1180380983 - škola
katalogové číslo
1180380983
název
škola
kraj
Jihočeský kraj
okres
Český Krumlov
obec
Český Krumlov
část obce
Vnitřní Město
katastrální uzemí
Český Krumlov
adresa
Kostelní č.p. 163
typ
základní škola
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
10. 6. 1963
existující
ano

anotace

Neorenesanční budova školy čp. 163 z roku 1886 se nalézá v pohledově exponované poloze v centru historické části města pod kostelem sv. Víta. Jedná se o patrovou trojkřídlou budovu se suterénními prostorami.

dějiny

Škola byla zbudována souběžně s výstavbou budovy městské spořitelny (tato instituce byla založena v r. 1862) - stavba spořitelny byla zahájena v roce 1885 zbouráním domů čp. 5 a 6 na náměstí, které spořitelně patřily, a současně došlo k přikoupení domu čp. 163 v Kostelní ulici, na jehož místě byla postavena školní budova. Výstavbu školy, která byla dokončena k 1. 9. 1886, zajistila a financovala spořitelna, která ji poté prodala městu, o čemž svědčí údaje v pamětním listu k dokončení spořitelny z 12. 9. 1886 a následně i vyúčtování nákladů na stavbu školy a popis interiéru stavby školy z dubna 1887, které v souvislosti s prodejem školní budovy vyhotovila spořitelna pro město. Stavba spořitelny i školy proběhla podle plánů a pod vedením vídeňského civilního architekta a čestného občana Českého Krumlova Johanna Smattosche, což je uvedeno v pamětním listu k dokončení spořitelny. V některých materiálech je mylně uváděn jako rok vzniku stavby školy r. 1892 a architekt Drexler z Vídně – tyto údaje se však vztahují k výstavbě jiné školní budovy – ke škole v Linecké ulici poblíž mostu přes Vltavu a k tomuto omylu došlo patrně z důvodu chybného zařazení plánů a spisů školy v Linecké ul. do archivní složky školy v Kostelní 163. Původní plány spořitelny ani školy v Kostelní však v archivu nejsou a ostatní archivní materiál je nekompletní. Výše uvedené údaje jsou výsledkem sondážního archivního průzkumu a odrážejí současný stav poznání, pro přesnější a podrobnější poznání stavebního vývoje by bylo nutné provést hlubší a šíře zaměřený archivní průzkum. Rukopis architekta Johanna Smattosche vykazuje také neorenesanční schodiště poblíž školy vedoucí ke kostelu sv. Víta a neorenesanční kašna v koutě tarasní zdi u tohoto schodiště, což bylo zjištěno při zpracovávání historicko - archivního průzkumu této kašny v r. 1995. Architekt Johann Smattosch se tedy podílel i na úpravách okolí kostela a školy. Ve školní budově sídlila německá dívčí škola a od r. 1912 zde působilo i několik tříd české školy, která se sem přemístila z nevyhovujících prostor v Horní ul.

historický vývoj

Výstavba neorenesanční budovy školy byla provedena souběžně s výstavbou budovy městské spořitelny pod vedením vídeňského civilního architekta a čestného občana Českého Krumlova Johanna Smattosche (uvedeno v pamětním listu k dokončení spořitelny). Stavba probíhala v l. 1885-1886.

popis památkové hodnoty

Budova školy představuje cenný příklad veřejné městské budovy z období poslední třetiny 19. století pojednané v neorenesančním stylu, realizované vídeňským dvorním architektem Johannem Smattoschem, čestným občanem Českého Krumlova, který realizoval i navazující budovu neorenesanční městské spořitelny a pokusil se vytvořit z obou staveb zajímavý komplex veřejných budov, které dodnes svědčí o rostoucím významu školství a bankovnictví ve společnosti 2. poloviny 19. století. Budova školy vykazuje původní hmotu, dispozici i některé cenné prvky v interiéru. V rámci Českého Krumlova, který nemá vzhledem ke svému charakteru a vývoji ve svém památkovém fondu početněji zastoupeny památky z období 19. století, se dnes již v případě budovy této školy jedná o architektonicky velmi hodnotnou stavbu v historizujícím stylu, která patří k již stávajícímu souboru památkově chráněných českokrumlovských staveb z 19. století. Budova českokrumlovské školy se svou architektonickou hodnotou řadí v Jihočeském kraji k významným ukázkám staveb tohoto období. Památková ochrana se vztahuje na celý areál. Dům čp. 163 odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

Stav denně užívané budovy je stabilizovaný a vykazuje průběžnou údržbu. V některých prostorách v horních patrech jsou patrné stopy zatékání vody, stav střechy vyžaduje v inkriminovaných částech opravu. Škola zatím neprošla zásadnějšími stavebními úpravami, které by výrazně změnily její charakter. Úprava většiny interiérů odpovídá převážně standardu běžnému v 80. letech 20. století – olejové nátěry stěn, kovové zárubně dveří, vyklápěcí bíle natřená lakovaná okna, dlažby, dřevotřískové dveře.

popis

Neorenesanční budova školy z roku 1886 se nalézá v pohledově exponované poloze v centru historické části města pod kostelem sv. Víta. Škola, jejíž hlavní průčelí se vstupy je orientováno do Kostelní ulice, byla budována souběžně s výstavbou navazující budovy městské spořitelny orientované průčelím do náměstí Svornosti. Jedná se o patrovou trojkřídlou budovu se suterénními prostorami. Hlavní třípatrové křídlo do Kostelní ulice má půdorys lichoběžníka, na ně navazuje kratší obdélné rovněž třípatrové křídlo situované do Horní ulice a na západě je připojeno krátké dvoupatrové křídlo. Křídla školy jsou završena soustavou střech sedlových, se zvalbením a pultovou střechou, krytých plechem a taškami; na střeše hlavního křídla jsou osazena mohutná komínová tělesa. Škola tvoří spolu s budovou spořitelny komplex budov soustředěný okolo společného vnitřního dvora, který je majetkově přičleněn k budově spořitelny. Průčelí do Kostelní ulice se dvěma dekorativními vstupními portály s kamenným ostěním se supraportami nesenými volutovými konzolami s kuželkami a s patrně původními dvoukřídlými dveřmi s výplněmi a se světlíky v nadpraží je bohatě členěné, v přízemí s kamenným soklem s ležatými obdélnými suterénními okénky s kamenným ostěním, s bosáží, v patrech s kvádrováním a s profilovanými římsami oddělujícími jednotlivá patra, korunní římsa je nesena ozdobnými volutovými konzolkami, okenní otvory jsou pravoúhlé, v přízemí se štukovými klenáky, nad okny v 2. a 3. patře jsou nad okny profilované nadokenní římsy na konzolkách. Fasáda do Horní ul. je pojatá shodně jako průčelní, okenní a vstupní otvory do suterénu však mají kamenná ostění a tato fasáda volně navazující na fasádu spořitelny je pojednána se snahou vytvořit dojem jedné budovy bez výraznějšího předělu. Budova školy představuje účelnou stavbu, v jejímž případě se reprezentativní složka typická pro veřejné budovy 19. století soustředila především na exteriér a to zejména prostřednictvím bohatě členěné průčelní fasády s plastickými dekorativními prvky; ostatní fasády mají také členící a ozdobné prvky, ale jejich celkové pojednání je výrazně střídmější.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 2075, Český Krumlov, město, Český Krumlov, Český Krumlov, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 2080, Vnitřní Město, hl. městská čtvrť, Český Krumlov, Český Krumlov, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls