1000138967 - Panský dům
katalogové číslo
1000138967
název
Panský dům
kraj
Jihočeský kraj
okres
Prachatice
obec
Lhenice
část obce
Lhenice
katastrální uzemí
Lhenice
adresa
Bavorovská č.p. 156
typ
opevněná stavba
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
variantní názvy
Elhenitz

anotace

Panský dům je situovaný na mírném svahu, v blízkosti kostela sv. Jakuba. Areál, jehož součást panský dům tvoří, je přístpný bosovanou branou v jihovýchodní části dvora. O renesančním původu objektu napovídá z velké části obnovená sgrafitová rustika.

historický vývoj

Osada Lhenice se připomíná v roce 1283 jako majetek zlatokorunského kláštera. V roce 1544 byla osada, tehdy v majetku obce města Tábor, povýšena na městečko. Písemné prameny se o existenci opevněného feudálního sídla nezmiňují. Stávající panský dům lze snad považovat za nástupce v blízkosti kostela existujícího objektu církevní správy statku, v době panství zlatokorunského kláštera. Z velké části jednorázově vzniknuvší panský dům (b) pochází zřejmě z doby Rožmberků; stávající podoba objektu (a) nad komunikací je pravděpodobně výsledkem několika postupných stavebních etap. Hospodářský objekt v západní části areálu byl přistavěn pravděpodobně v 18. století.

popis památkové hodnoty

Objekt panského domu s areálem tvoří důležitou urbanistickou a architektonickou komponentu v samém centru obce. Již samotné umístění v blízkosti kostela sv. Jakuba manifestuje historickou hodnotu zástavby. V urbanistickém kontextu se mimořádně působivě uplatňuje - díky své poloze na přírodní terase nad jednou z hlavních komunikačních tras - v odstupech ze severu. Bezprostřední urbanistický kontext objekty ovlivňují především svými hmotami se sgrafitovaným průčelím; architektonický výraz staveb je velice střídmý. Památkově cenné hodnoty obsahují interiéry se zaklenutými prostorami (i suterénními) a dispozičním rozvrhem, který je v řadě částí autentický. Památkově hodnotné jsou i některé kamenické detaily - portálky s profilovanými římsičkami. V neposlední řadě je třeba zmínit předpokládané památkově cenné historické hodnoty doposud zastřené silnou "vrstvou" hodnoty užitkové. Objekt č.p. 156 s areálem odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

Objekty v areálu panského dvora jsou v relativně dobrém, stabilizovaném stavebně technickém stavu.

popis

Do areálu s panským domem se vstupuje bosovanou branou situovanou v jihovýchodní části dvora. Průčelí objektu obdélného půdorysu nad silnicí směřující k severu, zdobí sgrafitovaná kvádrová rustika. Kromě valeně zaklenuté prostory bývalé kuchyně v úzké podsklepené dvorní přístavbě, jsou ostatní prostory plochostropé. Vlastní panský dům v severozápadní části dvora zdobí v exteriéru zčásti obnovené sgrafito. V koutu stýkajících se křídel je prolomený v jižním průčelí pravoúhlý vstup s nadpražní římsou renesanční provenience. Portál ústí do valeně zaklenuté síně v dvorním traktu křídla; vpravo na síň navazuje dvouramenné renesanční schodiště do plochostropého patra. Další klenutá prostora sousedí v přízemí s bývalou černou kuchyní. V 19. století byly zaklenuty některé prostory plackovými klenbami. Přístup do valeně zaklenutých sklepů je možý po schodišti klesajícím ze vstupní síně. Objekt vymezující dvůr na západní straně byl po zrušen obytné funkce adaptován na stodolu a sýpku. Objekt stájí byl později přistavěn (císařský otisk stabilního katastru zmiňovaný hospodářský objekt zachycuje) na západě. Na jižní straně dvora prolamuje pravoúhlý otvor s profilovanou římsou "tarasní" zeď horní zahrady; portál ústí k destruovaným sklepům. Jižní stranu dvora z části vymezuje drobnější objekt stodoly s novodobým přístavkem.

stáhnout data v .xls