bývalý justiční palác

Seskupení dvoupatrových budov symetricky uspořádaných podél jedné osy. V přední části hlavní budova se schodišťovou halou . Směrem dozadu následuje první nádvoří se soudní síní a druhé nádvoří s kaplí. Vstupní průčelí je vertikálně členěno ústředním rizalitem o pěti osách a nárožními rizality s s jednou okenní osou. Horizontálně průběžnou římsou, které odděluje přízemí od prvního a druhého patra, první a druhé patro odděleno pouze průběžnou parapetní římsou. Vstupní rizalit je rámován armováním,nad ním výrazný trojůhelníkový ořímsovaný fronton, nad nímž se zvedá mansardová střecha. Plocha rizalitu členěna pilastry s volutovou hlavicí, tři okna prvního patra jrou půlkruhově zaklenuta s trojúhleníkovým frontonem. Zbylá okna pravoúhlá, v přízemí zdobena pouze klenákem, v prvním patře se šambránou, nadokenní konzolovu římsou a prarapetem, ve druhém patře s nadokenní římsou a průběžnou parapetní římsou. Nárožní rizality rámovány armováním v barvě omítek. konzolová římsasnese nízkou attiku s akroterií na nárožích, stříška nízká, čtyřboká, prolomená kruhovými vikýřky. V interiéru hlavní budovy za rizalitem schodišťová hala se zrcadlovým stropem a lunetami s neorenesanční malbou s motivy spravedlnosti. Chodby segmentově klenuté, v interiérech stájová klenba nebo plochostropé. Budovy zadních traktů členěny pouze jednoduchými průběžnými římsami, na nároží armování v barvě fasády. Strohá vězeňská atchitektura.