1305164905 - železniční stanice Ústí nad Orlicí
katalogové číslo
1305164905
název
železniční stanice Ústí nad Orlicí
kraj
Pardubický kraj
okres
Ústí nad Orlicí
obec
Ústí nad Orlicí
část obce
Ústí nad Orlicí
katastrální uzemí
Ústí nad Orlicí
adresa
Nádražní č.p. 684
typ
železniční stanice
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
27. 8. 2010
existující
ano
sloh
historismus; romantismus

anotace

Typologicky ojedinělý příklad venkovského nádraží Severozápadní dráhyz r. 1874, stavěného podle projektu arch. Rudolfa Freye, jako společné nádraží pro dvě konkurující si soukromé drážní společnosti.

dějiny

Jedná se pozoruhodnou příjmací nádražní budovu z konce 19. století především z hlediska typologie, stavěnou jako společné nádraží pro dvě konkurující si soukromé drážní společnosti, tj. rakouskou Společnost státní dráhy a Rakouskou severozápadní dráhu, proto opatřenou dvěma symetrickými nástupišti. Příklad typu venkovského nádraží Severozápadní dráhy ( použití režného zdiva s nárožní bosáží, hrázděné konstrukce a sedlové střechy s mírným sklonem). Dochovanost stavby: stavba je zachována z velké míry v původní architektonické podobě včetně dispozičního řešení obytných částí, souboru oken, dveří, výzdobných architektonických detailů nástupišť i fasád.

stav zachování památkové hodnoty

Stavební stav:Nevyužívané prostory bytů jsou neudržované, poškozené vlhkostí a mají zastaralou a nevyhovující elektroinstalaci, kanalizaci a rozvody vody. Ostatní prostory jsou udržovány v technicky dobrém stavu (vyjma zastaralých instalací inženýrských sítí), esteticky jsou poškozovány utilitárními stavebními úpravami. Exteriér je zachován v původním stavu, fasády jsou však místy poškozené povětrnostními vlivy. Budova je z velké části nevyužita a nevyhovuje současným nárokům železničního provozu. Majitel uvažuje v budoucnu budovu zbořit a nahradit ji na jiném místě menší modernější stavbou.

popis

Popis věci: Budova nádraží je postavena na úzkém ostrůvku mezi dvěma kolejišti , na obdélném pozemku ve směru východ - západ, na půdorysu H. Tvoří ji dvě příčná křídla, západní jednopatrové, východní dvoupatrové, obě s plochými sedlovými střechami, užší spojovací křídlo je přízemní, s plochou sedlovou střechou. Po obou stranách tohoto spojovacího křídla jsou krytá nástupiště (Pražské a Letohradské), jejichž střecha je typicky nesená dřevěnými sloupky s ozdobně řešenými vzpěrami. Nástupiště (Pražské) je od kolejiště odděleno kovovým ozdobným zábradlím. Exteriér: Hlavní přístup k nádraží je od východu, kam je také orientováno vstupní průčelí. Je třípodlažní, pětiosé, s širokým trojosým středním rizalitem zakončeným nízkým trojúhelným štítem podkrovní vestavby. Fasády mají historizující členění. Nízký sokl je obložen pískovcovými kvádry, zdivo přízemí a 1. patra je z režných pohledových cihel, na nárožích opticky zpevněné výraznou omítkovou kvádrovou armaturou. Průčelí dále člení jednoduché mezipatrové římsy a pravoúhlé šambrány oken a dveří s kvádrovaným nadpražím. Třetí podlaží budovy je pojednáno hrubou omítkou barvy pískovce, s hlazenými lisenovými rámy. Římsu nahrazuje rytmický sled ozdobně vyřezávaných zhlaví stropních trámů, které kryje krátký přesah střechy. Štíty budovy jsou ozdobně členěny motivem hrázdění, ve vrcholu vyřezávaná dřevěná mřížka. Nad střechou se pohledově uplatňuje několik režných cihelných komínů. Boční průčelí této vstupní budovy jsou trojosá, s nízkými hrázděnými štíty. Nižší budova je v podélném průčelí šestiosá, v bočních průčelích dvojosá, přízemí je pojednáno shodně s hlavní budovou, patro je na krátkých průčelích hrázděné, s bedněnými štíty a ozdobnou mřížkou ve vrcholu střechy, Na podélném průčelí hrubě omítané s šambránami oken. Okna jsou ve většině případů zachována původní, dvojitá, špaletová, dvojkřídlá, členěná do šesti tabulek, s původními závěsy, ojediněle i s původní olivou. Dveře zachovány většinou v exteriéru, v interiéru ojediněle. Na nástupištích jsou okna i vstupní dveře půlkruhově zakončená, v širokých, lištou profilovaných šambránách, vyrůstajících z nízkého omítkového soklu. Dvojitá okna jsou odsunuta za špaletu, jsou dvojkřídlá, s pevným dvojdílným nadsvětlíkem. Dveře ve spodní části svisle bedněné, v horní opakují prosklení oken. Dlažba z drobných čtvercových dlaždic okrové barvy. Interiér: vstupní (východní) budova v přízemí obsahuje vstupní halu s pokladnou, s dochovaným jednoduchým architektonickým členěním (římsa, po stranách vstupu do chodby dvojice pilastrů) a dále provozní prostory podél kolejišť. Z haly se vstupuje středovou chodbou do příčného průchodu mezi oběma nástupišti, za nímž jsou aditivně řazeny provozní prostory a restaurace, původně patrně opět prostor přístupný z obou stran. Přízemí nižší budovy je v současnosti většinou nevyužito, nebo náleží k restauraci. Zvenčí z podélné strany budovy vede vstup na schodiště do obytných podlaží a pod ním do sklepů. Schodiště je dvojramenné, dřevem obložené stupně doplňuje zábradlí s ozdobně vyřezávanými sloupky a konzolami. V bytech jsou zachovány původní výplňové dveře, dřevěné podlahy jsou překryty PVC. Nízké podkroví je neobytné, na podlaze cihelná dlažba, jednoduchý krov se středním sloupkem a vzpěrami tvaru V. Východní budova obsahuje dvě podlaží s byty, uspořádanými kolem střední chodby a podkroví s obytnými místnostmi při štítech. Schodiště je dvouramenné, v podkroví s kamennými stupni, v patrech z umělého kamene či teraca. Podesty osvětlují okrouhlá okna. V této budově je již řada dveří nepůvodních, v ocelových zárubních, původní jsou zejména v podkroví a u vstupů do bytů.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 17116, Ústí nad Orlicí, město, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
  • Kód CZ 47281, Podměstí III, retrodíl čtvrtě, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Regiony

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • příjmací nádražní budova s dvěma nástupišti, v horních patrech zaměstnanecké ubytování.

stáhnout data v .xls