bývalý důl Julius V. (část)

Areál bývalého dolu Julius V. tvoří řada budov, z nichž pouze některé jsou předmětem památkové ochrany. V severovýchodní části se nachází budova bývalých koupelen a šaten, jižně od ní stojí objekt strojovny. V jihozápadní části areálu, jihovýchodně od přístupové cesty, stojí správní budova čp. 8. Kvalitně architektonicky provedený objekt strojovny má průčelí členěná lizénovými rámy, římsami u oken – při kombinování omítnutých částí a úseků z režných cihel. Východní a západní stěnu zakončuje trojúhelný štít. Bývalé koupelny a šatny tvoří nízká halová stavba, kterou prostupují dvě kolmo situované vyšší haly. Jejich štítová průčelí mají bohaté architektonické členění s pilastry, lizénami a římsami, interiéry osvětlují velká okna. Správní budova má obdélný půdorys se schodišťovým rizalitem. Přízemí člení pásová bosáž, osy oddělují pilastry. Některá okna lemují šambrány a nadokenní římsy, dvorní strana je jednodušší. Dům je dnes bez střechy, která byla sedlová.