1000132502 - Blatenský vodní příkop
katalogové číslo
1000132502
název
Blatenský vodní příkop
kraj
Karlovarský kraj
okres
Karlovy Vary
obec
Horní Blatná
část obce
Horní Blatná
katastrální uzemí
Horní Blatná
typ
vodní kanál
druh památky
prvek kulturní krajiny
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
specializace
industriální dědictví

anotace

Vodní kanál z 16. století s délkou cca 11,6 km, sloužící k přívodu pohonné vody pro důlní technická zařízení (stoupovny, hutě, vodotěžná zařízení).

dějiny

Blatenský vodní příkop představuje bezesporu jednu z unikátních technických památek souvisejících s využitím vody pro důlní, úpravárenské i hutní provozy v 16. století. Je dokladem technické zdatnosti i schopnosti využít přírodní energie pro pohon strojů a zařízení. Je dokladem významu a proměny krajiny náhorní planiny Krušných hor v souvislosti s těžbou nerostného bohatství a svým technickým řešením představuje vyspělost a úroveň tehdejších projektantů a stavitelů.

stav zachování památkové hodnoty

Počátkem 90. let byla diskutována otázka rekonstrukce Blatenského příkopu. Hlavním důvodem byla skutečnost, že jeho špatný technický stav způsoboval trvalé snižování kvality vody ve vodárenské nádrži Myslivny huminovými kyselinami z rašelinných vod, důležitou roli také sehrála snaha o obnovu technické kulturní památky a zachování ukázky tohoto jedinečného dokladu stavitelského umění našich předků. Studie zpracovaná na konci roku 1994 prokázala možnost obnovy příkopu jako plnohodnotného vodohospodářského díla v podobě, jakou měl po rekonstrukci v roce 1929. Tento postup schválili i zástupci státní památkové péče, bylo dohodnuto rekonstruovat příkop postupně ve třech etapách z prostředků Programu revitalizace říčních systémů Ministerstva životního prostředí ČR, pro každou etapu byla vypracována a stavebně projednána projektová dokumentace, stavba provedena a zkolaudována. Stavební práce byly zahájeny v roce 1995, poslední etapa byla dokončena v závěru roku 2001. Vysoká náročnost stavby byla dána jednak klimatickými podmínkami – na hřebeni Krušných hor v nadmořské výšce 1000 m, jednak umístěním stavby, neboť část se nachází v národní přírodní rezervaci a 1. ochranném pásmu vodního zdroje, z čehož vyplynula řada omezení, mj. i velmi vysoký podíl ruční práce. Technická dokumentace byla připravena podle původní kolaudační dokumentace z roku 1929, ale vzhledem ke změnám ve využití území bylo nutné nové hydrologické posouzení a úpravy. Zpracovatelem projektu byl Hydroprojekt Praha, a.s., který také vykonával autorský dozor. Dodavatelem rekonstrukce celého vodního díla se stala na základě výběrového řízení firma AQUA&NATURA, ekologické stavby, Pila.

popis

Blatenský vodní příkop začíná napouštěcím objektem, který se nachází ve vzdálenosti cca 1,8 km od Božího Daru na pravém břehu říčky Černé. Délka obnoveného příkopu je shodná s původním dílem a činí 11,665 km , šířka v minulosti dosahovala 2 m, po novodobé rekonstrukci je na většině trasy zhruba poloviční, tedy okolo 1 m. Celkové převýšení mezi začátkem a koncem příkopu je pouze 32 m, což značí v průměru podélný sklon 3 ‰. Stavebně bylo koryto příkopu v téměř celé trase zpevněno z obou boků dřevěným bedněním (dubová prkna, kolíky a překrytí ze smrkové kulatiny), stavební objekty – odlehčovací přepady, propustky - byly zhotoveny s využitím dochovaných konstrukcí ze stavebního kamene a železobetonu. V původním místě byl obnoven i dřevěný akvadukt, který převádí vody Blatenského příkopu nad korytem lesního vodního toku. Celkový počet objektů zhruba odpovídá původní podobě. Na příkopu se nyní nachází následující technická zařízení a objekty: • napouštěcí objekt z potoka od Božího Daru, úprava napouštění zajišťuje dodržení minimálního zůstatkového průtoku 9 l/s při odběru z vodního toku, • 10 zděných odlehčovacích přepadů v místech křížení s vodními toky pro regulaci množství vody v příkopu, hrazení objektů je dubovými dlužemi, přepad vody je automatický bez manipulace, • dřevěný akvadukt pro mimoúrovňové křížení s lesním vodním tokem, • zděné mostky a propustky – nově vybudováno bylo 21 objektů, 4 byly opraveny, • lapače písku a štěrku – v korytě příkopu je 22 lapačů splavenin, na přítocích 17 lapačů (většina zděných, některé ze dřeva), usnadňují čištění příkopu, • lávky pro usnadnění pohybu podél příkopu – celkem 3 ks. Vzhledem k zániku osídlení v oblasti podél Blatenského příkopu se neobnovovaly žádné přechody domovních vodovodů, ale pro zvýšení ochrany nádrže Myslivny byla po několikerém poškození hrázky ochranná zemní hrázka dodatečně zvýšena a zpevněna srubovou stěnou a palisádou. Navíc byl před vodárenskou nádrží vystavěn odlehčovací objekt s pevnou přelivnou hranou. Před Horní Blatnou je příkop ukončen a vody z příkopu jsou svedeny do požární vodní nádrže nad obcí.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

 • Kód CZ 4158, Horní Blatná, město, Horní Blatná, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
 • Kód CZ 14080, Ryžovna, býv. městečko torzální, Ryžovna, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
 • Kód CZ 8863, Luhy, zaniklá ves, Potůčky, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
 • Kód CZ 10125, Myslivny, zaniklá ves, Ryžovna, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
 • Kód CZ 954, Boží Dar, město, Boží Dar, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
 • Kód CZ 627, Bludná, zaniklá ves, Potůčky, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
 • Kód CZ 29285, Myslivny I, díl zaniklé hist. osady, Boží Dar, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
 • Kód CZ 19662, Bludná I, díl zaniklé hist. osady, Potůčky, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
 • Kód CZ 21099, Myslivny II, díl zaniklé hist. osady, Ryžovna, Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

 • vznik

Využití

 • V současnosti slouží obnovený Blatenský příkop k zachycování kyselých humidních vod z Božídarských rašelinišť. Vody jsou Blatenským příkopem zachycovány a odváděny z povodí vodárenského toku Černá. Před rekonstrukcí docházelo přítokem těchto vod do vodárenské nádrže Myslivny k dlouhodobému a výraznému snižování kvality vody, která se dostávala na hranici upravitelnosti. Průsaky vod z poškozeného příkopu způsobovaly také trvalé podmáčení ploch, na nichž byly vysazovány lesní porosty. Voda z nádrže Myslivny je v současné době hlavním zdrojem pitné vody pro krušnohorské příhraniční obce. Rekonstrukcí příkopu bylo dosaženo významného snížení náročnosti úpravy pitné vody a zároveň došlo ke zvýšení její kvality. Obnovený příkop navíc umožňuje, v případě havárie čistírny odpadních vod v Božím Daru nebo jiné havárie v území města, krátkodobé převedení znečištěných vod až mimo povodí vodárenské nádrže.

stáhnout data v .xls