1000127183 - kostel Narození Panny Marie
katalogové číslo
1000127183
název
kostel Narození Panny Marie
kraj
Středočeský kraj
okres
Mělník
obec
Nová Ves
část obce
Vepřek
katastrální uzemí
Vepřek
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
gotika; baroko

anotace

Kostel Narození Panny Marie je významnou dominantou obce, již v roce 1352 byl doložen jako farní. Původní gotickou stavbu v současnosti dokládá dispozice presbytáře. V 18. století byl kostel barokně rozšířen. Interiér kostela byl upraven na poč. 20. st.

popis

Kostel Narození Panny Marie stojí na návrší severovýchodně od obce, uprostřed areálu hřbitova, který je uzavřen ohradní zdí z lomového kamene. V severozápadním rohu hřbitova je k ohradní zdi přistavěná márnice obdélné dispozice s rizalitově vystupujícím vstupem, zděná z lomového kamene. Sedlovou střechu kryje pálená dvoudrážková taška (bez památkové ochrany). Exteriér kostela: K orientované stavbě s hlubokým trojboce uzavřeným presbytářem s opěráky a krátkou širší převýšenou lodí zpevněnou na S opěrnými přizdívkami předstupuje hranolová hmota Z vstupu a na S presbytáře se šikmo přimyká nízká sakristie čtvercového půdorysu. Presbytář obíhá nízký sokl. Je osvětlen třemi hrotitě sklenutými okny zasazenými v šikmé špaletě, která jsou neogoticky upravena a zasklena síťovou vitrají. Čtvrté okno, v ose presbytáře, mající ostění z kamenných kvádrů a původní gotickou kružbu, je v současnosti zaslepené. Sakristie je z venčí přístupná segmentově uzavřeným vchodem ve V stěně a ze S osvětlena segmentově sklenutým oknem rámovaným širokou šambránou. Loď osvětlují dvě protilehle osazená kasulová okna, v J stěně je boční vchod do kostela. Z vstup má nízký sokl, odsazená zaoblená nároží, pravoúhlý portál s kamenným ostěním a v každé stěně po jednom malém obdélném okně se segmentovým záklenkem. Presbytář a loď kostela kryje sedlová střecha, sakristii valbová, Z vstup je kryt plochou mansardovou střechou. Krytinou jsou bobrovky. Na presbytářem se zvedá štíhlá sanktusní vížka krytá plechem. Vnější omítky jsou hladké, tónovány do šeda. Interiér: Presbytář plochostropý, s dřevěným kazetovým stropem. Boční stěny presbytáře jsou členěny šesti představenými pilíři s toskánskou hlavicí. Triumfální oblouk je půlkruhově klenutý. Loď kostela je rovněž plochostropá s vysokou fabionovou římsou, opticky vynášenou nárožními štukovými pilastry. Na západě je do lodi vestavěna varhanní kruchta s plným zděným parapetem členěným pilastry do tří polí s vystupujícími štukovými zrcadly. Do JZ rohu lodi je situováno uzavřené vřetenové schodiště vedoucí na varhanní kruchtu a odtud dále do krovu. Prostor Z vchodu sklenutý valenou klenbou se stýkajícími se lunetami je z lodi přístupný vstupem se segmetově stlačeným obloukem. Stěny interiéru kostela pokrývají šablonové malby z roku 1918 s výjevy Křtu Krista, Stigmatizace s. Františka, Navštívení P. Marie. Ohradní zeď hřbitova je zděná z lomového kamene, omítaná hrubou nehlazenou omítkou, úsek zdi z J kryt prostou cementovou plotnou, S část zdi kryta pálenou dvoudrážkovou taškou. V SZ rohu hřbitova je k ohradní zdi přistavěná márnice obdélné dispozice s rizalitově vystupujícím vstupem, zděná z lomového kamene. Sedlovou střechu kryje pálená dvoudrážková taška. Vstup do areálu hřbitova je z JV pilířovou branou osazenou kovanou mříží. Předmětem památkové ochrany je kostel, ohradní zeď s bránou a pozemky vymezeného areálu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 17564, Vepřek, ves, Vepřek, Mělník, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Církevní

stáhnout data v .xls