Betlémská kaple

KP tvoří: KP tvoří: - Betlémská kaple (bez čp.)(na parc. 201) - Kazatelův dům (čp. 256)(parc. 200) - dřevěný mostek (nad parc. 200) - Křížův dům (Kazatelův)(čp. 169)(dnes Fragnerova galerie)(parc. 198/2) - Desfourovský dům (čp. 238)(parc. 198/1) prostředí KP tvoří: - dvorní objekt a ohr zeď při čp. 238 Popis: 1) Betlémská kaple (objekt bez čp. a čp. 256, parc.č. 200,201) Kaple, vyhrazená pro česká kázání, byla založena r.1391 kramářem Václavem Křížem a královským dvořanem Janem z Milheimu. Od r.1402 zde po deset let působil Mistr Jan Hus, který při kapli rovněž bydlel. Po Husově smrti převzal úřad kazatele Jakoubek ze Stříbra. V r.1661 kapli zakoupili Jezuité a zavedli katolické bohoslužby. Po zrušení Jezuitského řádu byla kaple zavřena a pak z velké části pobořena. V l.1836-37 vyrostl na místě kaple třípatrový dům se dvěma dvorními křídly. R.1949 z podnětu Zdeňka Nejedlého rozhodnuto o rekonstrukci středověké podoby kaple. V l.1950-52 vznikla novostavba na základě dochovaných plánů, vedut a zbytků původní stavby podle projektu J.Fragnera (za spolupráce B.Hacara). Průčelí dnešní kaple, orientované do Betlémského nám., je od úrovně chodníku, kam až sahalo staré zdivo, celé nové. Dva vysoké štíty, doložené Sadelerovým prospektem z r.1606, členěny naznačenou panelací. Tři další zdi skrývají zbytky pův. stavu, ale musely být podepřeny železobetonovými pilíři a po celém obvodu střešní římsy betonovým věncem. K vých. stěně připojena menší podélná stavba, v níž se nacházela v přízemí sakristie (čp.256). Dnešní kaple opakuje původní gotický půdorys nepravidelného lichoběžníku. Vnitřní síňový prostor s dřevěným stropem, podepřeným příčným trámem, neseným dvěma čtverhrannými pilíři (v místě pův. pilířů), je osvětlen pěti lomenými okny bez kružeb v již., dvěma ve vých. a jedním v záp.stěně, v níž jsou obnovena i dvě vysoko posazená obdélná okénka, dělená zachovaným gotickým křížem. V jihových. koutě je rekonstruována pův. studna, při záp. stěně dřevěná zpěvácká kruchta. Ve vých. stěně, kromě otvoru sanktuaria s osekaným ostěním, se dochovalo profilované kamenné ostění pův. půlkruhového portálku do domu kazatelů (mázhausu) a severně od něj osekaný otvor vstupu na kazatelnu. Ve stejné výši dál k severu je kamenné got. ostění podélného okénka a ještě dál k severu půlkruhově klenutý cihlový portálek na obnovenou soukromou oratoř kramáře V.Kříže, vymíněnou v zakládací listině. Na stěnách jsou malby, opakující iluminace z Jenského kodexu, z Richenthalovy kroniky z doby Kostnického koncilu a z Velislavovy bible, husitské písně z Jistebnického kancionálu a soudobé texty, vše dle výběru Z.Nejedlého, jen v nepatrných torsech pův. nápisy (části Jakoubkových nápisů z l.1416-19 o přijímání dospělých podobojí a část Husova textu v českém znění - "Věřím v Buoh" a "Desatero božích přikázání"). 2) čp. 169 Dům Kazatelů (dnešní Fragnerova galerie) a čp. 238 Desfourovský dům (do Husovy ulice) na parc.č. 198/1, na parc.č.198/2 Původně jeden objekt na románském základě, později rozšiřovaný. Průčelní tzv. Desfourovský dům v dnešní podobě z r.1866. Zadní tzv. dům kazatelů úzce svázán s Betlémskou kaplí. Průčelní dvoupatrový dům (dnes čp.238) se obrací do Husovy ul. šesti nepravidelně rozmístěnými okny, z nichž dvě střešní jsou ve výrazném rizalitu. Fasáda má jednotnou podobu z r.1866 s pozdně klasicistními prvky. Dům je zčásti podsklepen, v přízemí segmentové klenby. Dům kazatelů (dnes čp.169) tvoří součást národní kulturní památky Betlémská kaple. Vznikl současně s kaplí přestavbou sladovny, umístěné nad klenutými sklepy ve dvoře Křížova domu. Sladovna byla zčásti zbourána, aby se ponechalo prostranství před východním vstupem do kaple. Záp. zeď sladovny byla přitom pojata do stavby vých. zdi kaple. Do prostranství před vstupem ústila ulička z Dominikánské (dnešní Husovy ul.) Objekt sloužil jako příbytek kazatelů a správců kaple a zpočátku i studentů, pro které byla později upravena přední část domu do dnešní Husovy ul. - tzv. kolej Nazaret. Dům kazatelů koupil po zrušení řádu jesuitů majitel domu čp.238 a od r.1854 tvořil část domu čp.256. V r.1954 byl v souvislosti s celkovou rekonstrukcí Betlémské kaple obnoven. V současné době zde sídlí galerie Jaroslava Fragnera. Jedná se o objekt na půdorysu nepravidelného obdélníka; jednopatrový s podkrovním polopatrem. Zastřešení dvěma polovalbovými střechami s rovnoběžnými hřebeny. Patro propojeno s Betlémskou kaplí dřevěnou pavlačkou.