1000140883 - kostel sv. Rocha
katalogové číslo
1000140883
název
kostel sv. Rocha
kraj
Středočeský kraj
okres
Beroun
obec
Žebrák
část obce
Žebrák
katastrální uzemí
Žebrák
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
sloh
baroko
variantní názvy
hřbitovní kostel

anotace

Barokní hřbitovní kostel z 18. století, vzniklý přistavěním lodi a věže k původní centrální osmiboké kapli. Areál hřbitova s hodnotnými sepulkrálními památkami z 19. století vymezuje ohradní zeď s branami.

historický vývoj

Hřbitov severozápadně od města byl založen z kapacitních a hygienických důvodů kolem roku 1705. Patrně roku 1729 na něm byla vystavěna osmiboká hřbitovní kaple sv. Rocha, upravená roku 1780 na kostel přistavěním krátké obdélné lodi a hranolové věže na jihozápadní straně. Do věže byly zavěšeny zvony sv. Vojtěcha a sv. Jan. Téhož roku byl zrušen hřbitov při kostele sv. Vavřince na náměstí a z jeho areálu byl ke kostelu sv. Rocha přenesen kamenný portál, umístěný do brány v ohradní zdi západně od věže. Kostel byl upraven do dnešní podoby roku 1882 a opravován v roce 1970. Hřbitov se původně rozkládal na úzkém obdélném pozemku okolo kostela a severně od něj a roku 1908 byl rozšířen severozápadním směrem do současné rozlohy chráněného areálu. Uprostřed nové části byl umístěn velký železný kříž, přemístěný roku 1992 do spodní části hřbitova. Patrně z doby rozšíření pochází současná podoba márnice a domku hrobníka spolu s pilířovou bránou s železnými vraty.

popis památkové hodnoty

Centrální kupolovitý typ barokního hřbitovního kostela obklopený hřbitovem s cennými litinovými i sochařsky zpracovanými náhrobky význačných osobností zejména z 19. století. Areál doplňuje ohradní zeď, jejíž hodnotná část se dvěma symetricky umístěnými branami navazuje na průčelí věže s hlavním vstupem do kostela.

popis

Areál se nachází při silnici na Točník severozápadně od náměstí. Dominuje mu neorientovaný kupolovitý kostel s přistavěnou krátkou obdélnou lodí a hranolovou věží v jihozápadní vstupní části, který je obklopen hřbitovem přibližně čtvercového půdorysu. Areál je vymezen ohradní zdí, do níž jsou na straně do ulice po stranách hlavního vstupu do kostela symetricky vsazeny dvě brány, západně pak domek hrobníka, márnice a pilířová brána. V prostoru severně od presbytáře kostela se nacházejí cenné litinové náhrobky: dva z nich ve formě neogotického baldachýnu nad nízkým obeliskem s oslavnými nápisy (rodiny Hněvkovských a Vojtěcha Nejedlého), třetím je prostorový empírový náhrobek Jana Nejedlého ve tvaru nízkého obelisku s mohutnou krycí deskou (Jana Nejedlého). V prodloužené ose kostela se nachází sochařsky zdobený náhrobek rodiny Feyereiselovy od Václava Levého s mramorovou sochou sedícího anděla v životní velikosti. Při severozápadním úseku zdi se mezi jinými nachází hrobka rodiny Volmanovy z roku 1908, zhotovená ze světlé žuly s litinovými a kovanými doplňky. Středu hřbitova dominuje zděná hrobka rodiny Nejedlých. Předmětem ochrany je kostel sv. Rocha, ohradní zeď s branami, náhrobek rodiny Feyereiselovy, náhrobek prof. Jana Nejedlého, náhrobek děkana Vojtěcha Nejedlého, náhrobek rodiny Volmanovy, náhrobek rodiny Hněvkovských a pozemky vymezeného areálu. Na ploše památky se nachází nechráněná márnice, domek hrobníka, hrobka rodiny Nejedlých a další hodnotné náhrobky.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 19347, Žebrák, město, Žebrák, Beroun, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Kultovní a pietní.

stáhnout data v .xls