areál zámku

Nachází se v jihozápadní části městského jádra na hraně městské ostrožny, která je výrazně čitelná zejména na západní straně obtékané Ještědkou. Plocha je vymezená hranou ostrožny lemovanou jednotlivými stavbami, jejichž venkovní stěna je totožná s vnější hradbou původní johanitské komendy, později zámku. Hůře vymezitelný je celek na severní straně, kde plynule navazuje areál kostela sv. Ducha. Historické vymezení zámeckého sídla je možno identifikovat původní katastrální hranicí mezi Českým Dubem a Malým Dubem (zámek patřil k Malému Dubu). Skládá se z budovy vlastního zámku č. p. 1/IV při Kostelní ulici (původně ležící spíše ve středu areálu), objektu někdejšího pivovaru č. p. 2/IV při jižním obvodu areálu, na který postupně na hraně odstrožny navazují dům č. p. 3/IV s jižní bránou, mateřská škola č. p. 4/IV, domy č. p. 5 – 8/IV (č. p. 5 a 8/IV nejsou součástí kulturní památky). Severní okraj je tvořen školou č. p. 10/IV, na kterou navazuje dům č. p. 11/IV (dnes část bez č. p.), ukončená u severního průčelí zámku č. p. 1/IV. Někdejší dům č. p. 12/IV se nacházel na protější straně Kostelní ulice v místě dnešního kulturního domu. První archeologicky doložené osídlení prostoru náleží raně středověkému sídlu s kostelem z 12. století, na který navázala pozdně románská – raně gotická komenda johanitů. Opevněná čtyřkřídlá komenda během husitských válek zanikla (vlastní destrukce se protáhla do 2. poloviny 15. století) a na troskách původních staveb vznikl pozdně gotický hrad, přestavěný na renesanční tříkřídlý zámek (šedesátá – osmdesátá léta 16. století). Zásadní proměnou prošel areál v 19. století (před r. 1850 a zejména po požáru r. 1858), kdy zaniklo jižní a západní křídlo hlavní zámecké budovy. Východní křídlo bylo přestavěno do současné podoby v r. 1909, kdy bylo k nádvorní stěně přiloženo schodiště a dřevěná pavlač v patře. 1. Dům č. p. 1/IV 2. Pivovar č. p. 2/IV 3. Brána a byt sládka č. p. 3/IV 4. Dům č. p. 4/IV (mateřská škola) 5. Dům č. p. 6/IV 6. Dům č. p. 7/IV 7. Škola č. p. 10/IV 8. Dům č. p. 11/IV 9. Dům č. p. 12/IV (bývalá valcha - zbořeno, dnes kulturní dům). NEJASNÉ - na místě stojí kulturní dům 10. Kaple sv. Jana č. p. 15/IV 11. Kašna na nádvoří 12. Most před jižní zámeckou bránou 13. Mlýn č. p. 16/IV (dolní) 14. Johanitská komenda