1189025533 - fara
katalogové číslo
1189025533
název
fara
kraj
Jihomoravský kraj
okres
Brno-město
obec
Brno
část obce
Královo Pole
katastrální uzemí
Královo Pole
adresa
Metodějova č.p. 13/2a
typ
fara
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
28. 11. 2006
existující
ano
sloh
novorenesance

anotace

Budova dochovaná v poměrně autentické podobě, na pohledově významném místě proti průčelí kostela Nejsvětější Trojice, s urbanistickou i historickou vazbou na areál bývalého kartuziánského kláštera.

popis

Patrová budova obdélného půdorysu situovaná do nároží, krytá valbovou střechou (krytina pálená taška), zčásti podsklepená. Nároží je zvýrazněno nepatrně předstupujícím rizalitem. Budova má hladký sokl, pod střechou probíhá výrazně přesahující konzolová korunní římsa. Jižní fasáda (do ulice Metodějova) je zdobena pásovou rustikou, má 4 + 1 (nárožní rizalit) okenní osy. Okna jsou obdélná, členěná latinským křížem, mají přímé podokenní římsy nesené dvěma konzolkami. Jsou zasazena do profilovaných šambrán s klenákem ve vrcholu, okna v přízemí mají segmentové frontony, v patře přímé, profilované nadokenní římsy. V přízemí ve 4. ose vstup přístupný dvěma stupni. Je rámován profilovaným ostěním s klenákem, nad ním trojúhelný fronton. Nárožní rizalit o 1 + 1 okenní ose rámované bosáží, má hladkou omítku. Šambrány oken rizalitu jsou akcentovány prstenci, nad okny v přízemí jsou trojúhelné frontony. Nároží je zaobleno, zdobeno pásovou rustikou, mezi patry osazena plastická rollwerková kartuš s letopočtem přestavby 1898. Východní fasáda (do ulice Božetěchova) má stejné členění jako jižní - pásovou rustiku. Je prolomena 1 (rizalit) + 3 okenními osami. Západní (jednoosá) i severní fasáda je zcela hladká, nečleněná, završená profilovanou korunní římsou. Střední osu dvorní (severní) fasády akcentuje jednoosý, mírně převýšený rizalit se vstupem (segmentový záklenek), jednoduchým vysunutým balkonem a oknem prosvětlujícím schodiště. Vstup do budovy z ulice Metodějovy je uzavřen dvoukřídlými dveřmi, na líci bohatě reliéfně členěnými (obdélné výplně rámované profilovanou lištou, profilované římsy, segmentové oblouky), ve dvou obdélných otvorech v horní části křídel vsazeny skleněné tabulky s leptanými polopostavami sv. Cyrila a Metoděje (lineární kresba, světci s atributy v kruhových medailonech, doplněných rostlinným ornamentem). Obdélný nadsvětlík člení dřevěná mřížka, jednotlivé skleněné tabulky jsou zdobené leptaným květinovým dekorem, krajní tabulky barevné (červené a zelené). V interiéru zvýšeného přízemí jsou dochovány původní výplně dveřních otvorů (jednokřídlé dveře s obdélnými výplněmi a zárubněmi), vícebarevná mozaiková dlažba (geometrické motivy, pronikající se kruhy, mořská vlna) a schodiště s litinovým zábradlím a dřevěným madlem (ploché rozvilinové sloupky s motivy liliových kvítků, světle zelený nátěr). Stěny a strop vstupního prostoru jsou členěny štukem (profilovaná soklová římsa, pilastry s vpadlými poli dříků, reliéfní rámce s projmutými rohy a kruhy, na stropě obdélná štuková zrcadla). Vstupní halu oddělují od prostoru schodiště vysoké prosklené dveře rámové konstrukce. Ve výplních spodní části se opakují motivy štukové výzdoby - obdélníky s projmutými rohy a čučky. Ostatní výplně prosklené, členěné tenkými lištami na obdélná pole s kosočtvercem uprostřed, sklo s leptanými květinovými motivy. Všechny místnosti přízemí plochostropé.

Památková ochrana

  • 102054 - fara »

    - kulturní památka
    - prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 7321, Královo Pole, býv. město, Královo Pole, Brno-město, Jihomoravský kraj
  • Kód CZ 56541, Staré Královo Pole I, díl čtvrtě, Královo Pole, Brno-město, Jihomoravský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • Kontinuální využívání k původnímu účelu.

stáhnout data v .xls