1000142599 - kostel Povýšení sv. Kříže s farou a kaplankou
katalogové číslo
1000142599
název
kostel Povýšení sv. Kříže s farou a kaplankou
kraj
Středočeský kraj
okres
Příbram
obec
Rožmitál pod Třemšínem
část obce
Starý Rožmitál
katastrální uzemí
Starý Rožmitál
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Rozsáhlý sakrální areál (kostel s farou a budovou kaplanky, kostelem sv. Jana Nepomuckého je vymezen ohr. zdí s branou). Jádro kostela z pol. 13. stol.bylo po r. 1347 rozšířeno a upraveno v letech 1729-31; dochovány hodnotné gotické stavební prvky.

popis

Rozlehlý areál farního kostela Povýšení sv. Kříže se rozkládá při záp. okraji Starého Rožmitálu na nevysokém návrší, jež se svažuje k V., S. a J. Na záp. straně na něj navazuje vcelku rovinatá planina s novodobým hřbitovem, založeným v polovině 19. stol. Areál sestává z vlastního kostela, který stojí mimo střed menšího starého hřbitova. JZ. od kostela při okraji svahu stojí budova fary čp. 1, v jv. části areálu, rovněž při hraně v těchto místech poměrně strmého svahu je položena menší budova kaplanky čp. 2, k níž se připojuje krátký úsek ohradní hřbitovní zdi se vstupní branou. Mezi kaplankou a branou se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Součástí areálu je i farní zahrada (p.p. 4/1), jež se svažuje k západu a jihu, dále část farního dvora (p.p. 4/3), dále strmá přístupová cesta s vysokými kamennými schody (p.p. 850/1), stoupající k hřbitovní bráně svahem od jihu a přiléhající travnatý svah (p.p. 848/2). Z někdejšího ohrazení areálu se kromě zmíněné části hřbitovní zdi na JV straně dochovala pouze zeď, jež navazuje na vých. nároží fary, vymezuje plochu farní zahrady proti bývalému hřbitovu a pokračuje podél schodiště směrem k J. Na SV straně, kde se chrámový pahorek svažuje krátkým srázem k silnici, tvoří hranici areálu jen vysoký travnatý strmý břeh, na JV. straně u kaplanky, kde terén spadá téměř kolmo k cestě, je nově přezděná tarasní zeď, jež však nevystupuje nad úroveň terénu a nepokračuje dále podél silnice. Poměrně rovná plocha starého hřbitova, jen mírně se svažujícího k JV., je dnes travnatá, řídce porostlá starými lipami, kaštany a javory. Pouze úzká ulička mezi kostelem a farou a okružní cesta po obvodu kostela jsou vydlážděny žulovými kostkami.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15252, Starý Rožmitál, ves, Starý Rožmitál, Příbram, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Kultovní, obytný a administrativní (fara).

stáhnout data v .xls