1000147967 - zámek Březnice
katalogové číslo
1000147967
název
zámek Březnice
kraj
Středočeský kraj
okres
Příbram
obec
Březnice
část obce
Březnice
katastrální uzemí
Březnice
adresa
Zámecký obvod č.p. 24
typ
zámek
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
renesance

anotace

Jádrem rozlehlého areálu je dvoupatrový zámek nepravidelného půdorysu s čtyřkřídlým nádvořím s arkádami. Z původní gotické tvrze bylo ve 2. polovině 16. století vystavěno honosné šlechtické sídlo, jehož vzhled nenarušily ani pozdější raně barokní úpravy.

historický vývoj

Středověká tvrz v místech dnešního zámku stála již v 1. polovině 13. století, kdy byla Březnice v majetku rodu Buziců. V průběhu 14. století pak město často střídalo majitele až se jimi na počátku 15. století stali Zmrzlíkové ze Svojšína, za nichž došlo k obléhání a dobití Březnice husitskými vojsky. V roce 1506 získali tvrz Malovcové z Chýnova a na Vimperce, kteří začali s jejím rozšiřováním. V tomto období vznikl pozdně obytný palác s mohutným, technicky mimořádně vyspělým opevněním. Právě jeho dokonalost v komparaci s opevněním hradu Rábí, Švihova či Blatné vedou k domněnkám, že práce mohly být vedeny Benediktem Riedem. V roce 1547 se však Petr Malovec zapojil do povstání proti králi Ferdinandovi I. a jeho majetek se konfiskací dostal do rukou pánů z Lokšan. Za nich byla během 2. poloviny 16. století rozšířena původní středověká tvrz a stal se z ní reprezentativní renesanční zámek. Ke středověkému jádru byla postupně přistavěna další křídla a vytvořen objekt s uzavřenou čtyřkřídlou dispozicí kolem lichoběžníkového nádvoří. Stalo se tak postupně ve čtyřech etapách, z nichž poslední byla dokončena kolem roku 1600. Pánové z Lokšan se však intenzivně zapojili do převratných událostí počátku 17. století a po bitvě na Bílé hoře jim byl zabaven majetek. Březnici poté získal Přibík Jeníšek, jehož stavebními aktivitami v 1. pololetí 17. století byla v zásadě dokončena podoba zámku. V tomto období byl upraven a dotvořen parkán a k zámeckému východnímu nároží přistavěna podélná kaple s pětiboce ukončeným kněžištěm. Další majitelé, jimiž se v roce 1728 stali Krakovští z Kolovrat a od roku 1872 rod Pállfy, se soustředili převážně na vnitřní zámecké vybavení. V současné době je zámek v majetku České republiky a jeho umělecko-historické kvality byly důvodem pro jeho zapsání mezi Národní kulturní památky.

popis památkové hodnoty

Zámecký areál v Březnici je mimořádně hodnotným komplexem. Zámek svojí půdorysnou a hmotovou dispozicí reflektuje historický a architektonický vývoj významného, v jádru středověkého panského sídla. Rozsáhlé renesanční úpravy nejen dotvořily půdorysnou dispozici zámku, ale zapsaly se i do dějin českého výtvarného umění. Tyto přestavby se řadí k významným stavebním počinům renesančního stavitelství v Čechách. V Březnici nacházíme jedny z prvních psaníčkových sgrafit na našem území (1548–1551), řadu velmi kvalitních kamenických prací a hlavně tzv. Lokšanskou knihovnu s původním zařízením z roku 1558.

popis

Zámek s parkem a oborou se nachází ve východní části města Březnice, při pravém břehu řeky Skalice. Zámecká budova zaujímá severozápadní okraj nepravidelného areálu, který jižně pokračuje anglickým parkem a dále východním směrem rozlehlou zámeckou oborou. Jádrem komplexu je dvoupatrový zámek s uzavřeným nádvořím a kaplí, přiléhající k jeho východní části a vymezují jej rozsáhlé hradební zdi s baštami a ohradní zdi s branami. Šlechtické sídlo, půdorysem vzdáleně připomínající nepravidelný ovál, jehož budovy jsou seskupeny kolem centrálního lichoběžníkového nádvoří, je výsledkem několika stavebních etap z 13. až 17. století. Nejvýraznější stopy na podobě zámku zanechaly renesanční přestavby z 2. poloviny 16. a počátku 17. století, které v dispozici navázaly na středověký palác s opevněním. V tomto období vzniklo reprezentativní sídlo sjednocené typickou sgrafitovou fasádou s motivem psaníček. Palác do své hmoty pojal i středověkou baštu, z níž po úpravě vznikla dnešní zámecká dominanta - hranolová věž s vlašskou helmicí. Poslední zásadní stavební akcí byla stavba parkánu a přístavba raně barokní zámecké kaple, vybíhající jako jediná z uzavřeného zámeckého prostoru. Předmětem ochrany je areál zámku s kaplí, hradební a ohradní zdi s baštami a branami, výklenková kaple, park, obora a k tomu náležející pozemky.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 1286, Březnice, město, Březnice, Příbram, Středočeský kraj
  • Kód CZ 18854, Zámecký Okres, býv. městská čtvrť zámecká, Březnice, Příbram, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Zpřístupněný zámek.

stáhnout data v .xls