chlapecký zpěvácký seminář

V sousedství bývalého piaristického gymnázia umístěn jednoposchoďový dvoukřídlý objekt bývalého chlapeckého semináře. Průčelí domu do Jánské ulice je šestiosé s asymetricky umístěným portálem. Členění a vymezení okenních os pomocí vysokého pilastrového řádu s vpadlým polem. Zjednodušená fasáda raně barokního původu je v horní části doplněna překladem s vlysem a motivy metop, završená profilovanou korunní římsou. Plocha mezi okny přízemí a prvního patra je vyplněna lizénovými rámci s nárožním konvexním vypnutím. Okna celkově postrádají kamenné šambrány, pouze v prvním patře jsou zachovány nadokenní římsy. Kamenný portál hlavního vstupu je tvořen ostěním, flankovaným sdruženými pilastry s volutovými hlavicemi. Nad nimi se nachází profilovaný překlad s křídly roztrženého segmentového frontonu. Mezi nimi je pak umístěn deskový znak s erbem zakladatele olomouckého biskupa Karla II. Lichtensteina z Castelcornu. Dům je směrem do zahrady protažen obdélným křídlem až do ulice Pilařovy, k němuž přiléhá ohradní zídka s branou. Zahrada je sjednocena se zahradami ostatních domů v jeden celek. Po adaptaci budovy pro účely LŠU v Kroměříži došlo k úpravám vnitřních hmotové dispozice místností, revizi a opravě krovu a proražení řady arkýřů novodobého tvaru do ulice Jánské. materiál: smíšené zdivo, kámen - pískovec, krytina - pálená taška