bývalá šatlava

1) dům 2) zadní trakt domu 1) Dům Patrový, ze tří stran volně stojící dům s vysokou sedlovou valbovou střechou, krytou pálenou krytinou typu taška bobrovka. Průčelí je dvouosé. V přízemí vlevo je umístěn obdélný portál se světlíkem v hladkém ostění. Vpravo jsou novější dveře. V patře dvě okna bez šambrán. Bývala tu dvojice menších špaletových okének v kamenném ostění. Pravé nároží domu je okoseno. Na levé straně přiléhá k domu hospodářské stavení souseda, pravý bok tvoří boční stranu městské brány. V přízemí i v patře je prolomeno po jednom okně. Vně brány ještě fasáda domu pokračuje, ale v ustouplé linii. V přízemí zadní fasády je obdélný vstup se světlíkem, v patře jsou tři okna. 2) Zadní trakt domu Zadní trakt leží vně vnitřní městské hradební zdi a byl přistavěn zřejmě dodatečně (v období baroka). Hradební zeď oddělující přední a zadní trakt domu je v objektu částečně zachována. Stavba je umístěna za levou obvodovou stěnou domu a pouze menší část vystupuje z půdorysu vně stavby, tvoříc zadní stranu omítaného dvora. Má pultovou střechu krytou eternitem a zčásti taškami.