1000132186 - klášter s kostelem sv. Josefa
katalogové číslo
1000132186
název
klášter s kostelem sv. Josefa
kraj
Středočeský kraj
okres
Příbram
obec
Obořiště
část obce
Obořiště
katastrální uzemí
Obořiště
adresa
1
typ
klášter
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Barokní areál řádu paulánů (kostel, kolej, zahrady) vznikl v letech 1681–1712; kolej podle plánu neznámého architekta 1681–88, kostel z let 1702–11 je připisován K. Dienzenhoferovi. Komplex je dominantním urbanistickým prvkem severozápadní části obce.

popis památkové hodnoty

Hodnotný klášterní areál z konce 17. a počátku 18. stol., založený r. 1679 Tomášem Pešinou z Čechorodu.

popis

Rozlehlý areál paulinského, dnes filiálního kostela sv. Josefa a bývalého kláštera řádu Paulinů, později rezidence a teologická kolej redemptoristické kongregace, zaujímá SZ. část obce mezi starými silnicemi na Dobříš a Rosovice a novým dálničním obchvatem, míjejícím obec od Z. Areál sestává z vlastního kostela na jižní straně a čtyřkřídlé, stavebně s kostelem propojené konventní budovy, položené severně od kostela. Stavba kostela je zčásti vtažena do půdorysného obvodu klášterní budovy a tvoří součást jejího již. křídla, takže toto křídlo je redukováno pouze na ambit, z nějž je přístupný kostel. Východně a severně od budovy kláštera se rozkládá někdejší park a velká zahrada, při jejichž okrajích dnes stojí novodobé přístavky garáží, kolen a dílen. Vých. část parku dne zaujímají tenisové kurty. Poměrně dobře, bez parazitní novodobé zástavby, je dochována sev. část bývalé zahrady. Součástí původního celku byl velký hospodářský dvůr, který leží západně od kláštera. Hospodářské budovy dvora byly ve 20. stol. značně přestavěny a jejich památková hodnota byla porušena. Dochovala se pouze pozdně barokní až raně klasicistní vjezdová brána do dvora při jižní straně záp. křídla kláštera a na ni navazující klasicistní jednopatrová obytná budova, původně asi správcovský dům. Zděná klenutá brána je vyzděna pravděpodobně ze smíšeného materiálu a omítnuta vápennými omítkami světleokrové a terakotově červené barvy. Čelní vých. strana brány je členěna štukovou pásovou rustikou, segmentově zaklenutý vjezd s klenákem ve vrcholu je rámován pilastry s kvádrovanými dříky a římsovými hlavicemi, které jsou součástí profilace zalamující se hlavní římsy. Bránu završuje římsovitě rámovaný nástavec, uprostřed zvýšený širokým půlkruhově vyklenutým štítem s prázdným hladkým tympanonem. Štít je po stranách flankován patrně kamennými koulemi, ve vrcholu je piniová šiška. Předmětem ochrany je kostel a budova bývalého konventu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 11240, Obořiště, ves, Obořiště, Příbram, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • viz jednotlivé části areálu

stáhnout data v .xls