1000137077 - kostel Navštívení Panny Marie
katalogové číslo
1000137077
název
kostel Navštívení Panny Marie
kraj
Jihočeský kraj
okres
Prachatice
obec
Vimperk
část obce
Vimperk I
katastrální uzemí
Vimperk
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Dvoulodní kostel s polygonálně ukončeným presbytářem, sakristií na severní straně, jižní předsíní a hranolovou věží v JZ nároží. Pozdně gotické zaklenutí dvoulodí a kaple sv. Anny pocházejí z doby kolem roku 1500.

historický vývoj

Původně raně gotický kostel byl přestavován roku 1365 – presbytář, sakristie, jižní portál lodi. Loď byla poč. 16. století zaklenuta formou nepravidelného dvoulodí se síťovou klenbou a přistavěna severní boční kaple. Kolem roku 1600 byla upravena jižní předsíňka a věž. Drobné úpravy proběhly ještě v 18. a 19. století.

popis památkové hodnoty

Kostel odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42, zákona č. 20/1987Sb. O státní památkové péči. Památková ochrana se vztahuje na celý objekt. Farní kostel Navštívení Panny Marie tvoří pohledovou dominantu a je tak významným urbanistickým prvkem, který dotváří charakter sídliště při pohledech na historické jádro města od východu a jihovýchodu. Nynější stavba je původem raně středověká, jak dokládá původně plochostropá loď s věží v jihozápadním koutu. Kněžiště s patrovou sakristií a jižní portál lodi v nynější podobě pocházejí z poslední čtvrtiny 14. století. Velmi významná a hodnotná je přestavba kostela v pozdní gotice, kdy bylo kolem roku 1500 vloženo do plochostropé lodi nepravidelné dvoulodí a na severní straně přistavěna kaple sv. Anny s hvězdovou klenbou dosud zdobenou pozdně středověkými nástěnnými malbami. Nezpochybnitelnou hodnotu mají také pozdně gotické krovové konstrukce z poslední čtvrtiny 15. století a renesanční úpravy kostela – zvonové patro věže, zaklenutí jižní předsíně valenou křížovou klenbou se štukovou výzdobou.

stav zachování památkové hodnoty

Kostel je v dobrém stavebně technickém stavu.

popis

Kostel Navštívení Panny Marie je součástí městské památkové zóny Vimperk. Farní kostel Navštívení Panny Marie tvoří pohledovou dominantu a je tak významným urbanistickým prvkem, který dotváří charakter sídliště při pohledech na historické jádro města od východu a jihovýchodu. Dvoulodní kostel s polygonálně ukončeným presbytářem, sakristií na severní straně, jižní předsíní a hranolovou věží v JZ nároží. Nynější stavba je původem raně středověká, jak dokládá původně plochostropá loď s věží v jihozápadním koutu. Kněžiště s patrovou sakristií a jižní portál lodi v nynější podobě pocházejí z poslední čtvrtiny 14. století. Velmi významná a hodnotná je přestavba kostela v pozdní gotice, kdy bylo kolem roku 1500 vloženo do plochostropé lodi nepravidelné dvoulodí a na severní straně přistavěna kaple sv. Anny s hvězdovou klenbou dosud zdobenou pozdně středověkými nástěnnými malbami. Kostel s polygonálně ukončeným presbytářem 5/8 má sakristii na severní straně. Hmotou nepravidelného dvoulodí prorůstá v jihozápadním koutě hranolová zvonice, na jižní straně je připojena předsíň a na severní straně nevelká kaple. Polygonální kněžiště je na volných nárožích zpevněno hmotnými hranolovými opěráky, které jsou odstupněny v horní čtvrtině své výšky a vrcholí pultovými stříškami krytými prejzy. Mezi pilíři se na jižní a východní straně nalézají čtyři lomená okna s kružbami a štukovými šambránami po obvodu. Presbytář nese sedlovou, v závěru zvalbenou střechu krytou šindelem. V ose kněžiště prorůstá hmotou střechy dvoudílný vikýř s párem obdélných okének a nízkou pultovou stříškou. V koutu mezi věží a jižní předsíní kostela se nalézá barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Prostor je vymezen kamennou balustrádou, za kterou je umístěn hranolový sokl s volutami po stranách a nikou tvaru šesticípé hvězdy v čelní straně. Na soklu je postavena kamenná socha světce v typickém postoji, obleku a atributy. Na povrchu figury jsou znatelné stopy barevnosti. Socha sv. Jana Nepomuckého má vlastní rejstříkové číslo 33706/3-3839 a samostatný evidenční list. Na severní straně kostela je v koutu mezi sz. nárožím dvoulodí a západní stěnou kaple sv. Anny umístěna pod dřevěným přístřeškem socha Panny Marie Lurdské pod jednoduchým dřevěným křížem a na soklu je německý pamětní nápis o postavení a vysvěcení sochy v jubilejním roce 1904.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 17789, Vimperk, město, Vimperk, Prachatice, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 17790, Vimperk, hl. městská čtvrť, Vimperk, Prachatice, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls