1000156792 - dům U Tří pštrosů
katalogové číslo
1000156792
název
dům U Tří pštrosů
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Malá Strana
katastrální uzemí
Malá Strana
adresa
Míšeňská č.p. 76/9
typ
městský dům
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
renesance; klasicismus

anotace

Pozdně renesanční dům z konce 16. stol. byl od počátku vyzdoben malbami na fasádě od Daniela Alexia z Květné (zach. fragmenty). Po r. 1630 byl dům zvýšen o 3. p. a opatřen volutovými štíty. V 70. letech 20. stol. adaptován pro hotelový a rest. provoz.

popis památkové hodnoty

Historicky i architektonicky významný, v jádru pozdně renesanční objekt s dochovanými malovanými stropy a fragmenty renesančních maleb z původní bohatě zdobené fasády. Pohledová dominanta předpolí Karlova mostu a důležitá součást přilehlé historické zástavby Malé Strany.

popis

Dům "U tří pštrosů" (dům Fuchsovský) Pozdně renesanční dům z 2. pol. 16. stol., na místě drobného gotického domku. Koncem 16.stol.rozšířený, přestavěný, fasáda v této době vyzdobena malbami Daniela Alexia z Květné. Další přestavba po r.1648 (dům navýšen o 3.p., nově štíty). V 1. pol. 19. stol. bylo vybudováno nové klasicistní schodiště do pater. V l. 1972-76 proběhla celková obnova domu na hotel podle plánu arch. Tlachové (stavba) a ing. arch. Petra Feyrera (interiéry) ze SÚRPMO. Přitom byly restaurovány zbytky nástěnných maleb na fasádách, odkryty a restaurovány dřevěné renesanční a raně barokní malované stropy ve všech patrech domu. Nárožní třípatrová budova je zastřešena dvěma souběžnými sedlovými střechami. Ke Karlovu mostu se obrací již. sedmiosou fasádou (dvě osy na levé straně jsou sdružené), završenou dvěma dvouetážovými volutovými štíty, členěnými dvojicemi pilastrů a sdruženými okénky. Záp. fasáda do Dražického nám. je tříosá, s 1.-2. osou vpravo sdruženou. Hladké fasády člení nad 2. p. pův. korunní římsa, nároží jsou bosována střídavým rytmem kvádrů. V přízemí záp. fasády je kamenný segmentově zaklenutý portál, jehož pravoúhlé ostění má vyžlabené rohy, vpravo velké segmentově zaklenuté okno v pravoúhlém ostění. Nad portálem je nika s barokní soškou sv. Jana Nep., pocházející asi z konce 18. stol. Všechna okna mají přímé nadokenní římsy, sdružená okna průběžné. Nejvýznamnější součástí výzdoby jsou fragmenty renesanční nástěnné malby. Na záp. fasádě se zachovala dvě pole v 2. p.: mezi okny neúplné domovní znamení se třemi pštrosy a na nárožním poli helm s pštrosím chocholem a českým nápisem "PERZYSSMUKYRZ", za rohem na již. fasádě pokračuje v 2. p. podobné pole s nečitelnou výmalbou a se zachovaným německým nápisem "FEDERSCHMUCKER". Další rozsáhlý fragment dekorativní výzdoby se zachoval v meziokenních plochách v 1.-2. p. v pravé části již. fasády a v meziokenní ploše v 2. p. Shodný malovaný dekor rozvilin s pštrosími pery zde doplňuje orámování oken, v parapetní ploše mezi okny jsou malované zdobené kruhy, vyplněné vázami s ovocem a ovocnými festony. Lehce lichoběžná dvoutraktová budova je z velké části podsklepena valeně klenutými renesančními sklepy. V přízemí vede vstup do valeně klenuté haly, z níž je nástup na schodiště; za ní následuje prostor sklenutý křížovou klenbou s hranami podloženými pásky. V 1. a 2. p. je zaklenutá chodbička a místnost přiléhající ke schodišti (křížovou klenbou s hranami, podloženými páskou) a vých. místnost (valená klenba s lunetami). Ostatní místnosti pater jsou plochostropé, vybavené převážně dřevěnými malovanými záklopovými stropy (ratolesti, motivy krajin, vinná révy s hrozny, květy, ovoce a růže). Do areálu domu čp. 76 patří ještě dvě přízemní stavby: solitérní přízemní klasicistní domek (parc.175), který spoluvytváří stavební čáru při uličce na trase někdejšího Juditina mostu (dnes začátek ul.U lužického semináře). A dále dvorní přístavek, který byl původně součástí domu čp.74 (dnes tvoří uliční čáru mezi čp.75 a ohradní zdí čp.74 s lichou arkádou a segmentově ukončenými dvoukřídlými vraty). Do Míšeňské ulice se z tohoto přístavku projevuje pouze přízemní tříosá fasáda se třemi širokými segmentově zaklenutými otvory, dnes novodobě zasklenými (parc.176/4).

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9045, Malá Strana, býv. město (před r. 1850), Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 48777, Malá Strana (1), podíl hist. osady, Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • Původně obytný dům, od 70.let 20.stol. hotel.

stáhnout data v .xls