1000131407 - kostel sv. Ducha, katedrální
katalogové číslo
1000131407
název
kostel sv. Ducha, katedrální
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Hradec Králové
obec
Hradec Králové
část obce
Hradec Králové
katastrální uzemí
Hradec Králové
adresa
náměstí Jana Pavla II.
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
národní
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
zpřístupnění objektu
ano
sloh
gotika

anotace

Historicky i architektonicky mimořádně významná stavba vystavěná ve. 14. stol, s významnou pozdně gotickou fází, regotizovaná v 2. pol. 19. století. Charakteristická dominanta města, významný doklad gotické cihlové architektury.

dějiny

Historicky i architektonicky mimořádně významná památka, dokládající vývoj stavby od pol. 14. stol, s významnou pozdně gotickou fází. Regotizace je dokladem prosazování památkových puristických teorií konce 19. století. Kostel královského založení, v pol. 17. stol. papežem povýšený na katedrálu v souvislosti se zřízením biskupství. Spolu s renesanční Bílou věží je charakteristickou dominantou centra města, typickou součástí vedut. Významný doklad gotické cihlové architektury v českých zemích.

stav zachování památkové hodnoty

celková obnova proběhla v letech 1980 -90, v současnosti probíhá restaurování vitráží.

popis

Situace: na západní straně Velkého náměstí, v centru MPR. Stavební materiál: pálené cihly, pískovec (architektonické články), střešní krytina - měděný plech, detaily makovic a hroznic zlacené. Trojlodní stavba s hlubokým pětiboce uzavřeným presbytářem s opěráky, který šířkou i výškou navazuje na hlavní loď. Po jeho bocích v závěru bočních lodí jsou přiloženy dvě čtyřboké věže. K jižní straně presbytáře přiléhá otevřená Královská předsíň a městská sakristie, k severní straně je připojena kapitulní sakristie. Po severní straně trojlodí je úzká kaple s nárožními opěráky a v koutě při ní předsíň. Na nároží je přistavěno šnekové schodiště na kruchtu. Střecha hlavní lodi strmá sedlová, zakončená štíty, boční lodi kryjí pultové střechy, věže mají střechu dlátovou s okosením v rozích, doplněnou kružbovým ochozem s věžičkami v rozích. Pod presbytářem biskupská krypta (valeně zaklenutá), odtud průlez do malé neupravenékrypty, dále pod lodí je krypta pro lid (klenutá valeně do pasů). Exteriér: Západní (regotizované)průčelí se uplatňuje převýšenou hlavní lodí s opěráky po bocích a strmým trojúhelným štítem s křížem ve vrcholu. V přízemí široký hrotitý profilovaný regotizovaný portál, nad ním vysoké hrotité okno s kamennými pruty a kružbou ve vrcholu, štít oddělený římsou po obvodu s obloučkovým vlysem má úzké hrotité okno. Boční lodi jsou zakončeny stupňovitými trojúhelnými štítky s hrotitými okénky. Boční strany lodí jsou prosvětleny hrotitými kružbovými okny, ve 2. klenebním poli vedle kruchty jsou proti sobě dva vstupní portály s lineárně rozloženou gotickou profilací. Po obvodu “dvorku” mezi severní věží a sakristií jsou zazděny kamenné figurální náhrobníky. Další náhrobky jsou ve zdivu severní předsíně a schodišťě na kruchtu. V severní stěně hlavní lodi nad hřebenem střechy přilehlé boční lodi jsou patrná slepá hrotitá okénka. Do líce několika opěrných pilířů jsou druhotně zazděny kamenné gotické konzoly s vegetabilní či zoomorfní výzdobou. Na jižní straně královská předsíň s jednoduchým hrotitým portálem s vloženou kružbou tvaru jeptišky na reliéfních konzolách, uzavřená kovanou mříží. drobný prostor je zaklenut náročnou žebrovou Střechu předsíně i přilehlé sakristie zdobí kružbová kamenná atika, kterou prorůstají jednoduché fiály opěrných pilířů. Věže jsou členěny mezipatrovými římsami a osvětleny hrotitými kružbovými okny. Schodišťové přístavky člení drobná kamenná hrotitá okénka. Hlavním portálem na západní straně vstoupíme podkruchtím do interiéru katedrály. Trojlodí je sklenuté křížovou žebrovou klenbou každá loď po 4 polích) na pilíře s příporami ukončenými konzolami, z nichž některé mají podobu lidských masek. V hlavní lodi hruškový profil žeber, stejně v jižní boční lodi, kdežto severtní boční loď a přilehlá kaple o dvou klenebních polích má žebra jednoduše vyžlabena. Mezi hlavní a bočními loděmi jsou otevřeny hrotité arkády na pilířích s trojitě mělce vyžlabenými stranami. Profilace pilířů přechází i do arkád, kde je lehce obohacena. Malovaná poprsí v horní části stěny hlavní lodi zobrazují sv. Klimenta, ochránce diecéze, sv. Víta, nejstaršího českého zemského patrona, sv. Vavřince, ochránce města, sv. Eduarda, který byl patronem objednavatele maleb biskupa Eduarda Brynycha. Společně s pátým poprsím sv. Aloise pod kruchtou vytvořil medailony v roce 1898 J. Heřman. Na západní straně je v celé šíři trojlodí vložena zděná kruchta, na třech hrotitých obloucích, z nichž střední je výrazně širší, s profilovanou archivoltou zdobenou kraby. Zábradlí kruchty je členěno kružbovým panelováním. Podkruchtí má v bočních lodích klenbu křížovou, v hlavní lodi žebrovou síťovou.Práce vedl kameník Jiří Mánek a výmalbu prováděl malíř Vavřinec. Dobové svědectví vydává nápis na zdi hlavní lodi nad kruchtou, kde se objevují jména obou umělců a datum 1463. Presbytář má čtyři pole křížové žebrové klenby a šestipaprsčitý závěr. Žebra hruškového profilu vyrůstají z podokenní římsy a stýkají se ve vrcholu v terčových svornících (žebra pův. na konzolách). V presbytáři bohatě zdobené trojdílné sedille s kružbovým panelováním (obnovenév 19. stol.), vysoké pozdně gotické pastoforium dat. 1497 a sign. M. Rejskem, sanktuarium je kopií původního. Barokní kapitulní sakristie má klášterní klenbu s lunetami se štukovým členěním. Krov pro REI nezpřístupněn, nad presbytáře údajně dochován gotický, nad lodí z r. 1911.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4751, Hradec Králové, město statutární, Hradec Králové, Hradec Králové, Královéhradecký kraj
  • Kód CZ 51169, Staré Město, býv. hl. městská čtvrť, Hradec Králové, Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

  • restaurování - 2005

    4 vitrážová okna č. 2,3,4 a 15

  • oprava - 2011

    osazení nového zvonu "Cecilka"

Využití

  • církevní

stáhnout data v .xls