťuje schodiště umístěné v přístavku u jižní stěny lodi. Trojlodí je kryto vysokou sedlovou střechou s několika volskými oky. Hlavní část presbytáře je kryta sedlovou střechou, hřeben je o něco níže než na lodi, nad východní stěnou valba. Ramena jsou kryta sedlovými střechami ukončenými valbou, hřebeny jsou podstatně níže než u střechy hlavní části. Krytinou jsou prejzy. Věž krytá vysokým osmibokým jehlancem pobitá měděným plechem, na hrotnici prstenec, makovice a kříž. Členění stavby je řešeno odstupňovanými opěráky a okny. Opěráky mají štítové vrcholy, okna v lodi polokruhové záklenky. Presbytář osvětlují čtyři gotická okna s kružbou, která se opírá o dva profilované pruty a vyplňuje tupě lomené oblouky. Věž si ve 4. patře zachovala podvojná románská okna, barokní nástavba 5.patra je prolomena okny kazulového tvaru. Hlavní vchod je situován v západním průčelí, dostupný po předloženém žulovém schodišti, lemován půlkruhově ukončeným portálem s žulovým ostěním. Interiér trojlodí má v každém poli sklípkovou klenbu, klenební plochy plynule přechází z jednoho pole do druhého. Mezilodní pilíře mají okosené hrany. Široký vítězný oblouk má boky vyskládané ze žulových kvádrů, stejně provedena i tupě lomená archivolta, obě hrany okosené. Na podlaze částečně leštěné kamenné desky, v podlaze zjištěny 3 náhrobní kameny. Prostor podkruchtí je zaklenutý třemi čtvercovými poli křížové klenby, dělené vystupujícími pasy. Do lodi je podkruchtí otevřeno třemi půlkruhovými arkádami. Na klenbě a stěnách je zde provedena výmalba. Sklípkové klenby kruchty podobné jako ve vlastním prostoru lodi. Prostor presbytáře zaklenutý žebrovými klenbami. Nad vítězným obloukem na stěně malba s náboženskými motivy. V kněžišti zachována gotická sedile s 3 lomenými oblouky a v závěru presbytáře sanktuář z období vladislavské gotiky. 2) pohřební kaple sv. Erazima Orientovaná stavba obdélného půdorysu s připojeným užším presbytářem apsidálního obrysu. Stavba překrytá sedlovou střechou s prejzy, nad závěrem presbytáře 3 valby. Vnější fasáda stavby poměrně prostá, členění provedeno regotizovanou úpravou šesti oken a průčelí. Západní štít hladce omítnutý, ramena chráněná kamennými deskami s profilací provází pravoúhle zalamovaný vlys s motivem kružbiček a konzolek (z keramických tvarovek). V ose štítu zazděný kamenný erb. V ose západní stěny portál s tupě lomeným záklenkem, kolem archivolty navíc pás posetý kraby a vrcholící křížovou kytkou. V podélných stěnách 2 na výšku obdélná okna s hrotitým záklenkem, na západní straně v úrovni patra kruhové okno, v líci osazena terakotová rozeta s motivem kružeb. Vnitřek sklenut valenou klenbou se styčnými lunetami, křížení zdobena rozetami z akantových lístků. Apsidální závěr sklenut paprsčitě s žebry, provedenými v maltě. 3) Brána I., východní Kulisová, vysoká, zakončená konvex-konkávně zvlněným štítkem, na čele jednoduše podseknutá římsa. Zdivo brány zakrývá štuková omítka, Na vnější straně při okrajích pilastry se soklem ukončeným oblounovou patkou, nahoře dříky protažené bez hlavic do římsy. Portál má zděné ostění a trojlistý záklenek, po obvodě šambrána, nika má přímé nadpraží ze dvou trámů, dvoukřídlová vrata složena z tyčí a vodorovných pásnic (novodobá). 4) Brána II., jihozápadní Brána vede na starší hřbitov, kulisová. Její štít má v patě voluty, dále lehce projmutá šikmá ramena a ve vrcholu jemně zvlněnou segmentovou římsu. V patě štítu obíhá jednoduchá římska ve střední partii zvednutá. Portál má cihelné ostění a půlkruhový záklenek; dvoukřídlová vrata ze železných čtyřhranných tyčí, vodorovných nosníků a ozdobných pásků zatočených do volut (asi kol. r. 1900). 5) Ohradní zeď Po celém obvodě má zeď více či méně opěrnou funkci z vnější strany (vysoká až 4 m, z vnitřní kolem 1,5 - 2 m). Vystavěna z lomového kamene, žuly a zlomků cihel či krytiny; na obou lících hrubá nebo štuková omítka. Pultová koruna krytá prejzy nebo cihlami. Rozšířenou jižní část hřbitova vymezuje opět zděná hradba opatřená z obou stran kompaktní hrubou omítkou, na pultové koruně cihly, výšky zdi kolem 1,5 m. Zeď mladšího hřbitova má navíc na koruně žulové desky a ještě plot sestavený ze železných tyčí a vodorovných příčlí, pruty končí špicí. 6) Pamětní kříž Umístěný zhruba 1 m před východní bránou, železný, ukotvený do kamenného soklu spočívajícího na větší hrubě omítnuté podnoži. Před křížem jakási menza se žulovou krycí deskou, datováno do roku 1832. 7) márnice Menší zděná patrová budova o 3 x 1 ose na obdélném půdorysu s delší osou probíhající ve směru S-J, krytá valbovou střechou. Budova stojí v prudkém svahu, takže v severní části se jeví jako přízemní. V rozsahu spodního podlaží hrubě omítnutý sokl; fasády v úrovni patra člení pásová rustika zvýrazněná při nárožích plastickou bosáží, desková korunní římsa je cihelná. Zdivo převážně cihelné, místy užit kámen. Spodní patro přístupné od jihu, obdélný vstup s jednokřídlými kazetovými dveřmi má hladké žulové ostění. Vstup do patra od východu obdélný s půlkruhovým záklenkem; zděné ostění provází lištová šambrána; dřevěné dvoukřídlové dveře s kazetami a stáčenými závěsy; osazeny ve fošnové zárubni (2. polovina 19. století). Po stranách vstupu po jednom obdélném okně s půlkruhovým záklenkem, okna mají lištové šambrány a přímé parapetní římsy; dvojitý dřevěný rám s dělenými křídly a vloženou mříží (repliky původních výplní); stejné okno v J a S zdi (severní zazděné). Na východním průčelí vlevo vstup s jednokřídlými dveřmi (druhotně proražený při rekonstrukci), jinak bez oken. Střecha valbová, krytina tašky bobrovky, na východní straně cihelný komín s profilovanou hlavou. Interiér: Přízemní prostor zaklenutý segmentovou klenbou, na podlaze cihelná dlažba. V patře příčkami vyděleny 2 místnosti a trojúhelná předsíňka; na podlaze novodobá dlažba, stropní podhledy vodorovné omítnuté; vstupy z předsíňky do místností mají tesařskou deštěnou zárubeň a kazetové rámové dveře; niky vstupů a oken sklenuté segmentem; v dělící příčce komín.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 10552, Nezamyslice, ves, Nezamyslice u Horažďovic, Klatovy, Plzeňský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls