1000144890 - kostel Narození P. Marie
katalogové číslo
1000144890
název
kostel Narození P. Marie
kraj
Jihočeský kraj
okres
České Budějovice
obec
Dolní Bukovsko
část obce
Dolní Bukovsko
katastrální uzemí
Dolní Bukovsko
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Jednolodní kostel s trojboce ukončeným presbytářem, hranolovou věží nad vítězným obloukem a sakristií na severní straně se nachází na Jiráskově náměstí. Interiér presbytáře je zdoben gotickými nástěnnými malbami.

historický vývoj

Raně gotický kostel Narození Panny Marie byl postaven někdy po roce 1260, nejspíše v krátce po založení městečka Přemyslem Otakarem II. První písemná zmínka o obci pochází však až z roku 1323, kdy král Jan Lucemburský směnil Dolní Bukovsko za jiné vsi s Petrem I. z Rožmberka. Kolem poloviny 14. století je písemně připomínán bukovský farář Michal a po roce 1352 je Dolní Bukovsko připomínáno i v registrech papežských desátků. V 60.letech 14. století byl kostel vyzdoben dosud částečně dochovanými nástěnnými malbami, objevenými v roce 1935. Dnešní podoba kostela pochází z let 1853-1855, kdy byla prodloužena původní gotická loď a upravena věž. Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého u kostela pochází, dle literatury, z 18. století, písemné doklady nenalezeny. Hladké fasády bez profilací neumožňují datovat rozborem architektury.

popis památkové hodnoty

Kostel Narození P. Marie se svojí dochovanou jednoduchou dispozicí, spolu s architektonickými detaily a stavebními konstrukčními prvky tvoří významný prvek a dominantu obce. Jižně od kostela je orientovaná kaplička sv. Jana Nepomuckého. Kostel se připomíná již ve 14. století a ke konci 19.století byla prodloužena hlavní loď a zhotovena nová pseudogotická helmice věže. Památkově nejhodnotnější je presbytář, který je zaklenutý valenou klenbou oddělenou pasem od paprsčitě sklenutého pětibokého žebrového závěru dosedajícího na konzole. Z památkového hlediska jsou velmi hodnotné zachovalé nástěnné gotické malby z roku kolem 1400 na stěnách presbytáře a na pilíři triumfálního hrotitého oblouku. V kostele jsou zachovalé historické konstrukce např. valeně sklenutá sakristie, hambalkový krov s ležatou stolicí nad presbytářem, ale i drobné truhlářské a zámečnické prvky, např. portál do sakristie a kamenná ostění. Areál kostela Narození Panny Marie s kapličkou sv. Jana Nepomuckého odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Památková ochrana se vztahuje na celý areál.

stav zachování památkové hodnoty

Technický stav kostela dobrý, na konci 20. století proběhla rekonstrukce objektu, oprava fasády a střešní konstrukce.

popis

Jednolodní orientovaný kostel má plochostropou obdélnou loď s fabionem a na západě s vestavěnou kruchtou. Na loď na východě navazuje pětiboce zakončený presbytář, který je zaklenut za triumfálním hrotitým obloukem úzkým pruhem valené klenby, která je od žebrové paprsčité klenby oddělena širokým pasem. Paprsčitá klenba dosedá na konzole ve tvaru obráceného jehlance a její žebra se spojují ve svorníku. Stěny presbytáře a pilíř triumfálního oblouku jsou zdobeny gotickými nástěnnými malbami z roku kolem 1400. Podél severní stěny presbytáře je umístěn přístavek sakristie sklenutý valenou klenbou. Nad lodí se dochoval hambalkový krov se stojatou stolicí a rozpěrou a nad presbytářem hambalkový krov s ležatou stolicí a s ondřejským zavětrováním v podélném směru. Nad střechou presbytářem je umístěna čtyřboká pseudogotická věž zakončená zděným osmibokým jehlanem, který je přerušen štítky s křížovými kovovými kytkami.

stáhnout data v .xls