1000148576 - divadlo Smetanův dům
katalogové číslo
1000148576
název
divadlo Smetanův dům
kraj
Pardubický kraj
okres
Svitavy
obec
Litomyšl
část obce
Litomyšl-Město
katastrální uzemí
Litomyšl
adresa
Komenského nám. č.p. 402
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
divadlo
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Monumentální neorenesanční divadelní architektura Smetanova domu z let 1903-1905, postavená v prostředí moderně komponované zástavby na okraji centra města dle návrhu arch. Šuly, Šulce a Velflíka. Bohatá výzdoba interiéru i exteriéru.

dějiny

Budova Smetanova domu byla vybudována v jihovýchodní části města v těsné blízkosti centra v místě, kde dříve stávala restaurace Karlov. S vybudováním nového kulturního stánku souvisela i rozsáhlá urbanistická vize, jejímž cílem bylo vybudování nového náměstí jejímž architektonickým základem bude právě Smetanův dům. Na jaře roku 1902 byla vypsána veřejná soutěž, když architektonická komise v čele s architektem Rudolfem Vomáčkou z Prahy vybrala jednomyslně návrh profesorů české státní průmyslové školy v Plzni J.Šuly, V. Šulce a J. Velflíka, když svoje rozhodnutí odůvodnila tím, že projekt nejlépe vyhovuje zadání a nebude příliš nákladný. Velký důraz byl kladen celkovou výzdobu, když exteriér ozdobila štuky společnost Otakar Walter z Plzně, když hlavní štítovou plastiku vytvořil Antonín Popp. Plastické práce proscénia a galerie vytvořil sochař Rudolf Hamršmíd z Pacova. Za zmínku jistě stojí velký důraz kladený na osvětlení, které navrhl inženýr pražského Národního divadla arch. Skopec, jehož základ tvoří velký elektrický lustr umístěný ve velkém sálu o 45 žárovkách, realizaci provedla společnost Schucker– Siemens. Cílem stavby bylo vybudovat český kulturní svatostánek, obdobný jako Národní divadlo v Praze.

popis památkové hodnoty

Budova je dokladem kulturní úrovně a architektonické tvorby ve městě, jedna z pozoruhodných novorenesančních realizací v Pardubickém kraji.

stav zachování památkové hodnoty

Dobrý stav.

popis

Divadelní architektura tzv. Smetanova domu situovaná při levém břehu řeky Loučné tvoří opozici budově pedagogické školy (na pravém břehu Loučné), která je v klíněna v levém nároží dolní části Smetanova náměstí. Komunikačně Smetanův dům a přilehlý park s protilehlou stranou řeky propojuje současně vystavěný kamenný most. Budova na obdélném půdoryse s bočními křídly, která rizaliticky vystupují na hlavním i zadním průčelí (Zadní průčelí má také střední rizalit se schodištěm) má šířkovou dispozici. Podélná osa stavby probíhá severojižním směrem (rovnoběžně s řekou). Hlavní průčelí je jedenáctiské. V přízemí střední partie hlavního průčelí se nachází pět prosklených arkádových oblouků (v pěti okenních osách) prolamujících fasádu do vestibulu. Ve středním oblouku se nachází hlavní vstup do budovy krytý vějířovitou markýzou. Volné plochy zdi vyplňuje pásová bosáž. Ta v podstatě obíhá všechny fasády Smetanova domu až do výše korunní římsy. Přízemí střední časti průčelí odděluje od prvního patra kamenný balkón s kuželkovou balustrádou vynášený zdvojenými krakorci. Deset jednoduchých obdélných oken prvního patra tvoří dvojice, které se kryjí s okenními osami. Tyto dvojice jsou od sebe odděleny pilastry zakončenými až pod korunní římsou hlavicemi s antropomorfní výzdobou. Nad okny prvního patra probíhá úzký štukový pás s vegetabilní výzdobou přerušovaný pouze průběžnými pilastry. Šestidílná okna druhého patra jsou zakončena půlkruhovým obloukem. Rámují je štukové šambrány, do nichž jsou ve vrcholu vsazeny štukový klenáky. Cvikly dekorují ozdobné kartuše. Okna jsou od sebe oddělena zmiňovanými pilastry, na nichž spočívá kladí. Fasádu centrální části ukončuje korunní římsa, nad níž se zvedá nízký atikový nástavec se sochařskou dekorací. V jeho středu nesou dva sedící putti s atributy hudby a dramatu (maska a lyra) znak města. Centrální motiv flankují dvě prázdné kartuše, dvě hořící pochodně a na nárožích dvě kulovitě ukončené vázy. Měděná střecha nad střední částí budovy má tvar širokého a nízkého komolého jehlanu. Boční partie hlavního průčelí, které před střední část mírně předstupují dosahují pouze do výše poloviny oken druhého poschodí této partie. Oba tyto „rivality“ mají tři okenní osy. Okna v jejich přízemí jsou zakončena půlkruhovým obloukem. Okna prvního patra jsou obdélná a jsou zakončena trojúhelným frontonem na ankonách. Oba rizality jsou nad korunní římsou zakončeny balustrádou s kuželkami a nárožními vázami. Pravému rizalitu vpravo přiléhá mírně ustupující část obsahující boční točité schodiště s litinovým dekorativním zábradlím. Nad pravým křídlem budovy se také tyčí nástavba provaziště ukončená měděnou neckovou střechou. Ostatní fasády budovy jsou členěny podobnými prvky jako hlavní průčelí (okna, štukové dekorace apod). Zadní průčelí je dokonce, stejně jako hlavní, korunováno dvěma putty, tentokrát však nenesou znak, ale lyru. Vnitřnímu uspořádání Smetanova domu dominuje hlavní sál. Přístupný je z plochostropého foyer rytmizovaného pilastry a lemujícího sál po celé jeho délce. Přístup k němu umožňuje hlavní jednoramenné plochostropé schodiště (přerušené podestou umožňující vstup na toalety) jež se v patře mění v dvojramenné a je pak lemováno zábradlím s kuželkami. Opticky schodiště od foyer oddělují dva sloupy z umělého mramoru s antikizujícími hlavicemi nesoucí kladí. Nalevo foyer sousedí s hereckými šatnami, napravo s mezisálím (prostor mezi malým a velkým sálem). Schodiště vyhází z obdélného vestibulu (Oddělují jej od něj prosklené dveře s vitraillovou vedutou Litomyšle v nadpraží. Do stěny vpravo od dveří je vsazena mramorová nápisová deska frankovaná hodnotnými reliéfy od R. Hamršmída z roku 1905.) sklenutého valenou klenbou s lunetovými výsečemi. Vestibul je vlevo rovněž komunikačně propojen s restaurací. Dominující prostor hlavního sálu zpřístupněný třemi vstupy z předsálí (Naproti nim jsou okna.) a jedním vstupem z mezisálí obíhá v horní části mohutný fabion s polokruhovými výsečemi, který je od plochého stropního zrcadla oddělen štukovým profilovaným zdobným rámem. Z centrálního kruhového pole visí lustr. Stěny sálu jsou zdobeny bohatým štukem (převážně antropomorfní maskarony vegetabilní ornamentální lišty) a dekorativní polychromní malbou. Plasticky vystupujícím prvkem sálu je balkón (galerie) ve tvaru podkovy obíhající hlediště. V osách dveřních otvorů jsou v úrovni galerie polokruhově zakončená okna. Poprseň balkónu je zdobena střídajícími se maskarony a orly s rozepjatými křídly. Bohatou štukovou dekorací oplývá rovněž orámování hlediště (stlačená lyra uprostřed kladí, korunní římsa, lisenové rámce po stranách, chlapci s lyrou a ratolestí ve cviklech, samotné ostění s dvojicí pilastrů s rostlinnými motivy a postavou chlapce na levé straně a postavou dívky na pravé straně). Jevištní stěnu doplňují nad galeriemi reliéfní medailony B. Smetany (nalevo) J. K. Tyla (napravo) a pod galeriemi štukové kartuše. Velký sál od malého sálu odděluje úzký koridor – tzv. mezisálí. Jeho členění a výzdoba je podobná jako u foyer. Z mezisálí do malého sálu vedou tři vstupy. Na protilehlé straně malého sálu se nacházejí tři polokruhově zakončená okna umožňující průhled do parku. Samotný sál je obdélný. Jeho stěny zdobí římsy s delfíny a erby s litomyšlskou lilií a secesní boční lampy. Obdobné tvarosloví jako tyto lampy mají tři lustry na stropě. Na stropě se také nachází dvě malované nápisové pásky. Jedna nese nápis Smetana, druhá Jos. K. Tyl. Ve východní stěně malého sálu jsou dveře do salonku. Krovy Smetanova domu jsou původní dřevěné.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 8610, Litomyšl, město, Litomyšl, Svitavy, Pardubický kraj
  • Kód CZ 67480, České Předměstí, býv. městská čtvrť, Litomyšl, Svitavy, Pardubický kraj
  • Kód CZ 8612, Litomyšl, hl. městská čtvrť, Litomyšl, Svitavy, Pardubický kraj

Regiony

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - přelom r. 2007/2008

    rekonstrukce schodiště, odkanalizování, oprava klenutí nad vrátky, oprava stropu nad uhelnou

  • vznik

Využití

  • Budova divadla.

stáhnout data v .xls