činžovní dům

Dům byl postaven spolu se sousedním domem čp.109 Josefem Francem roku 1908 na místě bývalého hotelu „U lva“. Parter domu byl obchodní mezonetový, podlaží byla obytná. Objekty čp.109, 110 byly postaveny podle projektu L. Kohoutka v secesním slohu s bohatě dekorovanou fasádou průčelí. Dům je řadový, obytný, po obou stranách navazují obdobné secesní domy čp.109 a 763, oba nemovité kulturní památky. Dvoupodlažní (mezonetový) obchodní parter slouží i nyní komerčním účelům a byl nejvíce dotčen stavebními úpravami v dispozici a výplních otvorů. Nad obchodním parterem jsou situovaná tři obytná podlaží. Fasáda objektu průčelí má porušenou symetrii střední osy otvory parteru a řešením oken 2.NP. Přes to má průčelí výraznou střední osu umocněnou hmotou arkýře ve 2.NP, přecházející ve 3.a 4.NP v balkón. Střední osa je korunována štítem s nápisem - Slulo zde od pradávna „U LVA“. Boční osy otvorů oken průčelí přecházejí od asymetrie parteru děleného střední osou přes rozdílně řešená okna 2.NP do symetrie kompozice fasády. Parter je prolomen vpravo širokým otvorem se stlačeným záklenkem děleného přestropením mezonetového obchodu. Vlevo potom je parter prolomen dvěma shodnými otvory s eliptickým zaklenutím a taktéž dělené přestropením původně mezonetového obchodního parteru. Otvor blíže ke středu tvoří ve spodní partii průchod domem – „průjezd“. Okna 2.NP jsou vpravo dvojitě sdružená, shodná vlevo trojitě sdružená s bočními křídly o poloviční šíři. Střed tvoří arkýř prolomený třemi úzkými okny. Okna 3.NP jsou na šířku trojdílná, s bočními křídly o poloviční šíři než střední pole, vodorovně předělená poutcem s horními ventilacemi. Arkýř zde přechází v balkón s balkónovými dveřmi odpovídajícími v řešení oknům. Fasáda nad 3.NP je ukončena mohutnou vodorovnou římsou oddělující 4.NP, které má poněkud potlačený charakter, takže opticky tato kordonová římse odpovídá římse korunní. Okna 4.NP jsou taktéž na šířku trojdílná s bočními křídly o poloviční šíři než střední a vodorovně předělená poutcem s horními ventilacemi. Hmota arkýře je zde ukončena podlahou balkónu 4.NP a v potlačené ploše v úrovni fasády je zakončena štítem. Tektonika fasády je bohatě doplněna glazovanými keramickými obklady a prvky ve formě šambrán oken, říms apod. Základní plocha fasády 2.NP a částečně 3.NP je provedena v omítkové dekorativně orámované kaneluře. Okna jsou původní špaletová včetně původních parapetních mřížek a původního kovového zábradlí balkónu 4.NP. Průčelí lze hodnotit jako vysoce hodnotné a dekorativní. Dvorní fasáda odpovídá svému charakteru s předsazenou hmotou schodišťového tělesa. Okna jsou špaletová – původní, dvoukřídlá s poutcem a nadsvětlíkem formou oken čtyřkřídlových. Okna podest schodišťového tělesa byla opatřena vitrajovým zasklením, toto je značně neúplné. Uchovalo se plně pouze zasklení vitrají jednoho okna mezi 2. a 3.NP, u dvou oken pouze vitraje nadsvětlíku. Vlevo od schodišťového tělesa jsou na fasádě balkóny. K hlavní hmotě objektu přiléhá kolmé dvorní křídlo vykazující značně pozdější úpravy.