býv. vodní příkop, fragmenty opevnění

Dnes již nefunkční vodní příkop se nachází před vstupním zámeckým průčelím, v ose vstupu ho překlenuje kamenný mostek. Dno příkopu je nehluboké, rovinné, travnaté. Příkop je vymezen kamennými opěrnými zdmi z pískovcových kvádrů, štuků. Jižní opěrná zeď tvoří o cca 3m od průčelí odsazenou podnož budovy zámku a dále souvisle vybíhá západním směrem do zámecké zahrady. Zde je součástí geometrické zahradní úpravy před západním zámeckým průčelím. Severní opěrná zeď tvoří jižní hranu zámeckého nádvoří. Dříve na ní byly osazeny kamenné barokní vázy, ve 2. pol. 20. stol. přesunuté do děčínské Růžové zahrady. Severní opěrná břehová zeď je kratší než jižní, na západní straně končí v linii západní ohradní zdi nádvoří. Její konec je akcentován zde umístěným sloupem se sochou sv. Jana Nepomuckého.