1000132044 - zámek
katalogové číslo
1000132044
název
zámek
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Bludov
část obce
Bludov
katastrální uzemí
Bludov
adresa
8. května č.p. 81
typ
zámek
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
renesance; baroko; klasicismus; romantismus

anotace

Hodnotná zámecká architektura.

popis památkové hodnoty

Hodnotná zámecká architektura – doklad způsobu života přední moravské šlechty do poloviny 20. stol. Poslední rodové sídlo slavného žerotínského rodu, který zde po meči vymřel v roce 1934.

stav zachování památkové hodnoty

Zanedbané jsou především interiéry přízemí vnějšího jihozápadního traktu jižního křídla, časti přízemí západního křídla a celé přízemí severního křídla. Severní části patra západního a celé patro severního křídla nejsou využívány a postupně chátrají. V r. 1998 byly restaurovány nástěnné malby v „čítárně“ (rest. J. Severa aj. Cechl). Další malba se zachovala pod pozdější výmalbou nejméně v jednom z dalších pokojů ve východní části severního křídla.

popis

Patrový objekt postavený na mírném návrší na půdorysu velkého U, otevřeného k východu do bývalého dvora. V přízemí kamenné a smíšené zdivo, v patře cihlové, hladké vápenné omítky převážně okrové a bílé barvy. Sedlové střechy s volskými oky jsou kryté eternitem, krovy vaznicové soustavy s ležatou stolicí, nad jižním křídlem barokní, nad ostatními křídly novodobě rekonstruované s použitím kleštin. Objekt netvoří jednotnou architekturu a v dispozicích jednotlivých křídlech se odráží jeho dlouhodobý stavební vývoj od pozdní renesance k pozdnímu baroku, resp. klasicismu. Západní jednotraktové vstupní křídlo má 21 okenních os a nárožní dvoupatrové rondely s věžičkami a čtyřbokými báněmi. Vjezd v ose průčelí je zdůrazněn mělkým rizalitem s pilastrovým řádem. Půlkruhově zakončený portál s pískovcovým ostěním zdobeným ve vrcholu maskaronem, je lemován pilastry zakončenými volutovými náběhy. Fasáda je v přízemí členěna plastickou pásovou bosáží, v patře lemují dvě okna z každé strany od rivalitu pilastry na volutových konzolách, ostatní okna obklopují lisenové rámy. Pravoúhlá okna jsou rámována úzkými profilovanými šambránami, v přízemí s mohutnými klenáky. K dvorní části přiléhá patrová arkáda otevřená do dvora střídajícími se úzkými plnými a širokými stlačenými oblouky (novodobě zasklenými) mezi pilíři, které zdobí pilastry, v přízemí nově dozděny parapety. V renesanční části přízemí, kterou tvoří od průjezdu vpravo jedenáct a vlevo čtyři okenní osy, jsou interiéry zaklenuty hřebínkovými lunetovými klenbami a klášterní klenbou s koutovými výsečemi. V barokní severozápadní části jsou valené klenby s lunetami a u jihozápadního rondelu valené klenby s hřebínky, podlahy z části cihelné, dílem betonové a dlážděné. Místnosti v patře, které jsou přístupné jednoramennými schodišti z průjezdu a z prostoru čtvrté okenní osy, jsou plochostropé. Chodba v přízemí arkády je zaklenuta křížovou klenbou, v patře je plochostropá, obě s novodobou dlažbou. Jižní křídlo o 12 x 4 okenních osách je dvoutraktové, fasáda je hladká, členěná jen pravoúhlými okny se šambránami, v patře na východní straně je dvojice vysokých oken s lomenými záklenky. Na vnější straně v sedmé ose je segmentově zakončený vstup do jihozápadního traktu jižního křídla, z dvorní strany jsou čtyři pravoúhlé vstupy, z toho tři jsou opatřeny pískovcovými ostěními. Za vstupem v 6 okenní ose je jednoramenné schodiště do patra. Nejstarší pozdně renesanční část se nachází v přízemí na západní straně dvorního traktu (v délce 7 okenních os), jejíž interiéry jsou zaklenuty křížovými a valenými lunetovými klenbami s hřebínky. V barokní částech přízemí (vnější trakt a tři osy dvorního traktu) jsou valené klenby s lunetami. V patře je ve velkém sále necková klenba, ostatní místnosti jsou plochostropé s bohatým štukovým dekorem manýristického tvarosloví. V jednoosé východní přístavbě jsou v přízemí valené klenby s pětibokými výsečemi, v patře jsou fabionové stropy a v půdním prostoru je romantická dvoulodní rytířská síň s kašírovanou žebrovou klenba. Podlahy jsou převážně parketové, v přízemí z části dlážděné. Severní křídlo o 14 x 4 okenních osách je dvoutraktové – dvorní trakt tvoří podélné chodby. Fasáda je hladká, členěná pouze pravoúhlými okny se šambránami, v patře na východní straně je dvojice vysokých oken s lomenými záklenky. Chodba v přízemí s křížovou klenbou je přístupná z dvorní strany dvěma pravoúhlými vstupy. Místnosti jsou zaklenuty většinou klášterními klenbami s koutovými lunetami, konstruovanými převážně na zkřížených pasech, podlahy jsou cihelné a betonové. Chodba v patře je přístupná přes západní křídlo. Interiéry jsou plochostropé, v některých místnostech se dochovaly pozdně barokní dekorativní malby s exotickými náměty zvířecích a rostlinných motivů. Podlahy z části palubové, v některých místnostech prkenné.

Památková ochrana

  • 21176/8-833 - zámek »

    - kulturní památka
    - zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 630, Bludov, býv. městečko?, Bludov, Šumperk, Olomoucký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Po r. 1945 mj. úřadovna MNV, resp. ObÚ Bludov. Koncem 90. let 20. stol. byla polovina zámku v rámci restituce vrácena ing. K. Mornsteinovi-Zierotinovi, který zde bydlí s rodinou. ObÚ Bludov se vystěhoval, takže cca polovina objektu není trvale využívána.

stáhnout data v .xls