1000146626 - kostel sv. Jana Křtitele
katalogové číslo
1000146626
název
kostel sv. Jana Křtitele
kraj
Jihomoravský kraj
okres
Břeclav
obec
Kurdějov
část obce
Kurdějov
katastrální uzemí
Kurdějov
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Autenticky dochovaná kvalitní gotická sakrální architektura obsahující cenné soudobé mobiliární vybavení představuje hodnotnou stavební a umělecko-historickou památku. Chrám disponuje řadou dochovaných kvalitních architektonických prvků a detailů.

popis

Kostel se nachází na vyvýšené terase při středu obce. Tvoří střed stavebního souboru obehnaného hradební zdí s krakorci na vnitřní straně. Svažitý areál nepravidelného polygonálního půdorysu, vymezený hradební zdí je tvořen na severovýchodním okraji stojící kaplí Všech svatých, na severozápadě masivní hranolovou věží (zvonicová) a přibližně na jihozápadě do hradby vestavěným útvarem karneru s přístavkem obdélného půdorysu. Jedná se o přibližně orientovanou podélnou jednolodní stavbu s odsazeným polygonálním presbytářem a lodí obdélného půdorysu s nevyvinutou mělkou příčnou lodí při triumfálním oblouku, k jejímuž jižnímu průčelí přiléhá hranolový útvar se sakristií. Kostel je kryt sedlovou střechou, na východní straně zvalbenou, sakristie je kryta střechou pultovou. Nad vítězným obloukem vyrůstá z hřebene střechy hranolová zvonice zakončená jehlancovou stříškou. Fasády lodi, presbytáře i sakristie jsou prolomeny nízkými okny se segmentovými záklenky a profilovanými šambránami. Po obvodu kostela se nacházejí několikrát odstupňované opěráky s pultovou stříškou, na nárožích příčné lodi a na západním průčelí hlavní lodi nasazené diagonálně. Pod kordonovou římsou jihovýchodního opěrného pilíře je v závěru presbytáře zasazen kamenný kvádr s rytým nápisem, ukončeným hrotitým štítem děleným křížem: anno domini MCCCCLXV. Pod římsou opěrného pilíře uprostřed jižní zdi lodi je vpadlá výplň ve tvaru štítku, na němž jsou položeny přes sebe tři reliéfně provedené ryby. Na severovýchodních pilířích presbytáře jsou reliéfní hrotité štíty obsahující překřížené ostrve (znak pánů z Lipé) a přeloženou větévku révy a vincourský nůž (patrně původní znak obce). Na západní straně se pod střešní římsou dochovaly krakorce ochozu, původně snad obíhajícího celou stavbu. Z ochozu vedly nejméně dva, dnes viditelné, vstupy do podkroví, které sloužilo jako útočištný prostor. Hlavní vstup do kostela je v ose západního průčelí portálem s kamenným ostěním. Portál je završen lomeným obloukem a členěn masivním hruškovcem mezi hlubokými výžlabky. Boční vstup je v ose jižní zdi lodi portálem s kamenným bohatě profilovaným ostěním, mírně lomeným záklenkem, se štíhlými, přetínajícími se pruty, vrcholícími kýlovým obloukem. Portál je flankován přiloženými subtilními sloupky s vřetenovitě členěnými patkami a dříky a s podseknutými hlavicemi, zapojenými do profilace ostění. Na ně nasedají fiály tvořené naturalisticky vypracovanými, vřetenovitě stáčenými svazky osekaných kmenů. Prostřední kýl završuje kytka, tvořící podnož skulptuře Krista na kříži. Po stranách Krista jsou nad fiálami odsekané postavy. Plochu stěny nad záklenkem pokrývají fragmenty nástěnné malby. Hlavní loď je zaklenuta hvězdicovou žebrovou klenbou. Žebra hruškového profilu se kříží ve čtyřlistých svornících, v jednom případě v otevřeném kvadrilobu, a sbíhají do štíhlých projmutých jehlancových konzol. Prostřední konzola na severní straně je překryta štítem s reliéfním znakem tří ryb, konzola na jižní straně lodi má podobu schematizované mužské tváře s plnovousem. Na konzolách je vyryto pět opakujících se kamenických značek. V západní části lodi je vestavěna hudební kruchta, přístupná točitými schodišti se sedlovými portálky v koutech lodi. Kruchta je podklenuta hvězdicovou žebrovou klenbou, jejíž žebra se hladce protínají a končí ve zdi dvojitým podseknutím. Plné čelo kruchty spočívá na trojici lomených oblouků členěných protínajícími se pruty a nesených hranolovými pilíři se zkosenými hranami. Kamenný parapet kruchty člení plaménkové kružby vyplněné trojlisty a čtyřlisty. Krátká křídla příčné lodi jsou zaklenuta valenou přizdívkou, do níž zabíhají žebra nasazená na hrany kápí. V ose jižního čela příčné lodi je sedlový portálek vedoucí do sakristie, zaklenuté křížovou žebrovou klenbou. Žebra klínové profilace s výžlabkem se protínají v kruhovém svorníku a dosedají na štíhlé jehlancové konzoly. Presbytář je zaklenutý valenou klenbou s konchou nad závěrem se otvírá do lodi půlkruhovým vítězným obloukem.

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 7756, Kurdějov, ves, Kurdějov, Břeclav, Jihomoravský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls