boží muka

Jedná se o strohá kamenná sloupková boží muka vyrůstající z hranolového soklu a jsou zv. Černá kaplička. Užší dřík má zkosená nároží ukončená na obou koncích šikmým štítkem. Dřík završuje širší lucernová nástavba prolomená na každé straně mělkou obdélnou nikou ukončenou trojúhelníkovým štítkem. Z vrcholu střechy vyrůstá kamenný tlapatý kříž. Na východní stěnu nechalo ministersrvo národní obrany, patrně v době 1. republiky, umístit bronzovou desku s nápisem "V těchto místech odpočívá 15 důstojníků a 193 vojínů francouzské armády, kteří padli ve srážce u Zahájí dne 25. května 1742". Boží muka ponechána v přirozené barvě kamene. Boží muka stojí na území, kde byla 25. května 1742 svedena bitva u Zahájí mezi rakouskou armádou a Francouzi v rámci tzv. války o dědictví rakouské (1740-1748). V roce 1740 zemřel císař Karel VI. bez mužských potomků a na trůn usedla jeho nejstarší dcera Marie Terezie. Nástupnictví zajistil císař ještě za svého života vyhlášením tzv. pragmatické sankce, kterou však některé evropské mocnosti, zejména Bavorsko a Prusko, nechtělo uznat. Od počátku tak musela Marie Terezie o své uznání, ale také o uhájení velmocenského postavení habsburského soustátí tvrdě bojovat. Na počátku války byla úspěšnější spojená francouzská, bavorská a saská vojska, která na podzim zatlačila rakouskou armádu do jižních Čech. Ta u Českých Budějovic přečkala zimu a na jaře následujícího roku byla její větší část odvedena na Moravu k boji proti Prusům. V Českých Budějovicích zůstal jen devítitisícový sbor knížete Lobkovice, který v květnu 1742 oblehl Hlubokou, obsazenou Francouzi. Po krátkém boji se Francouzi stahli do částečně pobořeného hradu, kde se opevnili. Přes těžké ostřelování se podařilo Francouzům poslat zprávu do Písku maršálu de Brogliovi, který se neprodleně vydal na pochod. Kníže Lobkovic mezitím zřídil u Zahájí opevněný tábor (dnes jeho zbytky v lese Řídká blana) a rozvinul svou armádu proti očekávanému nepříteli. Ve čtyři hodiny odpoledne se rozhořela bitva, která před setměním skončila vítězstvím Francouzů. Kníže Lobkovic zrušil obléhání Hluboké a stahnul zbytky svého vojska zpět do Českých Budějovic. Ztráty na francouzské straně čítaly 193 vojínů a 15 důstojníků, zraněn byl vévoda de Chevreuse a jeden ze synů maršála de Broglio. Rakouské ztráty jsou odhadovány na 500 - 600 mužů. Jak udává zpráva tehdejšího francouzského ministerstva vojenství, byly padlí francouzští vojáci pochováni na rozcestí k Olešníku a Mydlovarům u tzv. Černé kapličky. Rakouští vojáci byly patrně pohřbeni na k tomu účelu zřízeném hřbitově severně od obce. Stará místní tradice vypráví, že Francouzi zakopali u kapličky sv. Floriana při cestě k Hluboké svou válečnou pokladnu.