1000158828 - kostel sv. Barbory
katalogové číslo
1000158828
název
kostel sv. Barbory
kraj
Středočeský kraj
okres
Příbram
obec
Volenice
část obce
Pročevily
katastrální uzemí
Pročevily
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Orientovaná oktogonální stavba s přízemním osmibokým ochozem bez samostatného kněžiště s nízkou hranolovou věží při východní straně. Barokní kostel z let 1650-60, vybudovaný snad podle projektu Carla Luraga, byl počátkem 18. století upraven.

popis

Poutní kostel stojí o samotě SZ. od vesnice Pročevily na vrcholu kopce, výrazně převyšujícího okolní krajinu. Orientovaná centrálně disponovaná oktogonální stavba s nižším přízemním osmibokým ochozem bez samostatně vyvinutého presbytáře s připojenou čtvercovou stejně vysokou sakristií a nízkou harnolovou jednopatrovou věží na vých. straně v prodloužení podélné osy. Zdivo je smíšené s naprostou převahou lomového kamene, vnější vápenné omítky jsou tónovány odstínem sytého okru, který působením agresivního povětří již značně vybledl. Sokl je natřen světlešedě. Interiér je ve střední převýšené části, která má funkci chrámové lodi, zaklenut stlačenou kupolí se čtyřmi trojúhelnými výsečemi nad okny. Patku klenební kupole zvýrazňuje průběžná bohatě profilovaná římsa. Do záp. části prostoru je vestavěna dřevěná hudební kruchta, spočívající na čtyřech mohutných žulových sloupech s krychlovými hlavicemi, zdobenými vegetativním ornamentem. Loď je spojena s obvodovým ochozem osmi půlkruhově završenými průchody, vých. pole ochozu, jež slouží jako presbytář, je zdůrazněno širším náročněji členěným triumfálním obloukem. Obíhající ochoz o osmi lichoběžníkových polích je sklenut plně valenou klenbou s dvojicí trojúhelných styčných výsečí v každém poli. Předmětem ochrany je: kostel - stavba a pozemek st.p. 1. Vých. pole ochozu s kněžištěm je od ostatních částí ochozu odděleno příčnými zdmi, prolomenými úzkými vchody. V sakristii je klášterní klenba se čtyřmi širokými trojúhelnými výsečemi. Exteriér je na přízemním ochozu členěn soklem, jednoduchou podstřešní římsou a nárožními plně vyvinutými pilastry s patkami, hladkými dříky a římsovými hlavicemi. V každé druhé stěně ochozu je prolomeno velké obdélné okno v ploché půlkruhově završené šambráně s lištou. Na sev. a již. straně jsou shodně utvářené pravoúhlé vchody v neprofilovaném žulovém ostění, rámované pilastry a přímou nadpražní římsou, nad níž je zahloubeno prázdné vpadlé půlkruhové pole. Plášť patrové střední části kostela pročleňují lizénové rámy s náročně profilovanou korunní římsou, obdélná okna, vložená stejně jako v ochozu do každé druhé stěny, mají šambrány s mělkými uchy. Sakristie má na již straně pravoúhlý vchod v hladkém kamenném ostění s lištou, v nadpraží je velké obdélné okno, rámované šambránou s lištou. Vých. věž, přapásaná plochou mezipatrovou římsou, lemují v obou podlažích po obvodu lizénové rámy. V přízemí na vých. straně je prostý pravoúhlý vchod v dřevěných zárubních, v patře na třech stranách velká segmentově sklenutá obdélná zvonicová okna se šabránovými rámy a podokenními římsami. Střední převýšená část kostela je završena stlačenou cibulí s kovovou žerdí, makovicí a osmicípou hvězdou s písmeny IHS, zdobenou symetricky stáčenými ornamentálními rozvilinami. Nízký ochoz má šikmé pultové střechy, nad sakristií je střecha sedlová s valbou na vých. straně, věž kryje nízká přilbová střecha s žerdí a makovicí. Všechny střechy jsou pokryty šindelem. Severně od kostela se rozkládá malý obdélný recentní hřbitov, obehnaný převážně kamennou zdí omítnutou novými vápennými hrubě hozenými omítkami. Korunu zdi tvoří sedlová cihlová stříška. Na již. straně je nástupní prostranství nepravidelně trojúhelného půdorysu, mírně se svažující ve směru cesty k J a JV, osázené několika starými košatými lipami.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 12956, Pročevily, ves, Pročevily, Příbram, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Kultovní

stáhnout data v .xls