bývalé ředitelství státních drah

Rozlehlá budova je součástí urbanisticko-architektonické kompozice Ulrichova náměstí podle koncepce prof. Gočára. Symetricky vymezuje celou jižní stranu náměstí. Je komponována na principu dvou ochozových hal kolmých k základnímu traktu. Severní křídlo do náměstí se symetricky situovanými ochozovými halami a spojovacím jižním křídlem vymezují vnitřní dvůr s průjezdem z Nerudovy ulice. K hlavní budově je připojena chodbou na úrovni 1. patra vila v Mánesově ulici. Na obdélníkovém pozemku, který je vymezen Ulrichovým náměstím a ulicemi Jeronýmovou, Nerudovou a Máchovou. Konstrukčně je budova skelet se zděnými výplněmi. Dispozičně a konstrukčně navržené jako trojtrakt v kombinaci s dvoutraktem. Severní křídlo je třípatrové, ochozové haly a dvorní trakt spojovacího křídla čtyřpatrová. Do náměstí jsou ochozové haly pětipatrové. Uliční trakt jižního křídla je po stranách přízemní, ve střední části třípatrový. Vila do Mánesovy ulice je jednopatrová s ustupujícím druhým patrem. Střechy ploché, omítka břízolitová. Nad hlavním vstupem reliéf B. Stefana s Alegorií práce, obchodu a dopravy. Celá stavba je podsklepena, uliční trakt severního křídla je výškově na úrovni chodníku náměstí, dvorní trakt je snížen cca o 80 cm a na této výšce je suterén celé budovy. Výškový rozdíl mezi trakty je překonáván schody nebo rampami. Stropy železobetonové s viditelnými průvlaky a trámy. V ochozových halách strop osvětlen luxfery. Okna dvojitá do zalomeného ostění, zárubně dřevěné, tesařské obložené. Nástup do zvýšeného přízemí hlavním tříosým vstupem přes zádveří do vestibulu a po stranách jednoramennými schodišti do zvýšeného přízemí. Keramická dlažba, stěny, pilíře obloženy sklem. V nárožích do dvora hlavní dvouramenné schodiště. Půdorys 1. – 3. patra má stejný dispoziční rozvrh. Pouze střední část severního křídla mírně předstupuje před líc stavby jako arkýř. Uliční trakt jižního křídla je omezen na prostor mezi čely ochozových hal. Stropy železobetonové s rovným podhledem, okna dvojitá do zalomeného ostění, zárubně dřevěné, tesařské obložené. Dispozice 4. patra je omezena na ochozové haly a spojovací trakty. Dvorní čtyřpatrový trakt severního křídla je přístupný z pavlače vysunuté před líc stavby do dvora. Čtyřpatrový je také dvorní rizalit a spojovací chodba jižního křídla. Nad ochozovými halami světlík se skleněným stropem. Ze 4. patra vstup na rovné střechy třípatrové části severního a jižního křídla. Pětipatrová jsou pouze čela ochozových hal nad dvorním traktem severního křídla. Jsou přístupná vedlejšími schodišti ze 4. patra. Hlavní průčelí do náměstí má výrazně horizontální charakter- 128 m dlouhá fasáda má 41 okenních os a je vertikálně členěna pouze předstupující střední částí v rozsahu 25 okenních os. Nad touto částí se uplatňují bezokenní štíty ochozových hal a mezilehlá okna ustupujícího 4. patra. Horizontalita stavby je umocněna proskleným parterem s viditelnými železobetonovými sloupy. Portál tříosého vstupu je kovový, nad ním pískovcový reliéf podle návrhu B. Stefana. Mezipatro je odlišeno předsazeným skleněným pásem. Atika ukončena jednoduchou římsou. Okna pětikřídlová se dvěma sloupky, poutcem a horním větracím křídlem. Sloupy v přízemí a vstupní portál obložený černou leštěnou žulou, předsazené stupně hlavního vstupu žulové. Boční fasáda do Mánesovy ulice je ve hmotách symetrická, štíty ochozových hal s prosklenými stěnami, střední třípatrová část má 15 okenních os. Boční fasáda do Jeronýmovy ulice se uplatňuje předstupujícím štítem severního křídla s jednou okenní osou (střední chodba) a hlavní hmotou ochozové haly s 15 okenními osami. Dvorní fasáda severního křídla je dělena ochozovými halami na tři části. Pravá i levá část mají 8 okenních os, střední část 11 os. Střední část dvorní fasády je odlišná zasklenou stěnou vestibulu a pavlačí ve 4. patře. Dvorní fasády ochozových hal jsou v podstatě shodné, mají 15 okenních os, v nárožích schodišťová okna se skoseným parapetem. V době realizace měla budova 405 místností, 918 oken a 648 dveří.