Chotkovský palác

Dnešní palácová stavba zaujímá plochu tří domů, které vznikly během 17. stol. Dům U zlatého pelikána odpovídal v 17.stol. vých. části dnešního paláce. Palácovou dispozici získal dům až přestavbou zač. 19.stol. Další větší přestavbou prošel ještě ve 2.pol.19.století. Bohužel zásahy z konce 19. stol. znehodnotily vestibul a záp. průjezd (1885), v němž byly odstraněny klenby. Vložení podkrovního patra je datováno do r. 1954. Dvoupatrový palác tvoří mohutný podélný a ze tří stran volný objekt, k němuž přiléhá úzké záp. dvorní křídlo. Monumentální pozdně klasicistní vstupní průčelí probíhá v délce dvaceti okenních os, které jsou rytmizovány dvojicí vjezdových portálů, prolomených vždy v šesté ose od kraje. Okenní osy s portály jsou širší a v obou patrech pokryty pásovou rustikou, která se pak objevuje i v celém rozsahu přízemí a ukončuje průčelí i v obou nárožích. Drobné arytmie fasády upozorňují, že nevznikala jednotně, ale byla vytvořena i ze starších konstrukcí. Kamenné vstupní portály mají rovné překlady, které v koutech vynášejí konsoly. Okna přízemí jsou vsazena do hladkých vpadlých ploch, přízemí odděluje kordonová římsa.Okna 1.p.ukončují nad hladkou suprafenestrou přímé římsy na konsolách, pouze v risalitech nad vjezdy se mění do trojúhelného frontonu. Okna 2. p. pouze obíhá šambrána, spočívající na podokenní římse vynesené konsolami. Vých. boční průčelí paláce je silně zjednodušené. Stejným způsobem je utvářena také nádvorní fasáda, kterou přerušuje asymetricky umístěný tříosý risalit.