brána s mříží

Do areálu hřbitova s kostelem vede vstupní renesanční edikulová brána z lomového kamene, omítaná. V ose je prolomená vstupním otvorem zaklenutým plným obloukem s pískovcovým portálem s hladkými stojkami, od poloviny výšky profilované šikmým okosením a zakončené římsovými hlavicemi vynášejícími prutem profilovaný záklenek lemovaný řadou prohýbaných konzolek. Po stranách vstupního otvoru jsou kamenné hranolové pilastry s rozšířenou patkou a římsovou hlavicí osazené na protáhlých hranolových soklech s plasticky vystupujícím zrcadlem v ploše, které vynášejí profilovanou římsu, která dělí spodní část od nástavce. Ve cviklech mezi pilastry a záklenkem portálu jsou vsazeny reliéfní kamenné rozety. Nástavec vertikálně členěn lehce předstupujícími pilastry, po stranách vrouben volutovými křídly s obvodovými písovcovými články stáčenými do volut a završen trojúhelníkovým prolomeným frontonem, v jehož středu je osazen pískovcový obelisk. Uprostřed nástavce je vsazena pískovcová nápisová deska vroubená zavíjeným reliéfním dekorem, nesoucí kapitální latinský nápis označující Georga Klippela jako fundátora brány s datací 1615, uprostřed erbovní štítek fundátora s markou protínající písmeno G a K. Vstupní otvor vyplňuje kovaná renesanční dvoukřídlá mřížová brána s krabicovým zámkem z roku 1619. Plochy jejích křídel jsou horizontálně členěny do dvou obdélných polí. Spodní je pojednáno rastrem z diagonálně kladených čtyřhranných probíjených prutů, do něhož je vloženo 5 srdcí s ornamentálně se rozbíhajícími výběhy zakončení prutů (tato srdce mohou být obdobně jako v dobových štukových rastrech výzdoby nositeli symbolického vnitřního významu se vztahem k protestantské teologii). Horní pole vyplňují soustředné čtyřboké, v rozích volutovitě stáčené útvary z probíjených a vzájemně provlékaných kruhových tyčí doplněné dekorativními spirálovitě stáčenými šišticemi a trojlístky. Výplň obloukovitého završení je členěna paprsčitě kladenými pruty, mezi nimiž je prostor vyplněn volutovitě stáčenými úponky, z jejichž vrcholů vybíhají spirálovitě stáčené šištice. Horizontální klapačka oddělující křídla od lunety je zdobena jednoduchým průběžným rýhováním.