Blatenský vodní příkop

Blatenský vodní příkop začíná napouštěcím objektem, který se nachází ve vzdálenosti cca 1,8 km od Božího Daru na pravém břehu říčky Černé. Délka obnoveného příkopu je shodná s původním dílem a činí 11,665 km, šířka v minulosti dosahovala 2 m, po novodobé rekonstrukci je na většině trasy zhruba poloviční, tedy okolo 1 m. Celkové převýšení mezi začátkem a koncem příkopu je pouze 32 m, což značí v průměru podélný sklon 3 ‰. Stavebně bylo koryto příkopu v téměř celé trase zpevněno z obou boků dřevěným bedněním (dubová prkna, kolíky a překrytí ze smrkové kulatiny), stavební objekty – odlehčovací přepady, propustky – byly zhotoveny s využitím dochovaných konstrukcí ze stavebního kamene a železobetonu. V původním místě byl obnoven i dřevěný akvadukt, který převádí vody Blatenského příkopu nad korytem lesního vodního toku. Celkový počet objektů zhruba odpovídá původní podobě. Na příkopu se nyní nachází následující technická zařízení a objekty: • napouštěcí objekt z potoka od Božího Daru, úprava napouštění zajišťuje dodržení minimálního zůstatkového průtoku 9 l/s při odběru z vodního toku, • 10 zděných odlehčovacích přepadů v místech křížení s vodními toky pro regulaci množství vody v příkopu, hrazení objektů je dubovými dlužemi, přepad vody je automatický bez manipulace, • dřevěný akvadukt pro mimoúrovňové křížení s lesním vodním tokem, • zděné mostky a propustky – nově vybudováno bylo 21 objektů, 4 byly opraveny, • lapače písku a štěrku – v korytě příkopu je 22 lapačů splavenin, na přítocích 17 lapačů (většina zděných, některé ze dřeva), usnadňují čištění příkopu, • lávky pro usnadnění pohybu podél příkopu – celkem 3 ks. Vzhledem k zániku osídlení v oblasti podél Blatenského příkopu se neobnovovaly žádné přechody domovních vodovodů, ale pro zvýšení ochrany nádrže Myslivny byla po několikerém poškození hrázky ochranná zemní hrázka dodatečně zvýšena a zpevněna srubovou stěnou a palisádou. Navíc byl před vodárenskou nádrží vystavěn odlehčovací objekt s pevnou přelivnou hranou. Před Horní Blatnou je příkop ukončen a vody z příkopu jsou svedeny do požární vodní nádrže nad obcí.