čestné pohřebiště sovětských vojáků

Monumentální čestné pohřebiště sovětské armády (sektor 56c) tvoří ideové jádro pietního území a jeho estetické i kompoziční těžiště. Soustřeďuje ostatky 3364 vojáků padlých při osvobozování Brna a okolí, pohřbených ve třech společných hrobech a urny s popelem 283 důstojníků, uložené v prosklené čelní stěně kolumbária. Dochovaný ústřední motiv symetricky komponovaného sektoru představuje tradičně pojatý monolit se sochou klečícího rudoarmějce - samopalníka. V soklové partii monumentu jsou uplatněny plastické emblémy sovětské armády s doprovodnými česko-ruskými pamětními nápisy. Na pozadí sochařského monumentu byl vybudován nízký, šířkově dimenzovaný objekt kolumbária, jehož pohledový akcent vytváří zmíněná horizontála masivní monolitické překladové desky, sevřené po stranách dvěma sochařsky zpracovanými, na koso předsazenými zídkami, vymezujícími šířkově obdélné pohřební pole s dvanácti náhrobky vyšších důstojníků. Hrob lemuje vysoký žulový obrubník, jednotně řešené náhrobky s odsazenými záklenky obsahují identifikační údaje zemřelého s doprovodným symbolem pěticípé hvězdy. Zbývající dvě společná pohřebiště sovětské armády, zaujímající postranní partie přední, nástupní části komponovaného prostoru, akcentuje dvojice protějškově koncipovaných, konkávně prohnutých monumentů z pohledového betonu, pojednaných na čelní straně abstrahovanými rytými reliéfními výjevy s bojovou tematikou. Základní úprava zatravněných, obdélníkových hrobových ploch (vysoké žulové deskové obrubníky) koresponduje s výše zmíněným důstojnickým hrobem před kolumbáriem.