bývalý kostel sv. Máří Magdaleny

Objekt bývalého klášterního kostela sv. Máří Magdaleny čp. 274 (dříve čp. 28) stojí v historickém jádru města v jihovýchodní části náměstí, při ústí uličky vedoucí ke Kouřimské bráně. Objekt se nachází v souvislé uliční frontě, do které se obrací hlavním, západním průčelím. Jedná se o obdélnou jednolodní stavbu, umístěnou kolmo k ulici, s pravoúhlým presbytářem, vystupujícím do pozemku ohraničeného městským opevněním. Valbová střecha krytá prejzy sestává ze dvou částí (loď a presbytář) a nad západním průčelím z ní vystupuje půlkruhový vikýř. Průčelí do ulice je trojosé, rámované pilastry s římsovými hlavicemi, nesoucími hladké kladí ukončené shora profilovanou římsou. V přízemí je ve střední části umístěn hlavní vstup, po jehož stranách je dvojice obdélných oken do podkruchtí. V patře je průčelí prolomeno trojicí vysokých segmentově zakončených oken. Fasády do vnitrobloku jsou opatřené hrubými novodobými omítkami, v nichž je na jižní fasádě prezentováno odhalené ostění vysokého gotického okna s hrotitým obloukem. Loď je klenutá valenou klenbou s trojbokými výsečemi a s trojicí oválných otvorů ve vrcholu. Na rubu klenby jsou pravidelně rozmístěny cihelné pasy. Paty valené klenby vybíhají z přístěnných polopilířů propojených pěti arkádovými oblouky. Polopilíře s pásovými hlavicemi mají charakter zjednodušených svazkových pilastrů. Presbytář, oddělený stlačeným vítězným obloukem, je plochostropý. Loď i presbytář jsou ve východní části osvětleny obdélnými okny se segmentovými záklenky. Podlaha lodi i presbytáře je novodobá betonová, s dvojicí průběžných kanálků podél bočních stěn. K západní stěně lodi je přistavěna novodobá kruchta, přístupná po kovovém schodišti při jižní stěně. Vstupní chodba i provozní prostory v podkruchtí jsou plochostropé. V zadní části presbytáře je umístěn vjezd na pozemek za kostelem a dvojice vstupů do novodobého přístavku při severovýchodní části kostela (není předmětem ochrany). Krov je novodobý vaznicový, osazený na betonovém věnci, lemujícím korunu zdiva. Předmětem ochrany je stavba čp. 274 (bývalý klášterní kostel sv. Maří Magdaleny) a pozemek parc. č. st. 93/1.