chlévy

Chlévy jsou patrová zděná omítnutá budova na protáhlém obdélném půdorysu. Kolem objektu je značné množství náletové vegetace, takže popis je provedený pouze omezeně. Jedenáctiosé severozápadní průčelí člení mezipatrová římsa. Většinu os v patře vyplňují obdélná, na šířku orientovaná okénka, pouze v osách druhé, šesté a desáté zprava jsou velké obdélné podávací otvory. Stěnu ukončuje profilovaná hlavní římsa. Omítka je dosti poškozená, takže je patrné zdivo z lomového kamene, doplněného u otvorů cihlami. Nároží jsou zpevněná klenáky. Na protější jihovýchodní straně je omítka v lepším stavu, takže je zde částečně zachované členění fasády. Jednotlivé osy oddělují lizénové rámy, kolem otvorů jsou šambrány. Střecha je sedlová, o nízkém sklonu. Poznámka: popis odpovídá stavu v září 2006.