Chodský hrad

Chodský hrad tvořil součást městského opevnění ze 13. stol. v jihozápadním cípu města. Jednopatrová zděná stavba se sedlovou střechou, na obdélném půdorysu, s uzavřenou dispozicí kolem malého obdélného arkádového dvora. V jihovýchodním nároží hlásná válcová věž. Severní průčelí o 11 osách rozděleno na dvě části sdruženým pilastrem. Východní část severního průčelí o šesti osách, v přízemí ve dvou středních osách vstup tvořený dvěma otvory, z nichž je jeden slepý, ukončeny segmenty oblouku a hladce orámované. Na stranách a mezi otvory hladké lisény. Vrata dvoukřídlá dřevěná s ozdobně skládaným pokryvem a s paprsky v nadsvětlíku. Nad pásovou kordonovou římsou ukončující přízemí hladký pás na šířku vstupu s nápisem „MUZEUM“. Po stranách vstupu po dvou oknech. Okna u nároží a vstupu slepá. V okně u vstupu vložena obdélná mramorová deska se dvěma kruhovými medailony. Okna obdélná s rovným nadpražím, dělená křížem, členěná do šesti tabulek, zamřížovaná, orámovaná profilovanými šambránami, s podokenními římsami. Okna v patře stejná jako v přízemí, bez podokenních říms, mříží a s deseti tabulkami. Patro ukončuje profilovaná korunní římsa podložena hladkým pásem. Severovýchodní nároží otupené, obloukové. Západní část severního průčelí o pěti osách. Přízemí s hladkou pásovou bosáží. Ve střední ose vstup do restaurace, po stranách okna obdélná s rovným nadpražím, dělená křížem, členěná do šesti tabulek, zamřížovaná, orámovaná profilovanými šambránami, s podokenními římsami. Přízemí ukončeno kordonovým pásem. Okna v patře stejná jako v přízemí, bez mříží, s deseti tabulkami. Patro ukončuje profilovaná korunní římsa podložena hladkým pásem. Východní průčelí pětiosé s vysokým soklem. Nárožní osa v mírném rizalitu. Okna v přízemí obdélná s rovným nadpražím, křížem dělená, členěná do šesti tabulek, s obdélnými parapetními výplněmi s vpadlinou, s podokenními římsami, orámovaná prostými šambránami. Přízemí ukončeno kordonovým pásem. Okna v patře stejná jako v přízemí. Patro ukončeno korunní profilovanou římsou. V jihovýchodním nároží hranolová pata válcové věže. Věž válcová, vysoká 52 m, s gotickým jádrem a barokní nástavbou s osmibokým ochozem, nad ním trojitá báň, pod ochozem na V, Z, J a S orientované čtvercové hodiny. Zdivo 2 m silné v nástavbě hrázděné. Jižní průčelí hladké o osmi osách. V přízemí směrem od věže malé okno, dále pak pět obdélných šestitabulkových oken s rovným nadpražím. V patře směrem od věže dvě obdélná osmitabulková okna s rovným nadpražím, dále pak šest obdélných oken s rovným nadpražím, křížem dělených, členěných do deseti tabulek. Jihozápadní průčelí zalomené, hladké, se dvěma osami. V přízemí a patře u jižního průčelí malá obdélná šestitabulková okna s rovným nadpražím. U západního průčelí okna obdélná s rovným nadpražím, křížem dělená, členěná do deseti tabulek. Západní průčelí hladké o pěti osách. V přízemí u jihozápadního nároží vstup s vnějším přímým schodištěm, dveře dvoukřídlé dřevěné ze dvou třetin prosklené. Směrem od nároží tři obdélná okna s rovným nadpražím, křížem dělená, členěná do šesti tabulek. V patře pět oken stejného typu, členěny do deseti tabulek.