Akciový motorový mlýn

Akciový parní mlýn, z toho jen: 1. administrativní objekt (původně bez čp., dnes 1576, na části parcely č. 652/2) 2. objekt mlýna (pův. bez čp., dnes součást čp. 1037 na části parcely č. 652/3) 3. objekt moučného skladu (čp. 1037, dnes na části parcely č. 652/3) Mlýn, později nazývané "automatizované mlýny", bylo 1.automatické zařízení na mletí mouky v Praze. Dynamická cihlová stavba (nosné cihlové zdi, litinové sloupy, dřevěné trámy), jejíž fasády jsou dílem ne zcela doceněného českého arch. Bohumila Hypšmana, žáka Otto Wagnera. Stavbu prováděl stavitel Josef Vaňha, význ. holeš. stavitel. V rámci mlýna fungovala mlýnice, sila, strojovny a kotelny. Projekt je datován r.1909, r.1910 byl mlýn spuštěn, 1911 vznikla admin.budova a moučné překladiště. Roku 1946 byl mlýn znárodněn (jako Středočeské mlýny, národní podnik, od r. 1957 jej přebraly Pražské pekárny a mlýny, za nichž byl mlýn plně elektrifikován). Provoz byl zastaven v 90. letech, technologie postupně demontována, začala demolice některých objektů (obilní silo, hosp.stavby). Dochována zůstala pouze admin. budova, mlýnice a sklad mouky. (Popis viz dále) Popis: - administrativní budova, při ulici U Uranie, bez čp. - v detailu řešena asymetricky, fasády s hladkou omítkou s rozčleněním prvky z režných cihel - budova mlýnice při Jankovcově ulici, bez čp. - geometricky pojednané fasády z režného neomítaného zdiva, kde se střídají šedobílé a červené lícovky, věžovitá nástavba objektu je členěna obdobně - budova moučného skladu, čp. 1037 - na fasádách základní plocha z režného zdiva doplněnou plastickými omítnutými pásy kolem oken. 2008 dokončena rekonstrukce a dostavba areálu na bytový komplex Classic 7, autory projektu arch. studio CMC architekti. Po zbourání některých objektů původního areálu byly stávající budovy mlýnice a skladu mouky propojeny proskleným kolmým křídlem, mlýnice doplněna přístavbami skleněných hranolů vystupujících z líce fasády. Došlo k propojení starších a soudobých prvků, včetně vytvoření vnitřního nádvoří náměstí. Parter objektů by měl mít obchodní a veřejné využití.