1279122295 - správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu
katalogové číslo
1279122295
název
správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu
kraj
Ústecký kraj
okres
Ústí nad Labem
obec
Ústí nad Labem
část obce
Ústí nad Labem-centrum
katastrální uzemí
Ústí nad Labem
adresa
Revoluční č.p. 1930/86
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
národní
typ
chemická továrna; správní budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
18. 7. 2014
existující
ano
významné prvky
šest soch nad vstupem, autor Hugo Lederer
sloh
německý expresionismus
specializace
industriální dědictví

anotace

Ve své době nejvyšší budova v Československu je postavena v expresionistickém slohu podle návrhu kanceláře Lossow & Kühne v roce 1930. Jedná se o desetipodlažní betonový vyzdívaný skelet s vnějším pláštěm z ostře pálených cihel (tzv. eisenklinker).

dějiny

Správní budova Spolchemie byla postavena v roce 1929 drážďanskou firmou Lossow a Kühne.

popis památkové hodnoty

Správní budova Spolchemie je zásadní realizací drážďanské firmy Lossow a Kühne z přelomu 20. a 30. let 20. stol. a svým významem přesahuje nejen region Ústeckého kraje, ale také hranice České republiky. Budova je jednoznačně nejmonumentálnější expresionistickou stavbou na českém území a ve své době byla se svými 10 podlažími a 43 metry dokonce nejvyšší výškovou budovou v Československu. Za její předobraz lze považovat administrativní komplexy budované v té době v severoněmeckém Hamburku, které odrážely expresionistické tendence německé moderny a stály v přímé opozici k vrcholícímu funkcionalismu. Autoři projektu, firma Lossow a Kühne, ve své době patřila mezi nejprestižnější evropské architektonické kanceláře a zúčastnila se např. arch. soutěže na administrativní budovu Chicago Tribune v Chicagu. O výjimečnosti zakázky svědčí i účast významného berlínského sochaře Hugo Lederera na plastické výzdobě hlavního průčelí. Budova, která byla už v době svého vzniku považována za jednu z ústeckých dominant, byla vybavena nejmodernější technikou, výjimkou nebyly telefonní linky, požární potrubí nebo oběžný výtah – páternoster, který je jedním z mála dodnes používaných oběžných výtahů v České republice a bezpochyby patří k těm nejdelším. Také další mobiliární vybavení budovy – skříně i svítidla – bylo provedeno na vysoké profesionální úrovni, zejména elegantní tvary svítidel dokonale doplňují reprezentativní interiéry budovy a jsou jedinečnou ukázkou sladění detailu s celkovým modernistickým duchem budovy. Míra autentičnosti a zachování tohoto technického vybavení ale i původních stavebních konstrukcí a dochovaného mobiliáře je ojedinělá a odpovídá vysoce kvalitnímu provedení celé stavby, z tohoto důvodu je důležité chránit kromě budovy samotné také její vnitřní vybavení, které dotváří její jedinečný charakter.

stav zachování památkové hodnoty

Správní budova prošla od 30. let 20. stol. řadou drobných stavebních úprav, které se však zásadě nedotkly původních nosných konstrukcí stavby. V roce 2002 bylo přistoupeno k rekonstrukci ředitelského 3. NP, během které byly položeny nové podlahy a repasovány vestavěné chodbové skříně, zrenovovány byly také prostory jednacího sálu, ředitelny a vstupního vestibulu. Méně citlivá rekonstrukce proběhla v roce 2009 v 2. NP, v jehož východní části došlo k odstranění původních příček a vestavěných skříní a k jejich nahrazení prosklenými stěnami, západní část byla přestavěna obdobně, ale byly zde ponechány pevné příčky oddělující chodbu od kancelářských prostor a doplněny nové vestavěné skříně imitující původní mobiliář. Na celém patře byly také vyměněna původní okna za jednoduché okenní rámy z dřevěných lepených profilů. Zbývají 4. – 10. nadzemní podlaží si dosud zachovávají svůj původní ráz bez větších stavebních zásahů. Dodnes je např. autenticky zachováno vedení původního suchovodu včetně prosklených dvířek v jednotlivých patrech a na který navazují dvě velké litinové nádrže na vodu v 10. NP používané až do začátku 90. let 20. stol.

popis

Administrativní budova je postavená na jihovýchodním okraji průmyslového areálu Spolchemie a sousedí se starší správní budovou podniku, se kterou je propojená pomocí dvoupatrového krčku. Budova je konstrukčně řešena jako desetipodlažní železobetonový vyzdívaný skelet, který je z vnějšku obložený ostře pálenou hnědofialovou lícovou cihlou (údajně s příměsí kovových pilin) tzv. eisenklinker, a který na jižní straně doplňuje světle omítaný sloupový portikus. Architektonický výraz budovy se nese v duchu německého expresionismu a v detailu navazuje na neogotický styl původního sídla firmy, se kterým byl na východní straně propojen úzkým krčkem. Typickým příkladem stylového přizpůsobení jsou vybočená nároží stavby, která navozující dojem gotických opěráků. Vnější fasády jsou členěné pásy převýšených okenních os, které jsou doplněné jednoduchými průběžnými podokenními a nadokenními římsami, pouze římsa pod okny 2. NP je profilovaná do tvaru zubořezu. Jednotlivá okna jsou od sebe oddělena zděnými sloupky a jsou tvořena zdvojenými čtyřkřídlými okenními rámy. Hlavní jižní průčelí člení 25 okenních os, hlavní vstup do budovy je zasazený centrálně situovaném monumentálním portálu a po stranách je doplněný dvěma vysokými okenními osami. Dvoukřídlé vstupní dveře i okna jsou zvýrazněná jednoduchou římsou a pouze ve skladbě kamenných dílů jsou naznačené hlavní klenáky nad okny a dveřmi. Hluboký sloupový portikus zabírá šíři šesti okenních os a je podobně jako ostění hlavního vstupu provedený ze světlého pískovce. Sloupovou předsíň tvoří osm čtyřbokých sloupů, které nesou hladké kladí hlavní římsy. Horní terasa chráněná jednoduchým kovaným zábradlím je přístupná centrální osou z 2. NP. Hlavní průčelí je nad terasovou střechou portiku doplněno šesti abstraktními plastikami od berlínského sochaře Hugo Lederera, které jsou umístěné na krakorcích mezi středovými okny ve 3. NP. Sochy personifikují Chemii, Vědu, Muže s pochodní, Ženu s rohem hojnosti, Obchod a Práci, tedy hodnoty stojící za úspěšným rozmachem podniku. Severní průčelí je po celé výšce rozděleno mělkým tříosým rizalitem schodišťových os na dvě jedenáctiosé části. Schodišťová okna jsou prosklená abstraktní geometrickou vitráží složenou z různě širokých horizontálních pásů čirého, mléčného a žlutého skla. Přízemí budovy je na této straně doplněné novodobým vstupem, který je umístěný mimo osu budovy po pravé straně schodiště (10. a 11. osa zprava). Boční průčelí budovy jsou pětiosá, členěná shodně s jižní a severní fasádou. Západní průčelí je doplněno menším balkónem, který je přístupný z kanceláře generálního ředitele ve 3. NP, a ze kterého lze přehlédnou celý areál chemičky. Správní budova má pultovou střechou vyspádovanou k severnímu průčelí, která je z ostatních stran krytá nízkou atikou. Dešťová voda je svedená pomocí odtokových kanálů do okapů po stranách nárožních opěráků a středového rizalitu a končí v Klíšském potoku, který protéká pod základy stavby. Vnitřní dispozici stavby tvoří podélný trojtrakt, ve kterém jsou kancelářské prostory rozvržené podél centrální chodby. Uprostřed dispozice je při zadním průčelí situováno hlavní schodiště a druhé únikové schodiště se nachází v severovýchodním nároží. Další komunikační spojnici mezi jednotlivými patry tvoří dodnes funkční oběžný výtah – páternoster a osobo-nákladní výtah, které přiléhají z východní strany k centrálnímu schodišti. Původní funkční rozvržení budovy zůstalo zachováno v téměř nezměněné podobě, ve 3. NP najdeme reprezentativní prostory s kanceláří generálního ředitele, jednacím sálem a v době výstavby zde byla i telefonní ústředna s dvěma přímými linkami. Kanceláře firemních ředitelů se nacházely ve 2. a 4. NP a ve vyšších patrech měli kanceláře řadoví zaměstnanci, zatímco v suterénu byl umístěn firemní trezor, kotelna a strojovna výtahu. Desáté nadzemní poschodí bylo uzpůsobeno pro potřeby podnikového archivu a odborné knihovny, podlahy byly specielně vyztuženy a interiér byl vybaven archivními skříněmi, kartotékami, knihovnami a dalším nábytkem, který je dodnes plně funkční. Chodby ve všech patrech jsou doplněny vestavěnými skříněmi z tmavého lakovaného dřeva. Reprezentativní prostory jako byl vstupní vestibul nebo ředitelské kanceláře doznaly různých změn, zachováno však zůstalo původní obložení nosných sloupů z leštěné žuly, kovové kryty radiátorů, dýhované segmentové dveře do jednacího sálu a bývalé telefonní ústředny. V autentickém stavu se nacházejí také obě schodiště, která mají samonosnou konstrukci. Jednoduché plátované kovové zábradlí hlavního schodiště je šedě natřeno a v přízemí doplněno koncovkami ve tvaru šnekovitých kruhových výsečí. Směrem do vyšších pater se výška schodišťového zábradlí zvyšuje a je možné je rozebrat. Toho se využívalo zejména při dopravě rozměrnějšího kancelářského vybavení, které se vytahovalo do jednotlivých podlaží pomocí kladky, která se dodnes nachází nad schodišťovou halou.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 17113, Ústí nad Labem, město statutární, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústecký kraj
  • Kód CZ 51425, Nové Město, městská čtvrť (neúřední), Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústecký kraj
  • Kód CZ 48857, Nové Město I, díl čtvrtě, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

Využití

  • Objekt je využívaný jako administrativní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu.

stáhnout data v .xls