1000138544 - kostel sv. Alžběty Durynské
katalogové číslo
1000138544
název
kostel sv. Alžběty Durynské
kraj
Středočeský kraj
okres
Příbram
obec
Svaté Pole
část obce
Svaté Pole
katastrální uzemí
Svaté Pole
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
2 - poškození mírného rozsahu
sloh
baroko

anotace

Jednolodní orientovaná stavba obdélného půdorysu s trojboce ukončeným, odsazeným kněžištěm a monumentálním dvouvěžovým průčelím, jejíž prostředí vymezuje ohr. zeď s branami. Pův. středověký kostel (zdivo kněžiště a lodi) byl v letech 1710-21 přestavěn.

historický vývoj

Starší literatura (zejména L. Z. Kopáček) klade počátky kostela, zasvěceného původně sv. Kosmovi a Damiánovi, do doby kolem r. 1192, kdy mělo při kostele stát proboštství, spravované z cisterciáckého kláštera v Nepomuku. Prokázat existenci, popřípadě podobu a velikost této raně středověké svatyně (spíše jen malého kostelíka nebo kaple), by však mohl pouze hloubkový stavebně historický a archeologický průzkum. Ve zdivu dnešního kostela nejsou při zběžné prohlídce patrny pozůstatky starší románské stavby. Kostel je v pramenech poprvé doložen k roku 1352 a byl tedy postaven nejspíše v první polovině 14. století. Z této stavby se zachovalo obvodové zdivo presbyteria a lodi až po hudební kruchtu. Gotický chrám byl v první třetině 18. století ve dvou stavebních etapách podstatně barokně přestavěn a rozšířen. Barokní přestavbou se podrobně zabýval P. Zahradník (viz seznam literatury), který opravil a doplnil tvrzení dosavadní literatury, uvádějící, že kostel přestavěl dobříšský stavitel Antonín Škopek v letech 1711 - 1721. Stavitelem první etapy přestavby kostela, k níž došlo v letech 1710 - 1711, byl podle knihy kostelních účtů František Škrync (Jan František Skrintz ?). Jemu je zřejmě možno připsat i autorství projektu celé přestavby, pro niž měl být vzorem podle výslovného přání stavebníka a tehdejšího majitele svatopolského statku Jana Václava Kunáše z Machovic chrám San Carlo alle Quattro Fontane v Římě od Francesca Borrominiho. Stavební práce přerušila brzká smrt stavebníkova v roce 1711 a v přestavbě se pokračovalo až v letech 1718 - 1721, kdy Svaté Pole bylo majetkem dobříšských Mansfeldů. Závěrečnou fázi přestavby řídil příbramský stavitel Jakub Spinetti, jako polír na stavbě pracoval Antonín Škopek, jemuž však patrně náleží i značný autorský podíl na konečné podobě dostavby. Stáří ohradní zdi hřbitova kolem kostela, považované dosud za středověkou, bylo možno přesně určit teprve na základě průzkumu písemných pramenů (viz P. Zahradník). Dosud stojící hřbitovní zeď byla postavena až po dokončení barokní přestavby chrámu (pravděpodobně v letech 1726 - 1728, popřípadě 1731). Původní zeď byla novodobě nepochybně alespoň zčásti přezděna, patrně i dnešní forma obou pilířových bran není autentická. Zbarokizovaný kostel byl opravován podle nápisu na severní straně věže roku 1811, novodobou opravu dokládá letopočet 1923 v nadpraží hlavního západního portálu. Počátkem šedesátých let 20. stol. byl opraven vnější plášť budovy. V roce 1971 se opravovala sanktusní vížka nad presbytářem, vyměnila se chatrná tašková krytina střech kostela a byla opravena ohradní zeď starého hřbitova. Při poslední opravě v roce 1992 dostal kostel nové vnitřní omítky a interiér byl vymalován.

popis památkové hodnoty

Významná stavba gotického původu s výjimečně pojatým a mimořádně hodnotným vrcholně barokním dvouvěžovým průčelím z počátku 18. stol., konstruovaným podle vzoru římského chráme San Carlo alle Quattro Fontane od Francesca Borrominiho.

popis

Areál kostela je situován přibližně uprostřed vesnice na temeni svahu, který mírně spadá k jihu směrem ke Kotenčickému (také Obořišťskému) potoku. Na východní straně areál vymezuje linie okresní silnice z Dobříše do Ouběnic, Dalekých Dušníků a Nečína, na straně západní jej obtáčí místní komunikace. Na jihu navazuje na areál plocha níže položené zhruba trojúhelníkové návsi, na jejímž protějším konci se rozkládá fara čp. 1. Jednolodní kostel s obdélnou lodí, užším obdélným trojboce uzavřeným presbytářem a monumentální předstupující kulisou dvouvěžového průčelí zaujímá podstatnou část plochy nevelkého již dávno zrušeného hřbitova, který je ohraničen ohradní zdí se dvěma pilířovými branami. Na severní straně je do linie zdi vložena menší stavba bývalé kostnice (st.p. 2), která byla zřejmě beze zbytku zbořena a nahrazena novostavbou čp. 36, v níž je dnes obecní úřad a knihovna. Stavba pochází stylově z dvacátých až třicátých let 20. století a její stavební souvislost s objektem staré kostnice není jasná, neboť k bližšímu průzkumu jejího interiéru nebyla příležitost. Předmětem ochrany je: kostel - stavba a pozemek st.p. 1; hřbitov - p.p. 14; ohradní zeď hřbitova s dvěma branami - p.p. 14.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15777, Svaté Pole, ves, Svaté Pole, Příbram, Středočeský kraj
  • Kód CZ 54535, Svaté Pole I, retrodíl hist. osady, Svaté Pole, Příbram, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • Kultovní

stáhnout data v .xls