1000139731 - kostel sv. Mikuláše s ohradní zdí
katalogové číslo
1000139731
název
kostel sv. Mikuláše s ohradní zdí
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Hanušovice
část obce
Hanušovice
katastrální uzemí
Hanušovice
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
renesance; baroko

anotace

Hodnotná barokní architektura.

popis památkové hodnoty

Hodnotná barokní architektura s jasně rozpoznatelnými renesančními částmi, vzniklá v nejstarší části obce. Cenné a stylově jednotné rokokové zařízení interiéru.

stav zachování památkové hodnoty

Celkový stav je dobrý. V krovu nad lodí je významné hnízdiště netopýrů, které s sebou nese i negativa ve spojitosti s nedostatečným úklidem jejich agresívního trusu.

popis

Farní kostel sv. Mikuláše 882/1. Zděná omítaná orientovaná stavba, půdorys křížový, před průčelím hranolová věž. Na jižní straně lodi předsíň, na severní straně presbyteria sakristie. Závěr rovný, na severu a jihu kaple rovně ukončeny. Po severní straně presbyteria oratoř. Klenba valená s lunetami, nad bočními kaplemi jen pasy. Zeď členěna pilastry s římsovou hlavicí, nad ní obíhá celý kostel profilovaná římsa. Presbyterium neodděleno od lodi, kruchta zděná, podkruchtí má klenbu valenou křížovou, do lodi je otevřeno třemi oblouky. Zvenčí kostel jednoduchý, okna rámována profilovanou šambránou s klenákem. Střecha krytá břidlicí, na věži oplechovaná báň srdčitého tvaru, ke kostelu vede schodiště vyrovnávající terén. 1985: Loď klenba valená s výsečemi, v křížení obou lodí křížová se štukovým dekorem. Stažená 2 táhly. Centrální část s pilastry. Dlažba mramorová šachovnice v lodi, v presbytáři doplněna před 8 lety. U bočních oltářů dlažba šestiúhelná. Okna se segmentem, dvoukřídlá, po třech polích, v každém 12 tabulek. Kruchta má mezi dvěma pilíři tři oblouky a poprseň ve střední části konvexně vykrojenou. Plasticky zdobena imitací kuželek ve štuku a nad pilíři vázami. Klenba pod kruchtou křížová se štukovými rámy. R. 1656 vystavěn zděný omítaný kostel na místě starého dřevěného. Kostel byl do dnešního stavu přestavěn roku 1738. Fara u kostela 882/2. Volně stojící zděná omítaná jednopatrová budova na obdélném půdoryse o 5 x 3 okenních osách. Střecha valbová, krytá břidlicí. V přízemí mělké půlkruhové výklenky, do nichž jsou zasazena okna. V ose pravoúhlý vstup bez rámování. Na profilované římse okna ve štukových rámech. Korunní římsa vysazena. Vnitřek v přízemí i patře plochostropý. Vzadu nástup na točité schodiště. Revize 1971: Odpovídá. Okna v 1. patře v šambránách. 1985: Okna v interiéru rámová v segmentově završených výklencích, členěná do kříže. Dveře v interiéru s nátěrem, členěné do pěti zrcadel. Kamenné točité schodiště z přízemí do patra. Členění půdorysu pravidelné, v přízemí 5 v patře 4 místnosti plochostropé, v některých místnostech pod stropem probíhá jednoduše profilovaná štuková římsa. V přízemí 3 místnosti zaklenuty valenou klenbou s výsečemi, 1 místnost druhotně členěná příčkami. Částečně podsklepeno, bez přístupového schodiště. Venkovní dveře s proskleným světlíkem (2 x 9 tabulek) a členěny do zrcadel (2 x 3). V přízemí v chodbě půlkruhový oblouk s kyvnými dveřmi dvoukřídlými proskleným. Objekt v dnešní podobě z let 1833 - 1834. Socha sv. Jana Nepomuckého 882/3. Sokl hranolový s křídly stočenými do volut, na čelní straně segmentová profilovaná římsa. Figura přibližně v životní velikosti, pojetí obvyklé, záhyby mačkané, měkké, drobné. Pískovec. Revize 1971: Nápis na dříku podstavce: praesens op/Vs DIVo nepo/MVCeno/e IVs/Veneratores/eXstrVI et/renoVar fe/CerVnt. Na zadní straně: Renost. 1870/durch die Fabricks trbtr. Na soklu nápis s chronogramem 1754. Socha P. Marie 882/4. Točený sloup s egyptskou točenou hlavicí palmetovou, asi 120 cm vysoký, na něm figura Panny Marie, stojící na kouli s hadem. Figura dosti statická, záhyby roucha ryté, tvrdé. Pískovec. Revize 1971: Znění chronogramu: oaLLer helLig/ste IVngraV/Maria bitte/fVr Lebende/so AVch/abgestorbene. 1985: Výška sloupu cca 220 cm. Datováno chronogramem: 1825.

stáhnout data v .xls