areál Staré radnice

Mimořádně komplikovaný stavební soubor, jehož jádro tvoří raně gotické jednopatrové stavení s masivní hranolovou průčelní věží. K jižní stěně radnice byl r. 1424 přístavěn dům s kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie (před r. 1577 patrocinium změněno na sv. Martina), kaple zaujímající výšku dvou pater nad přízemkem byla r. 1784 zrušena a rozdělena na dvě podlaží. Ke kapli přiléhá kolem r. 1500 zbudovaný dvorní přístavek z cihlového zdiva obsahující v patře sál osvětlovaný lomenými, segmentově zaklenutými a kruhovými okenními otvory dosud částečně dochovanými. K hlavní budově přiléhá severozápadní trojkřídlý objekt městského soudu, ke kterému se krátkým křídlem připojuje jihozápadní obdélná budova při Mečové ulici. Uliční průčelí je na jižní straně hladké dvoupatrové, čtyřosé se sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s ulicí. Hranolová radniční věž je opatřena velkolepým pozdně gotickým portálem s pískovcovým ostěním se záklenkem ve tvaru oslího hřbetu, bohatě profilované ostění vybíhá ze soklů a patek, část profilace stoupá nad záklenek portálu a protínajíc se vytváří motiv 3 oslích hřbetů provázených kadeřavými kraby završených masivními kytkami. Na obou postranních stojí skulptury konšelů, na středním postava alegorie spravedlnosti - nynější barokní pochází z r. 1660, kdy byl také do portálu nad záklenkem osazen nový městský znak, který město získalo r. 1646. Nad sochami jsou osazeny štíhlé prolamované baldachýny, z nichž vyrůstají fiály s kytkami, silnější tělo střední fiály je konkávně-konvexně pronuto a odkloněno od stěny věže. Těsně po stranách portálového ostění stojí štíhlé přípory, jejichž hlavice nesou sochy zbrojnošů, nad nimi jsou opět osazeny baldachýny s fiálami a kytkami. Po obou stranách střední kytky jsou prolomena 2 okénka zaklenutá do oslích hřbetů. Ve vyšších patrech věže jsou prolomena drobné obdélné okenní otvory. Věž je završena ochozem na krakorcích opatřeným balustrovým zábradlím parapetu, na němž jsou umístěny toskánské sloupky nesoucí přesahující střechu. Střechu tvoří dvojitá osmiboká báň se 2 lucernami doplněná 4 nárožními věžičkami. Na vnitřní západní straně je průčelí hlavní budovy radnice dvoupatrové, tříosé kryté sedlovou střechou. Dvorní průčelí hlavní budovy: s jižním domem č.p. 369 sousedí tříosé dvoupatrové průčelí západního výstupku hlavní radniční budovy, jehož korunní římsa je zančeně nižší než u uličních průčelí, na vnější jižní stěně ve výši 1. patra zjištěno gotické cihlové zdivo a lomeně zaklenutý otvor s ostěním členěným ústupky a výžlabky a další kruhový otvor vsazený nejprve do pravoúhlé a poté segmentově zyklenuté špalety, otvory s lomenými záklanky byly zjištěny též v severní zdi kryté zvenku přístavkem schodiště. Hlavní část radniční budovy má dvorní průčelí tvořené hranolem nejstaršího jádra přiléhajícím ze západu k věži. Přízemí a 1. patro hlavní části je kryto arkádovým ochozem o 3 ramenech s krytým nástupním schodištěm vpravo. Arkádový ochoz je umístěn na mohutném pásu segmentových záklenků vyložených na stupňovitých krakorcích spočívajích na pilířích se zaoblenou čelní stranou s hranolovými patkami na mohutných segmetových výbězích. Vpadlé čtvercové parapetní výplně arkádového ochozu nesou reliéfní kolčí štíty s malovanými znaky členů městské rady. Půlkruhové záklenky arkád spočívají na sloupcích s jednoduchými hlavicemi. Část ochozu přiléhající k soudní síni je kryta dvojicí pravoúhlých okenních otvorů s profilovaným kamenným ostěním dekorovaným pásem perlovce, s profilací dole pravoúhle zalomenou do patek. Arkádový ochoz je zaklenut křížově s vytaženými hřebínky. Ze schodiště na ochoz vede renesanční portál s profilovaným kamenným ostěním provázeným pásem perlovce završený vyloženou profilovanou nadpražní římsou dekorovanou pásem vejcovce, uprostřed překladu je osazen kolčí štít s městským znakem. Obdobný portál je osazen při vstupu do soudní síně na západní straně ochozu. Na schodišti z nádvoří se nachází placky. Hloubkové prostory v interiéru přízemí jsou zaklenuty valeně, valeně zaklenutý průjezd dělí mohutný pas oddělující část podvěží od západního úseku, u vyústění průjezdu na nádvoří se v jižní stěně nachází kamenný gotický lomený portálek. V interiéru je v 1. patře věže dochována místnost s raně gotickou křížovou žebrovou klenbou s hranolovými žebry vybíhajícími z kalichových konzol s krycí deskou ukončenou podbrádkovou římsou zdobených reliéfními vegetabilními ornamenty, žebra se protínají v talířovitém svorníku zdobené čtyřlistem. Stěny místnosti jsou členěny kvádrováním červenou linkou v omítce. Jižní stěna místnosti je prolomena lomeným portálkem do radní síně. Na západní straně přiléhá k věži valeně zaklenutá předsíň, v jejíž západní stěně jsou prolomena 2 půkruhově zaklenutá okénka. Předsíň je s radní síní spojena pozdně gotickým lomeným portálem z cihlových tvárnic nahrazujícím starší kamenný portál, jehož část byla nalezena při rekonstrukci budovy - fragment profilovaného ostění s drápkovaným splávkem přecházejícím do patky. Radní síň je zaklenuta valeně s výsečemi se štukovou výzdobou s hřebínky. Po levé straně radniční síně se nachází malovaný záklopový strop.