1000151530_0002 - bazilika sv. Prokopa
katalogové číslo
1000151530_0002
název
bazilika sv. Prokopa
kraj
Kraj Vysočina
okres
Třebíč
obec
Třebíč
část obce
Podklášteří
katastrální uzemí
Podklášteří
adresa
Zámek
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
světový
typ
bazilika
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
románský; gotický
rozměr
délka 6645 cm, šířka 2000 cm
materiál
žula; cihla
variantní názvy
kostel Nanebevzetí Panny Marie

anotace

Bazilika při benediktinském klášteře byla vystavěna v polovině 13. století v přechodném románsko-gotickém stylu na místě mariánské kaple a patří mezi jedinečné klenoty stavebního umění. Majestátní trojlodní architektura se také řadí k nejdelším kostelům.

dějiny

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla vystavěná mezi lety 1240 - 1260 na místě dřevěné kaple (snad sv. Benedikta) jako součást klášterního komplexu. V roce 1704 došlo k oddělení presbytáře a vytvoření kaple sv. Prokopa. V letech 1725 - 1733 proběhly barokně-gotické úpravy pod vedením Fr. Maxmiliána Kaňky (barokní průčelí, nová klenba). V letech 1924 – 1935 proběhly další puristické úpravy pod vedením Kamila Hilberta a v r. 1956 byla postavena zničená jižní kaple. V r. 1998 došlo k propojení hlavní lodi s kryptou.

historický vývoj

Původně opatský kostel sloužil po zrušení kláštera světským účelům. V bazilice byl zřízen pivovar, později také konírna, zámecká kuchyně a prádelna. Do původního stavu byla bazilika navrácena až za Valdštejnů na počátku 18. století, kdy také došlo k barokizující úpravě, a bazilika byla zasvěcena sv. Prokopovi.

popis památkové hodnoty

Impozantní stavba, která v sobě jedinečně snoubí románský architektonický záměr uskutečněný převážně gotickými uměleckými prostředky, představovala ve své době největší moravský kostel a řadí se ke skvostům středověkého stavitelství evropského významu. Bazilika obsahuje řadu stavebních prvků, které jsou v daném čase a prostoru výjimečné a jen těžko vysvětlitelné, zároveň se v opatské kapli nacházejí nástěnné malby, které se řadí k nejstarším dochovaným na našem území.

popis

Monumentální trojlodní bazilikální chrám bývalého benediktinského opatství zasvěcený původně Panně Marii a později sv. Prokopovi v sobě jedinečně spojuje románský a gotický stavební sloh. Hlavnímu západnímu průčelí dominuje dvojice věží upravených v barokním slohu. Uprostřed průčelí je prolomeno velké okno završené lomeným obloukem. Pod ním se nachází kamenný portál rovněž ve tvaru lomeného oblouku. Symetricky po stranách vchodu jsou umístěna dvě menší okna stejného tvaru s profilovaným ostěním a po jednom stejném okně v přízemí každé z věží. Velkému oknu ve středu průčelí odpovídají vždy dvě okenní osy na obou věžích. Vyložená profilovaná římsa nese odstupňovaný hrotitý štít a horní patra věží, prolomená vždy jedním oknem. Věže jsou zastřešeny cibulemi se dvěma lucernami. Střední část fasády je členěna pásovou rustikou, věže lizénami a lizénovými rámy. Zbytek baziliky je ponechán v surové kamenné podobě. Hlavní loď je převýšená a osvětlována z každé strany šesti okenními osami ve tvaru mírně lomeného oblouku. Boční lodi jsou prolomeny devíti (levá loď) a dvanácti (pravá loď) okenními osami. Okna jsou půlkruhově zaklenuta. Kněžiště je zakončeno polygonálním závěrem o pěti stranách osmiúhelníka. Obě boční lodi ukončují půlkruhové apsidy, z nichž pravá je novodobě přistavěna. Vedlejší apsidy mají po jednom pravoúhlém okénku, hlavní apsida tři rozetová okna, střední s růžicí, obě krajní s plaménkovou kružbou. Závěrová apsida je plasticky členěna vystupujícími arkádami, nad nimiž probíhá otevřený ochoz se sloupkovou galerií (tzv. trpasličí galerie), která se otevírá vždy pěti půlkruhově zakončenými arkádami. Nad nimi jsou ve zdivu prolomena tři kruhová okénka s kamenným šestibokým odstupňovaným ostěním. Okolo bočních lodí i apsidy obíhá korunní římsa, na apsidách a kněžišti se zubořezem, pod ním je obloučkový vlys. Severní apsida má po stranách čtvercového okna pilastry (až k obloučkovému vlysu), jež jsou zakončeny hlavicemi s figurální výzdobou. Zdivo bočních lodí je členěno lizénovými rámy. Hlavní loď baziliky je zastřešena sedlovou střechou, nad apsidami zvalbenou, vedlejší lodě kryje střecha pultová. K severní straně baziliky je přistavěna předsíň s monumentálním ústupkovým portálem. Předsíň je čtvercového půdorysu, zaklenuta je jedním klenebním polem se sedmidílnou žebrovou klenbou, jejíž objem drží čtyři rohové a tři opěrné pilíře ve středu každé strany. Předsíň se ze tří stran otevírá vždy dvěma půlkruhovými arkádami, mezi nimiž stojí silný opěrný pilíř. Nad arkádami se nachází vždy dvě sdružená půlkruhově ukončená románská okna. Valbová střecha je nesena profilovanou korunní římsou se zubořezem, pod kterým se line obloučkový vlys. Mohutný pískovcový portál tzv. rajské brány je půlkruhovitě zakončený a lemovaný širokým pravoúhle odstupňovaným ostěním, v němž se střídá 7 sloupků s trojúhelníkovými stěnami, bohatě zdobenými ornamentálně rostlinnou dekorací. Sloupky jsou románské, kulaté, s širokými talířovými patkami a pupencovitými hlavicemi. Mezi nimi probíhá reliéfní výzdoba, lišící se v každém páse. Běží od zdola nahoru ke hlavicím a pokračuje i v meziobloucích archivolty. Čtyři postavy nahoře na obou částech portálu představují patrně čtyři evangelisty, vedle nich z každé strany ostění vlastního pravoúhlého vstupu jsou pravděpodobně zobrazeny postavy opatů. Plochu prázdného tympanonu vyplňuje obloučkový vlys, stočený podle křivky portálu a doplněný o zlacený nápis s datací 1862 vztahující se k obnově portálu. Chrám je vystavěn na přísně vázaném románském půdoryse, kde jedno pole lodi hlavní odpovídá dvěma polím lodi vedlejší. Hlavní loď spočívá na dvanácti pilířích gotické arkády s lomenými oblouky a hrotitě podklenutou dělící příčkou přechází do prodlouženého chóru o dvou klenebních polích, z nichž každé je zaklenuto osmidílnou žebrovou klenbou s koutovými výsečemi. Polygonální kněžiště založené na pěti stranách oktogonu je v dolní části stěny členěné slepou arkádou a zaklenuté taktéž osmidílnou žebrovou klenbou. Apsidy bočních lodí jsou zaklenuty konchami. Pod kněžištěm se nachází románská krypta zasahující i do přilehlých částí bočních lodí. Trojlodní krypta je klenuta v pravidelných čtvercových polích křížovou klenbou s klínovými žulovými žebry s široce rozepjatými oblouky. Masivní osmiboké pilíře ukončují originální hlavice s rostlinnými motivy.

Je součástí

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16641, Třebíč, město, Třebíč, Třebíč, Kraj Vysočina
  • Kód CZ 16647, Podklášteří, městská čtvrť zámecká, Podklášteří, Třebíč, Kraj Vysočina

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls