1000119308 - jízdárna
katalogové číslo
1000119308
název
jízdárna
kraj
Ústecký kraj
okres
Litoměřice
obec
Terezín
část obce
Terezín
katastrální uzemí
Terezín
adresa
5. května č.p. 260
typ
jízdárna
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
29. 7. 1992
existující
ano
sloh
historismus

anotace

Přízemní budova jízdárny byla postavena v letech 1861-1862. Velmi unikátní je otevřený skružový krov systému de l´Orme z ohýbaného dřeva, který je v Čechách jediným známým příkladem mimo Prahu. V interiéru jsou malované erby zemí Rakousko-Uherska.

dějiny

Objekt postavený ve 2. polovině 19. století je cennou ukázkou krytých vojenských jízdáren. Z hlediska historických konstrukcí je velmi cenná vnitřní skružová konstrukce krovu byla takřka identická s konstrukcí u jízdárny pražských kasáren na nám. Republiky, kde však původní konstrukce byla odstraněna.

stav zachování památkové hodnoty

Objekt byl zasažen srpnovou povodní 2002. Vyžaduje opravu zdiva, fasád (vč. rehabilitace obou vjezdů) i vnitřní skružové konstrukce.

popis

Jízdárna je zděnou přízemní hladce omítanou stavbou obdélného půdorysu (v ose S – J) krytou sedlovou střechou. Svým půdorysem uzavírá budova východní stranu domovního bloku. Nadzemní část je vyzděna z plných pálených cihel. Obě kratší štítová průčelí, tj. severní a jižní, jsou trojosá, obě podélná průčelí pak dvanáctiosá (krajní osy jsou však slepé, bez otvorů). Středové osy štítových průčelí zaujímají dodatečně rozšířené, segmentově zaklenuté vjezdy, uzavřené novodobými vraty. Záklenky vjezdů lemují pásové římsy s krátkými svisle spuštěnými úseky. Plochy štítů jsou v ose vjezdů otevřeny kruhovými okenními otvory, lemovanými po obvodu prostými vpadlými šambránami. Veškeré ostatní okenní otvory jsou na výšku obdélné, segmentově zaklenuté. I ony jsou ve vrcholu opatřeny pásovými nadokenními římsami s krátkými převislými úseky. Okna jsou dřevěná, čtyřkřídlá, desetitabulková. Všechna průčelí rytmizují řady rustikovaných pilířů, oddělujících mezi sebou jednotlivé osy. Horní poloviny dříků pilířů jsou okosené. Podélné fasády završuje profilovaná korunní římsa přecházející přes vystouplé hmoty pilířů, čímž tak u těchto de facto vytváří hlavice. U štítových průčelí pilíře obemykající vjezdy jsou protaženy až do vrcholu. V úrovni průběhu korunní římsy jsou i ony opatřeny shodně profilovanými hlavicemi (římsa u štítových průčelí ovšem neprobíhá). Větrací mezery mezi střešním pláštěm a obvodovým zdivem kryjí na podélných stranách dřevěné vespod drobnými obloučky prořezávané lišty. INTERIÉR: Dispozičně tvoří prostor v převážné míře otevřené jednolodí. Při jižním konci prostoru se pak nachází krátký plochostropý průjezd, zakončený segmentově zaklenutým vstupem do lodi. Východně od něho vede schodiště na galerii. Po obou stranách průjezdu se nacházejí dvě obdélné plochostropé místnosti, otevřené směrem do jízdárny trojicemi segmentově ukončených otvorů. Galerie nad místnostmi a průjezdem je opatřena dřevěným zábradlím s řezbářsky vyvedenými balustrami. Skružový krov jízdárny se v interiéru plně pohledově uplatňuje. Konstrukce je tvořena řadou příčných vazníků, jejichž rozměrné skružové oblouky dosedají na obou podélných stranách jízdárny na pozednice umístěné na zděných soklech. Tyto oblouky jsou sesazeny z fošnových dílců, propojených železnými šrouby. Skruže jsou propojeny s hlavními krokvemi dvojicemi trámkových kleštin s ozdobně tvarovanými konci (hlavami). Na hlavních krokvích pak leží dvouvrstvá sestava z vodorovných vaznic, vč. vrcholové, a na nich další řada krokví, které nesou prkenné bednění pod krytinou. Příčné zavětrování obstarávají ondřejské kříže ve spodních koutech vazníků. Podélné ztužení tvoří ondřejské kříže a ve vrcholu pásky mezi vrcholovou vaznicí a vrcholovými kleštinami.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16368, Terezín, město, Terezín, Litoměřice, Ústecký kraj

Regiony

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • Objekt postaven jako krytá jízdárna.

stáhnout data v .xls