1000129600 - kostel Zvěstování P. Marie
katalogové číslo
1000129600
název
kostel Zvěstování P. Marie
kraj
Jihočeský kraj
okres
Strakonice
obec
Drážov
část obce
Dobrš
katastrální uzemí
Dobrš
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Původně románský kostel ze 13. století byl přestvěn goticky a renesančně. Velmi cenné jsou interiéry s dochovanými křížovými a valenými klenbami, s gotickými nástěnnými malbami s výjevy Krista a P. Marie v presbytáři a pozdně gotický hambalkový krov.

historický vývoj

Původně románský kostel Zvěstování Panny Marie pochází ze 13. století (portál s obloučkovým vlysem). Po poškození roku 1420 byl přestavěn raně goticky. V 16. století byl kostel renesančně upraven, byla nově zaklenuta loď kostela v roce 1561 Tomášem Rossim z Medrisia, ve stejné době byla přistavěna sakristie a následně kolem roku 1660 pak kaple sv. Kateřiny. V kostele je umístěna žulová gotická křtitelnice typická pro zdejší oblast. Podle pověsti koupil místní zvon pražský arcibiskup Václav Chlumčanský. Původně jej hodlal věnovat do Hoštic u Volyně, ale když vyzval tamní občany, aby si pro něj přijeli do Prahy, otázali se, kolik dostanou od cesty. To biskupa rozčílilo natolik, že zvon raději věnoval Dobrši.

popis památkové hodnoty

Na urbanisticky velmi cenném místě, při severním okraji obce Dobrš, se nachází architektonicky významný, původně románský kostel Zvěstování P. Marie. Kostel byl postaven ve 13. století, poté po vyhoření roku 1420 přestavěna raně goticky a v 16. století byl upraven renesančně. Kostel má cenné exteriéry a interiéry s hodnotnými historickými konstrukcemi, architektonickými detaily a stavebními prvky. Zejména se jedná o zaklenutí presbytáře křížovými žebrovými klenbami, zaklenutí lodě roku 1561 valenou klenbou s výsečemi a s výraznou štukovou výzdobou, dále o křížové klenby v podkruchtí a o valené klenby v sakristii, v jižní a západní kapli. Památkově cenné jsou i kamenné portály, zejména v západní stěně románský portál s výžlabky. Památkově velmi hodnotné jsou dochované gotické nástěnné malby v presbytáři s výjevy Krista a s výjevy ze života P. Marie. Z památkového hlediska je cenný pozdně gotický vázaný krov nad lodí i presbytářem se dvěma úrovněmi hambalků, se středovou plnou vazbou klasového typu. Celý areál významně dotváří hřbitov ohraničený ohradní zdí. Památková ochrana se vztahuje na areál kostela, který odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

Kostel je v dobrém stavebně technickém stavu. V roce 2009 proběhla oprava střešní krytiny a krovu kostela včetně sanktusové vížky.

popis

Kostel Zvěstování P. Marie je situován při severním okraji obce Dobrš. Východním směrem od kostela se nachází, menší, původně románský kostel sv. Jana a Pavla na zalesněném návrší. Jednolodní kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem, s obdélnou sakristií na severní straně, s kaplí sv. Kateřiny podél jižní strany lodě a s přístavkem na západní straně. Kostel vždy býval bez věže. Funkci věže se zvony plní nedaleký kostel sv. Jana a Pavla. Kolem kostela se nachází funkční hřbitov, který byl pravděpodobně někdy v polovině 20. století nověji rozšířen SV směrem (na leteckých snímcích z roku 1949 je hřbitov již rozšířený). Hřbitov je ohraničen ohradní zdí s bránou na jižní straně. V jižní části hřbitova je při ohradní zdi situována budova márnice. Součástí kulturní památky je i náhrobek Martanů, který na hřbitově v současné době není. Pravděpodobně byl někdy v 80. – 90. letech 20. století převezen majiteli do Prahy (hrobové místo, kde se nacházel památkově chráněný náhrobek bylo v roce 1991 převedeno na rodinu Jirků ze Svaryšova).

stáhnout data v .xls