1000153635 - měšťanský dům zv. regentský
katalogové číslo
1000153635
název
měšťanský dům zv. regentský
kraj
Zlínský kraj
okres
Kroměříž
obec
Kroměříž
část obce
Kroměříž
katastrální uzemí
Kroměříž
adresa
Velké náměstí č.p. 39
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Výstavný měšťanský dům, obsahující hlavní dvoupatrový trakt se sgrafitovou výzdobou, dále nižší trakt nádvorní a další obrácený do ulice Pilařovy. Hlavní průčelí má v přízemí podloubí a kamennou desku s Lichtenštejnským znakem.

historický vývoj

Objekt tzv. regentského domu prošel složitým stavebním vývojem od renesanční stavební fáze původně samostatných objektů, v průběhu 17. století patrně sjednocených, jak ukazuje umístění deskové erbovní kartuše biskupa z Lichtensteina z roku 1665 nad druhou arkádou zprava.

popis památkové hodnoty

Dům si uchoval původní vrcholnou a pozdněrenesanční přízemní dispozici zejména předního křídla do náměstí s kvalitními místy datovanými prvky kamenických ostění, většinou však z období stavebních úprav mezi lety 1652 - 1667. Pravé křídlo a zadní trakt do ulice Pilařovy jsou vesměs až raně a vrcholně barokní novostavby. Významnou uměleckou kvalitou vyniká dochovaná raně renesanční fasáda původně pravého domu.

stav zachování památkové hodnoty

REI 2007: v současnosti objekt v relativně dobrém stavu.

popis

Původně dva samostatné domy, později sjednocené, tvoří výraznou a jednu z nejstarších dochovaných fasád Velkého nám. v jeho severozápadní linii. Převážně hladká sedmiosá hlavní fasáda je v přízemním parteru otevřena čtyřmi arkádami loubí s valeným zaklenutím mezi pasy různě široké rozteče, na čelní straně s přízedními čtyřbokými zkosenými pilíři, na koruně s pálenou krytinou. Okenní osy jsou sjednoceny pravoúhlými okenními otvory s pískovcovým pravoúhlým plošně profilovaným ostěním s nadokenní římsou. Okenní dřevěné konstrukce s pevným poutcem pravidelné šestidílné osnovy. Plocha pravé části fasády v rozsahu čtyř okenních os pokrývají raně renesanční sgrafita v rámsi meziokenních ploch ve vodorovných řadách s biblickými výjevy např. Archanděla Gabriela s rozřazování duší při posledním soudu a další složitější biblické ikonografie. Meziokenní plochy v druhém patře jsou ve hmotě členěny nepravidelně řazenými vpadlými poli mezi přízedními pilířky, nesoucí profilovanou římsu. Dvojice arkád v pravé části zdobeny na líci sgrafitovými bordurami. Fasáda je završena profilovanou korunní římsou nesoucí nízkou sedlovou střechu. Přízemí je členěno v úrovni druhé arkády zprava menším segmentově zaklenutým portálkem s ostěním do průjezdu valeného klenutí na trojúhelných výsečích. Vlevo v průjezdu je obdobně řešený portálek k dvojramennému schodišti raně barokní profilace s toskánskými sloupky. Vedle raně barokních jsou i raně renesanční portálky. Přízemní dispozice je zaklenuta vesměs valennými klenbami na výsečích. V přístavbě subtilního nádvorního křídla je přízemí zaklenuto renesanční klenbou koutových výsečí a příčnými diagonálními hřebínky.Při vstupu je po levě straně přisazeno těleso dvojramenného schodiště s raně barokním portálkem s datací 1652. Dispozice prvního patra si uchovala valenné zaklenutí na výsečích. Dispozice druhého poschodí obsahuje místnosti s trámovými stropy, vesměs však plochostropé zaklenutí. Přístavba zadního křídla do Pilařovy ulice je raně barokního původu, zjednodušené sedmiosé fasády s průjezdem segmentově zaklenutého ostění. Dvorní fasáda tohoto křídla je členěna krytou podklenutou pavlačí. Pravé křídlo má samostatné schodišťové těleso. Složitý systém sklepních prostor kombinuje raně barokní valeně klenuté prostory se staršími i pozdějšími úpravami.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 7468, Kroměříž, město, býv. statutární, Kroměříž, Kroměříž, Zlínský kraj
  • Kód CZ 26704, Vnitřní Město, býv. hl. městská čtvrť, Kroměříž, Kroměříž, Zlínský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls