1000153947 - Zřícenina hradu
katalogové číslo
1000153947
název
Zřícenina hradu
kraj
Jihočeský kraj
okres
Tábor
obec
Dobronice u Bechyně
část obce
Dobronice u Bechyně
katastrální uzemí
Dobronice u Bechyně
typ
hrad
druh památky
stavba-budova
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
archeologické stopy
ano
existující
ano
torzální
ano

anotace

Hrad vznikl patrně na počátku 14. st., přestavěn pozdně goticky na počátku 16. st., do r. 1727 sloužil opařanštím jezuitům jako letní sídlo. Dispozice hradu byla dvoudílná. Z hradu se dochovala mohutná válcová věž a zbytky palácového zdiva a opevnění.

historický vývoj

První písemná zmínka o Dobronicích pochází z roku 1322 v souvislosti s pány z Rožmberka, v jejichž službách působil Diviš z Dobronic. Také jeho synové Vlček a Matěj z Dobronic sloužili na rožmberském dvoře. Zvláště Vlček z Dobronic se stal oblíbencem Petra z Rožmberka, který mu dokonce roku 1359 vyprosil u papeže odpuštění všech hříchů. Matěj zemřel roku 1369 a zanechal po sobě vdovu Zdeňku se synem Divišem, kteří spolu uzavřeli smlouvu, že Zdeňka bude za syna spravovat hospodářství, zatímco Diviš zůstane i nadále v rožmberských službách. Kromě Diviše měla Zdeňka ještě několik dětí. Roku 1407 se připomínají Mikuláš, Jan a Petr z Dobronic jako patroni dobronického kostela. Diviš se spřátelil s pány z Kraselova tak, že jim odkázal jako bezdětný po své smrti dobronické panství. Od roku 1418 se po Dobronicích nazýval Lipolt z Kraselova, který stál na straně podobojí a spolu se stejně smýšlejícími pány z Borotína pečetil roku 1415 stížný list ke kostnickému koncilu. Roku 1443 prodal Jan mladší z Malovic Dobronice Rynartovi od Dubu. Rynart sám na Dobronicích nesídlil a majetek spravoval purkrabí Vikart z Údimi. Rynart nakonec roku 1455 prodal Dobronice svému mocnému sousedovi Oldřichu z Rožmberka. Pravděpodobně za Oldřicha z Rožmberka byla původní tvrz přestavěna a rozšířeno bylo i opevnění. Jan z Rožmberka prodal dobronické panství roku 1459 Vítovi ze Rzavého, purkarbímu na Choustníku, který pak trávil na Dobronicích své stáří. Po něm spravoval panství jeho syn Vít a jeho vnukové Jan a Ondřej . Za pánů ze Rzavého byl hrad pozdně goticky přestavěn a spojen s "předním zámkem" dřevěným mostem. Roku 1527 prodal Ondřej ze Rzavého polovinu hradu Dobronic bratrům Hozlauerům. Ti začali na Dobronicích vařit pivo a zřídili proto na Lužnici mlýn. Hozlauerové jako účastníci stavovského povstání byli odsouzeni ke ztrátě dvou třetin majetku, zbývající třetina propadla roku 1636 rovněž královské komoře pro neschopnost Bohuslava Hozlauera platit dluhy . Královská komora prodala Dobronice za 15.600 kop míšeňských Ferdinandovi Pruggerovi z Grienburku. Jeho dcera Anna Jakoba pak prodala roku 1691 statek Dobronice a okolní vsi za 37.000 kop míšeňských rektorovi tovaryšstva Ježíšova. Koupí dobronického statku vytvořili jezuiti velké panství, později nazývané opařanské, do něhož patřily i statky bernartické a podbořanské. Z Dobronic si vytvořili jezuité letní sídlo, které využívali až do roku 1727. Tehdy byl dokončen v Opařanech nový zámek a Dobronice zůstaly opuštěny. Po rozpuštění jezuitského řádu v roce 1773 se staly Dobronice zdrojem stavebního materiálu pro široké okolí. Zkáza byla zastavena roku 1825, kdy byly Dobronice prodány knížeti Karlu Paarovi a byly přičleneny k bechyňskému panství.

popis památkové hodnoty

Typická ukázka původně bergfritového hradu počátku 14. století obohaceného o druhou palácovou stavbu s dochovaným členěním prostor. Pozdně gotické přístavby s dochovanými náběhy sklípkových kleneb a valenou prostorou, otisky roubené komory. Velmi dobře dochovaný bergfrit. Krajinná dominanta nad údolím Lužnice Památková ochrana je vztažena na celý areál a odpovídá pojetí nemovité kulturní památky podle §2 a 42 zák.č. 20/1987 sb. o státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

Dochované zdivo hradu zajištěné.

popis

Hrad je založen na táhlém skalnatém hřebeni, který spadá na východě do údolí Lužnice a na západě do hlubokého úvalu, jímž se do hradu jezdilo od říčního brodu a odkud také vede dnešní přístup na hrad. Jádrem hradu je válcový bergfrit, stojící v čele obdélné dispozice se zbytky palácových staveb a patrně kaple. Hlubokým příčným příkopem je oddělen novější goticko-renesanční palác v místě bývalého předhradí. Dispozici doplňují zbytky hradebních zdí a příkop před novějším palácem. Součástí památkové ochrany jsou také veškeré pozemky, na kterých hradní areál stojí včetně hradní skály, hradního příkopu a části parcely 119 do úrovně zbytků ohradní zdi oddělující hrad od sousedního objektu čp.31.

stáhnout data v .xls