býv. občanská záložna

Interiér: Vstupuje se prostorným schodišťovým vestibulem do úrovně zvýšeného přízemí, odkud vpravo vedou dveře doplněné ochrannými skládacími plechovými dveřmi do prostoru záložny, nyní komerční banky a vlevo do prostoru nynější knihovny. Přímým směrem se dále pokračuje do monumetální schdišťové haly, procházející všemi podlažími. Vestibul je zastropen stlačenou valenou klenbou s lunetami, stěny člení přízední pilastry propojené římsou. Veškeré dveřní i okenní konstrukce jsou v objektu zachovány. V bankovní hale strop z plochých neckových zrcadlových kleneb na rovných křížících se pasech, podepřených středním sloupem a při stěnách polopilíři. Schodišťová hala je otevřena do předložené příčné chodby s plochými křížovými klenbami na půlkruhových pasech,vybíhajících z přízedních pilastrů. Prostor haly zabírá pohodlné kamenné trojramenné schodiště s prostorným zrcadlem, lemovaným kovovým zdobným zábradlím mezi nárožními pilíři s polosloupy, které propojují stlačené pasy. Nad schodištěm klenba křížová, uprostřed zrcadlem průhled na strop - necková klenba se štukovými pasy a rozetami, s výsečemi nad okny. V patře chodbová dispozice, chodba od schodiště oddělena původní prosklenou dřevěnou příčkou, protější stěnu člení slepé edikuly a dveře jednotlivých místností, vše jednotně fládrované. Proti hlavnímu schodišti je situován sál prostupující do 2. patra, osvětlený z průčelí trojicí velkých oken. Po pravé straně vstupu je monumentální stlačeně zaklenutý portál jeviště , rámovaný jemně zdobenou neorenesanční edikulou, doplněnou karyatidami; proti němu balkon na volutových konzolách a po pravé straně v patře lóže v neorenesanční sloupové arkádě s dřevěným deštěním vnitřku. Plochý strop s náročně provedenou štukovou dekorací je opatřen původním lustrem (pův. údajně plynovým) a dekorativní kovovou krycí mříží. Na podlaze vlýsky. Na prostor jeviště navazuje nevelké provozní zázemí ; na druhé straně sálu je umístěna svatební síň. Čtvercový prostor s barevně zasklenými okny, parketovou podlahou a arkýřem s dekorativním dřevěným obložením, stěnu k sálu člení edikula vstupu a nika na květinovou výzdobu. Předprostor z chodby k síni je využit jako stylová kavárna. ve 2. patře v chodbě rovný strop členěn římsou s pasy, do prostoru chodby zasahují dřevěné lóže, kazetové, fládrované. Nad kavárnou jsou plochostropé místnosti (baletní sál) a navazující ateliér ve věži, osvětlený na celou šíři půlkruhovým oknem, na druhé straně chodby soukromý byt a vedlejší schodiště (dvouramenné, kamenné s litinovým zábradlím), vedoucí z přízemí ze zahrady až po půdu. Prostorný krov - stojatá stolice se středním průvlakem, dlažba z topinek, přístupný po bedněné pochůzí lávce. Ve velké věži dvoupatrový neosvětlený čtvercový prostor bez využití. Na půdě za vstupem dochován zbytek pův. železné přečerpávací nádrže na vodu, zásobující rozvody vody v budově. edikulou, doplněnou karyatidami; proti němu balkon na volutových konzolách a po pravé straně v patře lóže v neorenesanční sloupové arkádě s dřevěným deštěním vnitřku. Plochý strop s náročně provedenou štukovou dekorací je opatřen původním lustrem (pův. údajně plynovým) a dekorativní kovovou krycí mříží. Na podlaze vlýsky. Na prostor jeviště navazuje nevelké provozní zázemí ; na druhé straně sálu je umístěna svatební síň. Čtvercový prostor s barevně zasklenými okny, parketovou podlahou a arkýřem s dekorativním dřevěným obložením, stěnu k sálu člení edikula vstupu a nika na květinovou výzdobu. Předprostor z chodby k síni je využit jako stylová kavárna. ve 2. patře v chodbě rovný strop členěn římsou s pasy, do prostoru chodby zasahují dřevěné lóže, kazetové, fládrované. Nad kavárnou jsou plochostropé místnosti (baletní sál) a navazující ateliér ve věži, osvětlený na celou šíři půlkruhovým oknem, na druhé straně chodby soukromý byt a vedlejší schodiště (dvouramenné, kamenné s litinovým zábradlím), vedoucí z přízemí ze zahrady až po půdu. Prostorný krov - stojatá stolice se středním průvlakem, dlažba z topinek, přístupný po bedněné pochůzí lávce. Ve velké věži dvoupatrový neosvětlený čtvercový prostor bez využití. Na půdě za vstupem dochován zbytek pův. železné přečerpávací nádrže na vodu, zásobující rozvody vody v budově. Popis exetriéru: Fasádu tvoří tři celky. První vrcholí štítem, druhý nejširší tvoří střední část, v níž je umístěn vchod, třetí část tvoří věž vysunutá částečně mimo tělo budovy. První část, jejíž přízemí je v pohledu z náměstí díky terénní situaci téměř suterén, je výrazně bosováno. 1. patro je také bosováno, okna jsou symetricky umístěna, jsou jednoduchá, obdélná, nad středem okna je malá konzolka, v místě stropu 1. patra je výrazná plastická římsa. 2. patro - po parapety oken je plasticky bosováno, nad okny je sgrafito, nad okny probíhá plastická římsa s konzolkami. 3. patro - pod obdélnými okny jsou medailony, pod plastickou vysunutou římsou jsou umístěny konzolky. Fasádu ukončuje třístupňový štít. Druhá část: přízemí plasticky bosováno. Vchod do budovy je ve středu této části, po stranách ho zvýrazňují dva sloupky. Vstup kryje balkón umístěný v druhém patře. Okna v druhém patře jsou tektonicky umístěna. Postranní okna jsou zvlášť, okna ve středu jsou sdružována do dvojice. Odděluje je od sebe polosloup dorského typu. Nad okny je umístěno další okno lunetového tvaru, ve středu přerušeno vertikální římsou, zdobenou štukem. Před střešní okno předstupuje balkon. Druhé a třetí patro je propojeno. Nad okny je pás s 5 štukovými reliéfy, nad kterými je římsa. Plochu střechy oživují tři štítky opět tektonicky umístěné. Věž - její průčelí je jednoosé. Na středu je vchod segmentovitě zakončený. Zeď je bosována. V prvním patře jsou tři okna s konzolkami, v druhém opět tři okna, v třetím je balkon s kuželkovým rámem. Po stranách oken je plocha, která není od tohoto místa bosována, vylehčena dvěma bočními nikami. V místech stropu je přetažená masivní římsa. Okna ze třetího patra navazují ve čtvrtém patře na lunetové okno. Je to obdobný typ jako okna na střední části, ovšem rozšířené o jeden díl. Nad oknem probíhá plastický štukový pás a nad ním hladkou plochu fasády člení slepé arkády. Střecha je dlátovitě ukončena. Z druhé strany je věž komponována taktéž na 1 osu. V přízemí je třídílný vchod do restaurace. První a druhé patro je bosováno, v druhém patře je ve vikýři okno s plastickým podstavcem a stříškou. 3. a 4. patro je bez členitých prvků, jen plastická římsa probíhá v místě stropu 3. patra. V pátém patře jsou čtyři slepé arkády a pod nimi je výrazný plastický dekor. Za věží pokračuje stavba - je to trojosá fasáda, v přízemí, v prvním patře, v druhém pod okny plasticky bosována. V druhém patře jsou okna s římsou a konzolkami. Nad okny je plastická římsa, nad ní pak psaníčkové sgrafito. Diamantové sgrafito ruší horizontální štít. Z levé strany budovy je park. Průčelí se skládá ze dvou částí - dělí je výrazný bosovaný vertikální pruh. Přízemí je bosováno, v druhém patře se objevuje obdélníkové sgrafito a ve třetím diamantové, pod hlavní římsou jsou opět malé konzolky. Plochu střechy člení štíty. Okna jsou v přízemí pouze malá, v prvním patře velká, zakončená segmentovým tvarem, nad středem segmentu je konzolka. V druhém patře jsou tři obdélná okna. Důraz je položen na střední, které je umístěno v arkýři na konzolkách, jenž přesahuje stříškou do třetího patra. Ve třetím patře jsou pod postranními okny medailony. Zadní pohledová stěna budovy je rozdělena do 5 částí. Střed tvoří pětiboká polovina věže a stěnu rámují dva mírně vysunuté risality. Risality jsou do výše oken druhého patra plasticky bosovány, v druhém patře se pak objevuje psaníčkové a ve třetím diamantové sgrafito. Risality jsou trojosé, střed tvoří vchod, po stranách jsou okna. V prvním patře je položen důraz na střešní okno, které je větší, nad okny jsou konzolky. V druhém patře je taktéž akcentováno střední okno. Ve třetím patře jsou mezi okny a po stranách pilastry na způsob dorských sloupů spolu s podstavcem zakončeným drobnou konzolkou, mezi podstavci jsou paprsníky zdobené geometrickým ornamentem, takže celé patro připomíná arkády. Nahoře probíhá mohutná římsa s konzolkami. Risality vrcholí trojstupňovým štítem. Druhé boční části, rámující věž, jsou v 1. patře a v přízemí bosovány, 2. patro psaníčkové, 3. patro diamantové sgrafito. Ve všech patrech je po třech oknech, jsou jednoduchá, obdélná - výjimka je ve třetím patře s okny spojenými lištou bez mezer. Věž je ve výši přízemí, prvého, druhého a třetího patra bosována, okna jsou rozmístěna tak, že naznačují umístění shodiště ve věži. Ve čtvrtém patře je užit stejný způsob členění stěny jako ve čtvrtém patře bočních risalit. Nad každou z pěti stěn je umístěn malý štít, překrývající cibulové zakončení věže. Vytvořil: H. Mandysová 1982, REI - doplněk srpen 2006 J. Svobodová.