bývalý dominikánský klášter s kostelem sv. Michala

Komplex budovy tří křídel bývalého dominikánského kláštera s kostelem sv. Michala. Třípatrová budova kláštera má barokní průčelí z konce 17. století až počátku 18. století. V přízemí a v mezipatře předložen klasicistní portikus, nesený dvojicemi toskánských sloupů. Za portikem trakt klenutý i z části klasicistními klenbami, dílem plackami. Při severním konci západního křídla hmotná gotická věž s prostým průčelím. Kolem rajského dvora probíhá v přízemí ambit klenutý křížovými žebrovými klenbami, sbíhajícími na kružbové a římsové konzoly. Na jeho vznosný prostor navazuje na východní straně gotická kaple sv. Alexia s původním presbytářem půdorysu pěti stran osmiúhelníka v kněžišti s původní gotickou klenbou, v lodi klenba zaklenutá v minulém století. Ve východním křídle barokní refektář. Klášter založený v roce 1219, z doby kol 1246 zachována raně gotická klenba, 1380 přestavěna kaple sv. Alexia a část ambitu. Ambit dokončen v polovině 15. století, klášter přestavěn 1839 - 1842 stavitelem Archem s klasicistním sloupovým portikem. Na průčelní fasádě osazeny v portiku litinovo - železné desky s latinskými nápisy - 5 ks, rozměr 134 × 120 cm.